Giải bài 3 trang 18 vở thực hành Toán 6

Bài 3. Tính \(\frac{1}{2}.\frac{3}{5} + \frac{4}{7}:\frac{4}{5} - \frac{1}{{70}}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3. Tính \(\frac{1}{2}.\frac{3}{5} + \frac{4}{7}:\frac{4}{5} - \frac{1}{{70}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thứ tự thực hiện phép tính: Nhân chia – cộng trừ.

Lời giải chi tiết

\(\frac{1}{2}.\frac{3}{5} + \frac{4}{7}:\frac{4}{5} - \frac{1}{{70}} = \frac{3}{{10}} + \frac{4}{7}.\frac{5}{4} - \frac{1}{{70}} = \frac{3}{{10}} + \frac{5}{7} - \frac{1}{{70}} = \frac{{21}}{{70}} + \frac{{50}}{{70}} - \frac{1}{{70}} = 1\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close