Giải bài 5 trang 23 vở thực hành Toán 6

Bài 5: Tính: a) \(33 + 12:4.3 + 17\); b) \({10^4}:\left[ {2.2.\left( {{5^2} - 5} \right)} \right] + 21.\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5: Tính:

a) \(33 + 12:4.3 + 17\);

b) \({10^4}:\left[ {2.2.\left( {{5^2} - 5} \right)} \right] + 21.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thứ tự thực hiện phép tính trong một biểu thức.

Lời giải chi tiết

a) \(33 + 12:4.3 + 17 = 33 + 3.3 + 17 = 33 + 9 + 17 = \left( {33 + 17} \right) + 9 = 50 + 9 = 59\)

b) \(\begin{array}{l}{10^4}:\left[ {2.2.\left( {{5^2} - 5} \right)} \right] + 21 = 10000:\left[ {2.2.\left( {25 - 5} \right)} \right] + 21 = 10000:\left[ {2.2.20} \right] + 21\\ = 10000:\left[ {4.20} \right] + 21 = 10000:80 + 21 = 125 + 21 = 146.\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close