Giải bài 7 (2.51) trang 43 vở thực hành Toán 6

Bài 7(2.51). Học sinh lớp 6A xếp thành hàng 2, hàng 3 hay hàng 7 đều vừa đủ. Hỏi số học sinh trong lớp 6A là bao nhiêu biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(2.51). Học sinh lớp 6A xếp thành hàng 2, hàng 3 hay hàng 7 đều vừa đủ. Hỏi số học sinh trong lớp 6A là bao nhiêu biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định BC của 2, 3, 7 và nhỏ hơn 45.

Lời giải chi tiết

Vì khi xếp học sinh thành hàng 2, hàng 3 hay hàng 7 đều vừa đủ nên số học sinh trong lớp là bội chung của 2, 3 và 7.

Ta có BCNN (2, 3, 7) = 42 nên bội chung của 2, 3 và 7 là 0; 42; 84; 126; ...

Vì số học sinh của lớp nhỏ hơn 45 nên số học sinh trong lớp 6A là 42 học sinh

Quảng cáo
close