Giải bài 1 (1.50) trang 22 vở thực hành Toán 6

Bài 1(1.50). Tính giá trị của biểu thức: a) \(36 - 18:6\); b) \({2.3^2} + 24:6.2\); c) \({2.3^2} - 24:\left( {6.2} \right).\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(1.50). Tính giá trị của biểu thức:

a) \(36 - 18:6\);

b) \({2.3^2} + 24:6.2\);

c) \({2.3^2} - 24:\left( {6.2} \right).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thứ tự thực hiện phép tính trong một biểu thức.

Lời giải chi tiết

a) \(36 - 18:6 = 36 - 3 = 33\);

b) \({2.3^2} + 24:6.2 = 2.9 + 4.2 = 18 + 8 = 26\);

c) \({2.3^2} - 24:\left( {6.2} \right) = 2.9 - 24:12 = 18 - 2 = 16.\)

Quảng cáo
close