Giải bài 1 (7.21) trang 37 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (7.21). Tính một cách hợp lí a) \(5,3 - \left( { - 5,1} \right) + \left( { - 5,3} \right) + 4,9\) b) \(\left( {2,7 - 51,4} \right) - \left( {48,6 - 7,3} \right)\) c) \(2,5.\left( { - 0,124} \right) + 10,124.2,5\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (7.21). Tính một cách hợp lí

a) \(5,3 - \left( { - 5,1} \right) + \left( { - 5,3} \right) + 4,9\)

b) \(\left( {2,7 - 51,4} \right) - \left( {48,6 - 7,3} \right)\)

c) \(2,5.\left( { - 0,124} \right) + 10,124.2,5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc và thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết

a) \(\begin{array}{l}5,3 - \left( { - 5,1} \right) + \left( { - 5,3} \right) + 4,9\\ = 5,3 + 5,1 - 5,3 + 4,9\\ = \left( {5,3 - 5,3} \right) + \left( {5,1 + 4,9} \right) = 0 + 10 = 10\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}\left( {2,7 - 51,4} \right) - \left( {48,6 - 7,3} \right)\\ = 2,7 - 51,4 - 48,6 + 7,3\\ = \left( {2,7 + 7,3} \right) - \left( {51,4 + 48,6} \right)\\ = 10 - 100 =  - \left( {100 - 10} \right) =  - 90\end{array}\)

c) \(\begin{array}{l}2,5.\left( { - 0,124} \right) + 10,124.2,5\\ = 2,5.\left( { - 0,124 + 10,124} \right)\\ = 2,5.10 = 25\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close