Giải bài 6 trang 38 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm 2017;2018;2019 lần lượt là 1,57; 1,88; 1,65 (triệu tấn). Hãy cho biết tổng sản lượng gạo xuất khẩu gạo của Việt Nam vào năm 2019: a) Giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018? b) Tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2017? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm 2017;2018;2019 lần lượt là 1,57; 1,88; 1,65 (triệu tấn). Hãy cho biết tổng sản lượng gạo xuất khẩu gạo của Việt Nam vào năm 2019:

a) Giảm bao nhiêu phần trăm so với năm 2018?

b) Tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2017?

(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tỉ lệ phần trăm chênh lệch giữa các năm

Lời giải chi tiết

a) Xuất khẩu năm 2019 giảm so với năm 2018 là 1,88 – 1,65 = 0,23(triệu tấn). Tỉ lệ phần trăm mức giảm so với năm 2018 là \(\frac{{0,23}}{{1,88}}.100\%  = 12,2\% \) (đã làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

b) Tương tự mức xuất khẩu năm 2019 tăng so với năm 2017 là:

\(\frac{{1,65 - 1,57}}{{1,57}}.100\%  \approx 5,1\% \)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close