Giải bài 7 (2.15) trang 30, 31 vở thực hành Toán 6

Bài 7(2.15). Dùng ba chữ số 3, 0, 4, hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và thỏa mãn một trong hai điều kiện : a) Các số đó chia hết cho 2; b) Các số đó chia hết cho 5.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(2.15). Dùng ba chữ số 3, 0, 4, hãy viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau và thỏa mãn một trong hai điều kiện :

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia hết cho 5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho 2: các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8.

- Dấu hiệu chia hết cho 5: các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Lời giải chi tiết

a) Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 chia hết cho 2 nên chữ số tận cùng của số cần tìm là chữ số 0 hoặc 4.

Vậy các số cần tìm là 340; 304 và 430.

 b) Các số có chữ số tận cùng là 0; 5 chia hết cho 5 nên chữ số tận cùng của số cần tìm là chữ số 0.

Vậy các số cần tìm là 340 và 430.

Quảng cáo
close