Giải bài 9 trang 31 vở thực hành Toán 6

Bài 9: Tổng sau có chia hết cho 3 hay không? Vì sao? a) \({10^9} + 1\) b) \({10^{11}} + 2.\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9: Tổng sau có chia hết cho 3 hay không? Vì sao?

a) \({10^9} + 1\)

b) \({10^{11}} + 2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho 3: các số có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

a) Ta có \({10^9} + 1 = 1\underbrace {000000000}_{9s\^o  } + 1 = 1000000001\)có tổng các chữ số là 2 nên \({10^9} + 1\not  \vdots 3\).

b) Ta có \({10^{11}} + 2 = 1\underbrace {0 \ldots 0}_{11  s\^o  } + 2 = 1\underbrace {00000000}_{10  s\^o }2\)có tổng các chữ số là 3 nên \({10^{11}} + 2 \vdots 3\).

Quảng cáo
close