Giải bài 9 trang 94 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 9. Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 10,5 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng \(0,2;{\rm{ }}15\% ;{\rm{ }}\frac{2}{7}\) tổng số thóc thu được ở cả bốn thửa ruộng. Tính số thóc thu được ở thửa ruộng thứ tư.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9. Bốn thửa ruộng thu hoạch được tất cả 10,5 tấn thóc. Số thóc thu hoạch ở ba thửa ruộng đầu lần lượt bằng \(0,2;{\rm{ }}15\% ;{\rm{ }}\frac{2}{7}\) tổng số thóc thu được ở cả bốn thửa ruộng. Tính số thóc thu được ở thửa ruộng thứ tư.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định số thóc thu được ở thửa ruộng thứ tư chiếm mấy phần trên tổng số thóc thu được ở cả bốn thửa ruộng.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(0,2 = \frac{1}{5};{\rm{ }}15\%  = \frac{3}{{20}};{\rm{ }}\frac{2}{7}\)

Số thóc thu được ở thửa ruộng thứ tư bằng:

\(1 - \left( {\frac{1}{5} + \frac{3}{{20}} + \frac{2}{7}} \right) = 1 - \frac{{89}}{{140}} = \frac{{51}}{{140}}\) (tổng số thóc thu được ở cả bốn thửa ruộng)

Vì vậy số thóc thu được ở thửa ruộng thứ tư là: \(\frac{{51}}{{140}}.10,5 = 3,825\)(tấn).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close