Giải bài 5 (2.49) trang 43 vở thực hành Toán 6

Bài 5(2.49). Quy đồng mẫu các phân số sau: a) \(\frac{4}{9}\) và \(\frac{7}{{15}}\); b) \(\frac{5}{{12}},\frac{7}{{15}}\) và \(\frac{4}{{27}}\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(2.49). Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \(\frac{4}{9}\) và \(\frac{7}{{15}}\);

b) \(\frac{5}{{12}},\frac{7}{{15}}\) và \(\frac{4}{{27}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mẫu số chung của các phân số là BCNN của các mẫu số riêng.

Lời giải chi tiết

a) Ta có BCNN(9 ,15) = 45 nên

\(\frac{4}{9} = \frac{{4.5}}{{9.5}} = \frac{{20}}{{45}};{\rm{ }}\frac{7}{{15}} = \frac{{7.3}}{{15.3}} = \frac{{21}}{{45}}.\)

b) Ta có BCNN(12, 15, 27) = 540 nên

\(\frac{5}{{12}} = \frac{{5.45}}{{12.45}} = \frac{{225}}{{540}};{\rm{ }}\frac{7}{{15}} = \frac{{7.36}}{{15.36}} = \frac{{252}}{{540}};{\rm{ }}\frac{4}{{27}} = \frac{{4.20}}{{27.20}} = \frac{{80}}{{540}}.\)

 • Giải bài 6 (2.50) trang 43 vở thực hành Toán 6

  Bài 6(2.50). Từ ba tấm gỗ có độ dài là 56 dm, 48 dm và 40 dm, bác thợ mộc muốn cắt thành các thanh gỗ có độ dài như nhau mà không để thừa mẩu gỗ nào. Hỏi bác cắt như thế nào để được các thanh gỗ có độ dài lớn nhất có thể?

 • Giải bài 7 (2.51) trang 43 vở thực hành Toán 6

  Bài 7(2.51). Học sinh lớp 6A xếp thành hàng 2, hàng 3 hay hàng 7 đều vừa đủ. Hỏi số học sinh trong lớp 6A là bao nhiêu biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45?

 • Giải bài 8 (2.52) trang 43 vở thực hành Toán 6

  Bài 8(2.52). Hai số có BCNN là \({2^3}{.3.5^3}\) và ƯCLN là \({2^2}.5\). Biết một trong hai số là \({2^2}.3.5\), tìm số còn lại.

 • Giải bài 4 (2.48) trang 43 vở thực hành Toán 6

  Bài 4(2.48). Hai vận động viên chạy xung quanh một sân vận động. Hai vận động iên xuất phát tại cùng một thời điểm, cùng vị trí và chạy cùng chiều. Vận động viên thứ nhất chạy một vòng sân hết 360 giây, vận động viên thứ hai chạy một vòng sân hết 420 giây. Hỏi sau bao nhiêu phút họ gặp lại nhau biết tốc độ di chuyển của họ không đổi?

 • Giải bài 3 (2.47) trang 42 vở thực hành Toán 6

  Bài 3(2.47). Xét xem các phân số sau đã tối giản hay chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản. a) \(\frac{{15}}{{17}}\) ; b) \(\frac{{70}}{{105}}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close