Giải bài 4 (6.29) trang 18 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (6.29). Tính một cách hợp lí. a) \(\frac{3}{4}.\frac{1}{{13}} - \frac{3}{4}.\frac{{14}}{{13}}\) b) \(\frac{5}{{13}}.\frac{{ - 3}}{{10}}.\frac{{ - 13}}{5}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (6.29). Tính một cách hợp lí.

a) \(\frac{3}{4}.\frac{1}{{13}} - \frac{3}{4}.\frac{{14}}{{13}}\)               

b) \(\frac{5}{{13}}.\frac{{ - 3}}{{10}}.\frac{{ - 13}}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng và tính chất giao hoán

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{3}{4}.\frac{1}{{13}} - \frac{3}{4}.\frac{{14}}{{13}} = \frac{3}{4}.\left( {\frac{1}{{13}} - \frac{{14}}{{13}}} \right) = \frac{3}{4}.\left( { - 1} \right) = \frac{{ - 3}}{4}\)          

b) \(\frac{5}{{13}}.\frac{{ - 3}}{{10}}.\frac{{ - 13}}{5} = \frac{5}{{13}}.\frac{{ - 13}}{5}.\frac{{ - 3}}{{10}} = \left( { - 1} \right).\frac{{ - 3}}{{10}} = \frac{3}{{10}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close