Giải bài 8 (2.16) trang 31 vở thực hành Toán 6

Bài 8(2.16). Từ các chữ số 5, 0, 4, 2, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(2.16). Từ các chữ số 5, 0, 4, 2, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau sao cho mỗi số đó chia hết cho 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho 3: các số có tổng các chữ số chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

Ta có \(5 + 0 + 4 = 9 \vdots 3\) nên \(504,{\rm{ }}540,{\rm{ }}450,{\rm{ }}405 \vdots 3\).

\(2 + 0 + 4 = 6 \vdots 3\) nên \(204,{\rm{ }}240,{\rm{ }}420,{\rm{ }}402 \vdots 3\).

Vậy các số cần tìm là 504, 540, 450, 405, 204, 240, 420, 402.

Quảng cáo
close