Giải bài 2 trang 91 vở thực hành Toán 6 Q2

Bài 2. Hai bạn An và Bình mua một số sách. Khi trả tiền, Bình nhận thấy An đưa cho người bán hàng 2 tờ 100 nghìn đồng, 4 tờ 10 nghìn đồng và 6 tờ 1 nghìn đồng. Hãy biểu diễn số tiền sách (đơn vị nghìn đồng) mà An đã trả dưới dạng tổng giá trị các chữ số của nó rồi so sánh với số tờ các loại tiền mà An dùng để trả và nêu nhận xét.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. Hai bạn An và Bình mua một số sách. Khi trả tiền, Bình nhận thấy An đưa cho người bán hàng 2 tờ 100 nghìn đồng, 4 tờ 10 nghìn đồng và 6 tờ 1 nghìn đồng. Hãy biểu diễn số tiền sách (đơn vị nghìn đồng) mà An đã trả dưới dạng tổng giá trị các chữ số của nó rồi so sánh với số tờ các loại tiền mà An dùng để trả và nêu nhận xét.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định giá trị của các chữ số.

Lời giải chi tiết

Số tiền An đã trả là: 2 . 100 + 4 . 10 + 6 . 1 = 246 (nghìn đồng).

Chữ số hàng trăm ứng với số tờ 100 nghìn đồng.

Chữ số hàng chục ứng với số tờ 10 nghìn đồng.

Chữ số hàng đơn vị ứng với số tờ 1 nghìn đồng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close