Giải bài 6 (1.41) trang 18 vở thực hành Toán 6

Bài 6(1.41). Biết \({2^{10}} = 1{\rm{ }}024.\)Hãy tính \({2^9}\)và \({2^{11}}\).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(1.41). Biết \({2^{10}} = 1{\rm{ }}024.\)Hãy tính \({2^9}\)và \({2^{11}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tách 9 = 10 – 1 và 11 = 10+1 , rồi áp dụng công thức nhân, chia lũy thừa cùng cơ số.

Lời giải chi tiết

\({2^9} = {2^{10 - 1}} = {2^{10}}:{2^1} = 1024:2 = 512.\)

\({2^{11}} = {2^{10 + 1}} = {2^{10}}{.2^1} = 1024.2 = 2048.\)

Quảng cáo
close