Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 14 vở thực hành Toán 6

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau: Câu 1. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai? Câu 2. Số đối của phân số \(\frac{{ - 2}}{5}\) là:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là sai?

A. Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta có thể cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

B. Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

C. Muốn cộng hai phân số, ta cộng tử với tử, mẫu với mẫu của hai phân số đó.

D.Muốn trừ hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi trừ các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Phương pháp giải:

quy tắc cộng trừ hai phân 

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 2

Câu 2. Số đối của phân số \(\frac{{ - 2}}{5}\) là:

A. \(\frac{2}{{ - 5}}\)

B. \(\frac{2}{5}\)

C. \(\frac{{ - 5}}{2}\)

D. \(\frac{5}{2}\).

Phương pháp giải:

Số đối của \(\frac{a}{b}\) là \(\frac{{ - a}}{b}\).

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close