Trắc nghiệm Từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 12 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words.

Fourteen people were arrested for

a cyber- attack on the company's website. LAUNCH

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Fourteen people were arrested for

a cyber- attack on the company's website. LAUNCH

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau giới từ (for), động từ chia ở dạng Ving

=> Fourteen people were arrested for launching a cyber- attack on the company's website.

Tạm dịch: Mười bốn người đã bị bắt vì thực hiện một cuộc tấn công mạng vào trang web của công ty.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words.

Fur seals were nearly

a few years ago. EXTERMINATION

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Fur seals were nearly

a few years ago. EXTERMINATION

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một động từ ở dạng bị động ở thì quá khứ đơn

Cấu trúc: S + was/ were + Vp2 

extermination (n) sự tiêu diệt, tàn sát => exterminate (v) tiêu diệt

=> Fur seals were nearly exterminated a few years ago.

Tạm dịch:Hải cẩu lông thú gần như bị tuyệt diệt vài năm trước.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words.

Aid workers are having to deal with very difficult, sometimes life-

situation. THREAT

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Aid workers are having to deal with very difficult, sometimes life-

situation. THREAT

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một tính từ vì nó đứng trước bổ nghĩa cho danh từ (situation) 

threat (n) mối đe dọa => threatening (adj) bị đe dọa

=> Aid workers are having to deal with very difficult, sometimes life- threatening situation.

Tạm dịch: Nhân viên viện trợ đang phải đối phó với tình huống rất khó khăn, đôi khi đe dọa đến tính mạng.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words.

Futurist Ray Kurzweil imagined a world in which humans and

computers would have the same

 CAPABLE

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Futurist Ray Kurzweil imagined a world in which humans and

computers would have the same

 CAPABLE

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một danh từ vì nó đứng sau tính từ (the same) 

capable (adj) có khả năng => capability (n) khả năng

=> Futurist Ray Kurzweil imagined a world in which humans and computers would have the same capability.

Tạm dịch: Nhà tương lai học Ray Kurzweil đã tưởng tượng ra một thế giới trong đó con người và máy tính sẽ có cùng khả năng.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words.

We see that artificial

has made daily life a lot easier.

INTELLIGENT

Đáp án của giáo viên lời giải hay

We see that artificial

has made daily life a lot easier.

INTELLIGENT

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một danh từ vì nó đứng sau một tính từ (artificial) 

intelligent (adj) thông minh => intelligence (n) trí thông minh

=> We see that artificial intelligence has made daily life a lot easier.

Tạm dịch: Chúng ta thấy rằng trí tuệ nhân tạo đã giúp cuộc sống hàng ngày trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words.

It is best to take advantage of all of the

things that we

have access to artificial intelligence. INCREDIBLY

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It is best to take advantage of all of the

things that we

have access to artificial intelligence. INCREDIBLY

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là môt tính từ có vai trò bổ nghĩa cho danh từ (thing) đứng sau nó 

incredibly (adv) một cách phi thường, khác biệt => incredible (adj) phi thường, xuất sắc

=> It is best to take advantage of all of the incredible things that we have access to artificial intelligence.

Tạm dịch: Tốt nhất là tận dụng tất cả những điều đáng kinh ngạc mà chúng ta có thể tiếp cận với trí tuệ nhân tạo.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words.

Earlier this year, the Washington Post reported on an algorithm

by Google that could potentially let self-driving cars learn

to drive through experience. DEVELOPMENT

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Earlier this year, the Washington Post reported on an algorithm

by Google that could potentially let self-driving cars learn

to drive through experience. DEVELOPMENT

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là động từ pử thể bị động vì phía sau có cụm trạng từ by Google

development (n) sự phát triển => develop (v) phát triển

Trong câu này, vị trí cần điền là phải chia động từ ở dạng quá khứ phân từ (Vp2) vì nó là câu rút gọn mệnh đề quan hệ (an algorithm which was developed by Google => an algorithm developed by Google)

=> Earlier this year, the Washington Post reported on an algorithm developed by Google that could potentially let self-driving cars learn to drive through experience.

Tạm dịch: Đầu năm nay, Washington Post đã đưa tin về một thuật toán do Google phát triển có khả năng cho phép xe ô tô tự lái học lái qua trải nghiệm.

Câu hỏi 8 :

Indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.

The door we escaped through had an automatic lock but we didn't know that.

 • A

  manual

 • B

  hand-operated

 • C

  intentional

 • D

  preprogrammed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (automatic (adj) tự động)

Lời giải chi tiết :

manual (adj) thủ công

hand-operated (adj) vận hành bằng tay

intentional (adj) cố ý

preprogrammed (adj) được lập trình trước

=> automatic = preprogrammed

Câu hỏi 9 :

Indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.

Al or Robots can easily adapt to each student's individual learning needs and can target instruction based on their strengths and weaknesses.

 • A

  familiarize itself with

 • B

  preserve itself for

 • C

  come to terms without

 • D

  stay unstable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (adapt to : thích nghi với)

Lời giải chi tiết :

familiarize itself with: tự làm quen với 

preserve itself for: tự bảo quản với

come to terms without : đi đến thỏa thuận mà không có

stay unstable:  thay đổi, không ổn định

=> adapt to = familiarize itself with

Câu hỏi 10 :

Indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.

Artificial intelligence can be utilized in carrying out repetitive and time-consuming tasks efficiently.

 • A

  eliminated

 • B

  exploited

 • C

  displaced

 • D

  operated

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng (utilized (v) được sử dụng, vận dụng)

Lời giải chi tiết :

eliminated (v) bị loại bỏ

exploited (v) bị bóc lột

displaced (v) bị thay thế

operated (v) được sử dụng

=> utilized = operated 

Câu hỏi 11 :

Indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.

Thinking machines will govern all the fields and populate the positions that humans occupy, leaving thousands of people jobless.

 • A

  complement

 • B

  occupy

 • C

  dominate

 • D

  program

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng (govern (v) quản lý)

Lời giải chi tiết :

complement (v) bổ sung

occupy (v) chiếm (phần trăm, vị trí)

dominate (v) thống trị, quản lý

program (v) lên chương trình

=> govern = dominate

Câu hỏi 12 :

Indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in the following question.

The system will provide a full set of alarms if it is malfunctioning.

 • A

  out of word

 • B

  beyond repair

 • C

  under control

 • D

  on the blink

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng (malfunctioning : trục trặc, gặp vấn đề)

Lời giải chi tiết :

out of word: cạn lời

beyond repair: không thể sửa chữa

under control: trong tầm kiểm soát

on the blink: trục trặc, không thuận lợi

=> malfunctioning= on the blink

Câu hỏi 13 :

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question.

Robots may perform specific functions - such as lifting objects, or repeatedly performing the same action over and over.

 • A

  repeatedly

 • B

   again and again

 • C

  few and far between

 • D

  persistently

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (over and over: lặp đi lặp lại)

Lời giải chi tiết :

repeatedly: lặp đi lặp lại

again and again: lặp đi lặp lại

few and far between (= not often): không thường xuyên

persistently: kiên trì

=> over and over >< few and far between

Câu hỏi 14 :

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question.

When computers advanced, they would merge with other technologies, such as nanotechnology and robotics.

 • A

  integrate

 • B

  unite

 • C

  incorporate

 • D

  split

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (merge (v) hợp, kết hợp)

Lời giải chi tiết :

integrate (v) hội nhập

unite (v) đoàn kết

incorporate (v) kết hợp

split (v) chia cắt, tách

=> merge >< split

Câu hỏi 15 :

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question.

 Since intelligent robots are machines with metal bodies, they are more resistant and have greater ability to endure the space and hostile atmosphere.

 • A

  strong

 • B

  endurable

 • C

  unsusceptible

 • D

  vulnerable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (resistant (adj) có thể kháng chịu, chống chịu)

Lời giải chi tiết :

strong (adj) mạnh mẽ

endurable (adj) bền bỉ

unsusceptible (adj) không thể nhận ra

vulnerable (adj) dễ bị tổn thương

=> resistant >< vulnerable

Câu hỏi 16 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

 Robots can act as 24/7 ____ to children with disabilities or the elderly.

 • A

  equipment

 • B

  devices

 • C

  aids

 • D

  contribution

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

equipment (n) trang thiết bị

devices (n) thiết bị

aids (n) công cụ hỗ trợ

contribution (n) sự đóng góp

=> Robots can act as 24/7 aids to children with disabilities or the elderly.

Tạm dịch:Robot có thể hoạt động như một trợ giúp 24/7 cho trẻ em khuyết tật hoặc người già.

Câu hỏi 17 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

Artificial intelligence is often the technology deployed to ____ the type of fraud that may be committed on your bank account.

 • A

  monitor

 • B

  listen

 • C

  request

 • D

  recognize

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

monitor (v) theo dõi, kiểm tra

listen (v) lắng nghe

request (v) yêu cầu

recognize (v) nhận biết, nhận ra

=> Artificial intelligence is often the technology deployed to monitor the type of fraud that may be committed on your bank account.

Tạm dịch: Trí tuệ nhân tạo thường là công nghệ được triển khai để theo dõi loại gian lận có thể xảy ra trên tài khoản ngân hàng của bạn.

Câu hỏi 18 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

____ robots are machines, there is no need for sleep.

 • A

  Although

 • B

  As

 • C

  Therefore

 • D

  When

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

Although: Mặc dù

As: Bởi vì

Therefore: Do đó

When: Khi

Ta thấy 2 mệnh đề mang nghĩa nguyên nhân kết quả

=> As robots are machines, there is no need for sleep.

Tạm dịch:Vì rô bốt là máy móc, không cần ngủ.

Câu hỏi 19 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

There is no doubt that the technology of artificial intelligence in the wrong ____ can cause mass destruction

 • A

  persons

 • B

  controls

 • C

  fingers

 • D

  hands

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm danh từ/ Collocations

Lời giải chi tiết :

In the wrong hands: mặt khác, mặt tiêu cực

=> There is no doubt that the technology of artificial intelligence in the wrong hands can cause mass destruction.

Tạm dịch: Không nghi ngờ gì rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào tay kẻ xấu có thể gây ra sự hủy diệt hàng loạt.

Câu hỏi 20 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

Although it's fine for figures like Elon Musk and Stephen Hawking to raise ____ about the dangers of artificial intelligence, the majority of computer scientists agree that these problems are far away.

 • A

  existence

 • B

  problem

 • C

  awareness

 • D

  idea

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng 

Lời giải chi tiết :

existence (n) sự tồn tại

problem (n) vấn đề

awareness (n) nhận thức

idea (n) ý tưởng

=> Although it's fine for figures like Elon Musk and Stephen Hawking to raise awareness about the dangers of artificial intelligence, the majority of computer scientists agree that these problems are far away.

Tạm dịch:Mặc dù những nhân vật như Elon Musk và Stephen Hawking nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của trí tuệ nhân tạo là điều hoàn toàn ổn, nhưng đa số các nhà khoa học máy tính đồng ý rằng những vấn đề này còn xa vời.

Câu hỏi 21 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

 Speech ____ is the ability of the computer to understand a human talking to it.

 • A

  recommendation

 • B

  recognition

 • C

  acceptance

 • D

  realization

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

recommendation (n) sự gợi ý

recognition (n) sự nhận biết, nhận dạng

acceptance (n) sự chấp nhận

realization (n) sự nhận ra

=> Speech recognition is the ability of the computer to understand a human talking to it.

Tạm dịch: Nhận dạng giọng nói là khả năng máy tính hiểu được một người đang nói chuyện với nó.

Câu hỏi 22 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

Smartphones are a great example of the ____ of artificial intelligence.

 • A

  application

 • B

  request

 • C

  programme

 • D

  relation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

application (n) ứng dụng

request (n) yêu cầu

programme (n) chương trình

relation (n) mối liên hệ

=> Smartphones are a great example of the application of artificial intelligence.

Tạm dịch: Điện thoại thông minh là một ví dụ tuyệt vời cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Câu hỏi 23 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

AI enables computers to do some things better than humans, especially when it comes to ____ very large amounts of data quickly, efficiently, and accurately.

 • A

  process

 • B

  processing

 • C

  procession

 • D

  be processed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Chia động từ

Lời giải chi tiết :

When it comes to V-ing: khi điều gì đó là một vấn đề/ Khi đề cập đến điều gì. 

=> AI enables computers to do some things better than humans, especially when it comes to processing very large amounts of data quickly, efficiently, and accurately.

Tạm dịch:AI cho phép máy tính thực hiện một số việc tốt hơn con người, đặc biệt là khi xử lý một lượng lớn dữ liệu nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

Câu hỏi 24 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

Microsoft says that the app Cortana continually learns about its users and it will eventually develop the ability to ____ users' needs.

 • A

  anticipate

 • B

  imagine

 • C

  link

 • D

  indicate

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

anticipate (v) dự đoán

imagine (v) tưởng tượng

link (v) kết nối

indicate (v) chỉ rõ, chỉ ra

=> Microsoft says that the app Cortana continually learns about its users and it will eventually develop the ability to anticipate users' needs.

Tạm dịch: Microsoft cho biết ứng dụng Cortana liên tục tìm hiểu về người dùng và cuối cùng nó sẽ phát triển khả năng dự đoán nhu cầu của người dùng.

Câu hỏi 25 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

Robots could even be part of security alerting you to possible fires that you are under ____ of virus

 • A

  risk

 • B

  danger

 • C

  pressure

 • D

  threat

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

risk (n) mối nguy hiểm

danger (n) mối nguy hiểm

pressure (n) áp lực

threat (n) mối đe dọa

Cụm từ be under threat of: bị đe dọa bởi..

=> Robots could even be part of security alerting you to possible fires that you are under threat of virus.

Tạm dịch:Robot thậm chí có thể là một phần của bảo mật cảnh báo bạn về những đám cháy có thể xảy ra mà bạn đang bị vi-rút đe dọa.

close