Trắc nghiệm Kĩ năng đọc hiểu Unit 6 Tiếng Anh 12 mới

Câu 1 :

No more polar bear?

We all know that the Earth is growing warmer and warmer. This problem is called “global warming”. We also know that global warming is causing a lot of problems. Ocean levels are getting higher and higher. Because ocean levels are getting higher, storms are getting stronger and stronger. This list of problems goes on and on.

Animals are suffering a lot because of global warming. Polar bears are suffering more than most animals. This is because polar bears live in the North Pole. In the North Pole, global warming is making ice melt. Polar bears hunt from large pieces of floating ice. They jump off the ice and hunt for food. Polar bears have to swim and find these floating pieces of ice. These days, they have to swim farther to find the floating ice. Many of them don’t have enough energy. They get too tired, and they die in the water.

Polar bears are suffering because of other problems, too. Pollution makes their water dirty. Many countries go to the North Pole to look for oil and gas, and they damage the environment of the bears. In addition, when ships sail through the North Pole, they cause a lot of damage. Finally, people hunt and kill too many polar bears. However, melting ice is definitely the biggest problem.

Right now, there are about 25,000 polar bears in the world. If global warming continues, there may be only about 12,000 in the year 2050. By the year 2080, that number might be much smaller.

It is important to study polar bears. When we learn about polar bears, we also learn about the health of the North Pole. If polar bears are doing well, then the environment in the North Pole is probably healthy. If polar bears are suffering then there are probably serious problems in the North Pole.

Right now, governments around the world are working to help polar bears. There are new laws that protect polar bears. However, if global warming continues to get worse, polar bears may disappear forever.

Câu 1.1

Which of the following has the same meaning as the last sentence of the first paragraph?

 • A

  Global warming doesn't make any other problems.

 • B

  Global warming makes many more problems.

 • C

  We should make a list of the problems that global warming causes.

 • D

  We don’t know all of the problems that global warming causes.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu nào sau đây cùng nghĩa với câu cuối cùng của đoạn đầu?

A. Sự nóng lên toàn cầu không gây ra bất kỳ vấn đề nào khác.

B. Sự nóng lên của toàn cầu gây ra nhiều vấn đề hơn.

C. Chúng ta nên lập danh sách các vấn đề mà sự nóng lên toàn cầu gây ra.

D. Chúng ta không biết tất cả các vấn đề mà sự nóng lên toàn cầu gây ra.

Thông tin: We all know that the Earth is growing warmer and warmer. This problem is called “global warming”. We also know that global warming is causing a lot of problems.

Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều biết rằng Trái đất đang ngày càng ấm lên. Vấn đề này được gọi là "sự nóng lên toàn cầu". Chúng ta cũng biết rằng sự nóng lên toàn cầu đang gây ra rất nhiều vấn đề.

Câu 1.2

Why do polar bears have to swim farther?

 • A

  They have to get away from people.

 • B

  They have to find cleaner water.

 • C

  They have to find floating ice

 • D

  They have to look for other bears

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

Tại sao gấu Bắc Cực phải bơi xa hơn?

A. Họ phải tránh xa mọi người.

B. Họ phải tìm nước sạch hơn.

C. Họ phải tìm băng trôi

D. Họ phải tìm kiếm những con gấu khác

Thông tin: “Polar bears hunt from large pieces of floating ice. They jump off the ice and hunt for food. Polar bears have to swim and find these floating pieces of ice. These days, they have to swim farther to find the floating ice.

Tạm dịch: Gấu Bắc Cực săn mồi từ những tảng băng trôi lớn. Chúng nhảy ra khỏi băng và săn thức ăn. Gấu Bắc Cực phải bơi và tìm những mảnh băng trôi nổi này. Những ngày này, chúng phải bơi xa hơn để tìm thấy băng trôi.

Câu 1.3

Why is it important to study polar bears?

 • A

  Polar bears tell us whether the North Pole is healthy or not.

 • B

  Polar bears help us stop ice from melting

 • C

  Polar bears tell us if there is oil nearby.

 • D

  Polar bears are the world’s most important animal.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tại sao việc nghiên cứu gấu Bắc Cực lại quan trọng?

A. Gấu Bắc Cực cho chúng ta biết liệu Bắc Cực có khỏe mạnh hay không.

B. Gấu bắc cực giúp chúng ta ngăn băng tan

C. Gấu Bắc Cực cho chúng ta biết nếu có dầu ở gần đó.

D. Gấu Bắc Cực là động vật quan trọng nhất thế giới.

Thông tin: “It is important to study polar bears. When we learn about polar bears, we also learn about the health of the North Pole.”

Tạm dịch: Nghiên cứu gấu Bắc Cực rất quan trọng. Khi chúng ta tìm hiểu về gấu Bắc Cực, chúng ta cũng tìm hiểu về hiện trạng của Bắc Cực.

Câu 1.4

The word “this” in paragraph 2 refers to ____.

 • A

  global warming

 • B

  floating ice

 • C

  the situation

 • D

  ice melting

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Từ “this” trong đoạn 2 đề cập đến ____.

A. sự nóng lên toàn cầu

B. băng nổi

C. tình hình

D. băng tan

Thông tin: “Animals are suffering a lot because of global warming. Polar bears are suffering more than most animals. This is because polar bears live in the North Pole.” 

Tạm dịch: Động vật đang phải chịu đựng rất nhiều vì sự nóng lên toàn cầu. Gấu Bắc cực đang chịu đựng nhiều hơn hầu hết các loài động vật. Điều này là do gấu Bắc cực sống ở Bắc Cực.

“This” ý nói tình huống “Gấu Bắc cực đang chịu đựng nhiều hơn hầu hết các loài động vật”

Câu 1.5

The word “dirty” in paragraph 3 is closest in meaning to ___

 • A

  salty

 • B

  polluted

 • C

  fresh

 • D

  melted

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (dirty (adj) bẩn)

Lời giải chi tiết :

A. salty (adj) mặn

B.polluted (adj) ô nhiễm

C. fresh (adj) trong sạch

D. melted (adj) tan chảy

=> dirty = polluted

Câu 1.6

What is the biggest problem for polar bears?

 • A

  Melting ice

 • B

  Ships sailing through the North Pole

 • C

  People hunting polar bears

 • D

  More countries looking for oil

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Vấn đề lớn nhất đối với gấu Bắc Cực là gì?

A. Băng tan

B.Tàu đi qua Bắc Cực

C. Người săn gấu Bắc Cực

D. Nhiều quốc gia tìm kiếm dầu mỏ hơn

Thông tin: However, melting ice is definitely the biggest problem.

Tạm dịch: Tuy nhiên, băng tan chắc chắn là vấn đề lớn nhất.

Câu 1.7

Which of the following is true according to the passage?

 • A

  According to studies, polar bears will become extinct soon.

 • B

  Polar bears cannot swim well.

 • C

  Polar bears are regarded as an indicator of the North Pole’s environment.

 • D

  Polar bears live on food from floating ice.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Điều nào sau đây là đúng theo đoạn văn?

A. Theo các nghiên cứu, gấu Bắc Cực sẽ sớm tuyệt chủng.

B. Gấu bắc cực không thể bơi giỏi.

C. Gấu Bắc Cực được coi là vật chỉ thị cho môi trường của Bắc Cực.

D. Gấu Bắc Cực sống nhờ thức ăn từ băng trôi.

Thông tin:

- “It is important to study polar bears. When we learn about polar bears, we also learn about the health of the North Pole. If polar bears are doing well, then the environment in the North Pole is probably healthy. If polar bears are suffering, then there are probably serious problems in the North Pole.”

Tạm dịch: Nghiên cứu về gấu bắc cực là quan trọng. Khi chúng ta tìm hiểu về gấu Bắc cực, chúng ta cũng tìm hiểu về hiện trạng của Bắc Cực. Nếu gấu Bắc cực đang làm tốt, thì môi trường ở Bắc Cực có lẽ là lành mạnh. Nếu gấu Bắc cực đang đau khổ, thì có lẽ có vấn đề nghiêm trọng ở Bắc Cực.

Chọn C

Câu 2 :

Hunting down the truth about killer whales

Hearing that killer whales are in the area is sure to strike fear in the heart of anyone at sea. The thought of coming across a creature with a menacing name like that is a surefire sign you are on a path to destruction. As it turns out, killer whales, orcas, are actually highly sophisticated creatures that are usually harmless to humans.

The title “killer whale” may actually be a mistranslation of the Spanish term “ballena asesina”, which means assassin whale. Orcas were nicknamed this due to their well-coordinated attacks on marine life, not for the danger they pose to humans. At nearly five to seven metres in length and a weight of over six tons, orcas are one of the largest creatures on the Earth. There are about 50,000 orcas worldwide that are spread out in several oceans. Orcas are classified as an Apex predator, which means no other creature hunt them for food.

Scientists believe that there are between three to five different types of orca and they are all quite distinctive. The most frequently seen of these are Residents. They live in close-knit family units called pods, which can contain over 50 members, and their diet consists mainly of fish. Transient whales, however, prefer to travel in smaller groups of two to six whales. Meanwhile, Offshore whales were only recently discovered in 1988. They prefer to swim farther away from land than the others and several pods may come together to form groups as large as 200 whales. Although these orca groups may seem similar to the naked eye, they are extremely different in many ways, and scientists believe they haven’t interbred in thousands of years. Researchers also acknowledge that their knowledge of orcas is limited, and even more groups may exist.

Male orcas have an average lifespan of about 30 years, while the average age for females is 50. However, there have been cases of females living up to 90 years. Yet when kept in captivity at marine entertainment parks, their life expectancies drop dramatically. In fact, it seems that the biggest threat to orcas these days is humans. Between the practices of hunting orcas, polluting their environments, and capturing them for entertainment purposes, we are making it very difficult for them to survive. Perhaps the killer whales aren’t the real killer after all.

Câu 2.1

Where did the name “killer whale come from?

 • A

  The whale often killed each other.

 • B

  The whales planed their attacks skillfully.

 • C

  The whales would often try to sink ships.

 • D

  The whales are one of a few fish that kill humans.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Cái tên “cá voi sát thủ bắt nguồn từ đâu?

A. Cá voi thường giết nhau.

B. Những con cá voi lên kế hoạch tấn công một cách tài tình.

C. Những con cá voi thường cố gắng đánh chìm tàu.

D. Cá voi là một trong số ít loài cá giết người.

Thông tin: "The title “killer whale” may actually be a mistranslation of the Spanish term “ballena asesina”, which means assassin whale. Orcas were nicknamed this due to their well-coordinated attacks on marine life, not for the danger they pose to humans."

Tạm dịch: Cái tên "cá voi sát thủ" có lẽ thực sự là một bản dịch sai của thuật ngữ “ballena asesina” trong tiếng Tây Ban Nha. Loài cá này được đặt biệt danh như vậy bởi các cuộc tấn công phối hợp tốt của chúng nhằm vào đời sống biển, không phải vì mối nguy hiểm chúng gây ra cho con người

Câu 2.2

What can be said about the different types of killer whales?

 • A

  They behave in different manners.

 • B

  They are quite similar in every way.

 • C

  They frequently mate with one another.

 • D

  They often have wars against each other.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Có thể nói gì về các loại cá voi sát thủ khác nhau?

A: Họ cư xử theo những cách sống khác nhau.

B: Họ khá giống nhau về mọi mặt.

C: Chúng thường xuyên giao phối với nhau.

D: Họ thường có chiến tranh chống lại nhau.

Thông tin: Scientists believe that there are between three to five different types of orca and they are all quite distinctive.

Tạm dịch: Các nhà khoa học tin rằng có từ ba đến năm loại cá voi khác nhau và chúng đều khá đặc biệt.

Câu 2.3

All of the following are true about orcas EXCEPT that ___________.

 • A

  they are very quite good at hunting

 • B

  no other creatures hunt them for food

 • C

  they are the largest creatures on the Earth

 • D

  there may be other types of orcas that we don’t know

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tất cả những điều sau đây đều đúng về orcas NGOẠI TRỪ ___________.

A: chúng săn bắn rất giỏi

B: không có sinh vật nào khác săn chúng để làm thức ăn

C: chúng là những sinh vật lớn nhất trên Trái đất

D: có thể có các loại cá voi khác mà chúng tôi không biết

Thông tin:

- Orcas were nicknamed this due to their well-coordinated attacks on marine life (Loài cá này được đặt biệt danh như vậy bởi các cuộc tấn công phối hợp tốt của chúng nhằm vào sinh vật biển) => A đúng

- Orcas are classified as an Apex predator, which means no other creature hunt them for food.

(Orcas được phân loại là động vật ăn thịt Apex, có nghĩa là không có sinh vật nào khác săn chúng để làm thức ăn.) => B đúng

At nearly five to seven metres in length and a weight of over six tons, orcas are one of the largest creatures on the Earth. => C sai

- Researchers also acknowledge that their knowledge of orcas is limited, and even more groups may exist.

(Các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng kiến thức của họ về cá voi còn hạn chế và thậm chí có thể tồn tại nhiều nhóm hơn.) => D đúng

Câu 2.4

What of the following can be inferred from the passage?

 • A

  The orca groups may have different behaviours.

 • B

  There is nearly nothing that scientists don’t know about orcas.

 • C

  The average lifespan of orcas is the same as that of humans.

 • D

  Water pollution is the biggest threat to orcas.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Điều gì sau đây có thể được suy ra từ đoạn văn?

A: Các nhóm orca có thể có các hành vi khác nhau.

B: Gần như không có gì mà các nhà khoa học không biết về orcas.

C: Tuổi thọ trung bình của orcas giống như tuổi thọ của con người.

D: Ô nhiễm nước là mối đe dọa lớn nhất đối với orcas.

Thông tin: " They live in close-knit family units called pods, which can contain over 50 members, and their diet consists mainly of fish.  , however, prefer to travel in smaller groups of two to six whales.

Tạm dịch: Chúng sống trong các đơn vị gia đình gắn bó với nhau gọi là vỏ, có thể chứa hơn 50 thành viên và chế độ ăn của chúng chủ yếu bao gồm cá. Tuy nhiên, cá voi thoáng qua thích đi du lịch theo nhóm nhỏ hơn từ hai đến sáu con cá voi.

Câu 2.5

Offshore whales ____________.

 • A

  stay close to the land

 • B

  like to stay in small groups

 • C

  were unknown until recently

 • D

  aren't really whales at all

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Cá voi xa bờ ____________.

A: ở gần đất

B: thích ở trong nhóm nhỏ

C: không được biết cho đến gần đây

D: không thực sự là cá voi

Thông tin: Offshore whales were only recently discovered in 1988.

Tạm dịch: Cá voi xa bờ mới được phát hiện gần đây vào năm 1988

Câu 2.6

What happens when whales are kept by humans?

 • A

  They die sooner.

 • B

  They get stronger.

 • C

  They stop eating food.

 • D

  They live longer lives.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Điều gì xảy ra khi cá voi bị con người nuôi giữ?

A: Họ chết sớm hơn.

B: Họ trở nên mạnh mẽ hơn.

C: Họ ngừng ăn thức ăn.

D: Họ sống lâu hơn.

Thông tin: "Between the practices of hunting orcas, polluting their environments, and capturing them for entertainment purposes, we are making it very difficult for them to survive."

Tạm dịch: Với việc săn cá voi sát thủ, làm ô nhiễm môi trường sống của chúng, và việc săn bắt chúng để phục vụ các mục đích giải trí, chúng ta đang làm cho nó khó có thể tồn tại được nữa

Câu 2.7

What does the sentence "Although these orca groups may seem similar to the naked eye, they are extremely different in many ways" 1 in paragraph 3 mean?

 • A

  They appear in various ways in front of naked eyes.

 • B

  Their huge size makes it difficult to follow them.

 • C

  We can recognize the differences between the groups without naked eyes.

 • D

  The differences between these groups are not easy to recognize

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu "Mặc dù những nhóm Orca này có vẻ giống nhau bằng mắt thường, nhưng chúng cực kỳ khác nhau về nhiều mặt" 1 trong đoạn 3 có nghĩa là gì?

A: Chúng xuất hiện theo nhiều cách khác nhau trước mắt thường.

B: Kích thước khổng lồ của chúng khiến việc theo dõi chúng rất khó khăn.

C: Chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt giữa các nhóm mà không cần mắt thường.

D: Sự khác biệt giữa các nhóm này không dễ nhận ra

Câu này có nghĩa là: Mặc dù các nhóm cá voi sát thủ nhìn bằng mắt thường có vẻ rất giống nhau, nhưng chúng lại cực kỳ khác nhau về nhiều phương diện. Điều đó có nghĩa là sự khác biệt giữa các nhóm cá voi sát thủ rất khó nhận biết.

Câu 2.8

What does the last sentence of the passage mean?

 • A

  Pollution is what makes these whales kill so much.

 • B

  Whales will never be able to survive in the future

 • C

  The only way to help these creatures is to capture then.

 • D

  Humans might be more dangerous than whales.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu cuối cùng của đoạn văn có ý nghĩa gì?

A: Ô nhiễm là điều khiến những con cá voi này bị giết nhiều như vậy.

B: Cá voi sẽ không bao giờ có thể sống sót trong tương lai

C: Cách duy nhất để giúp những sinh vật này là bắt.

D: Con người có thể nguy hiểm hơn cá voi.

Dựa vào nghĩa của câu này, liên hệ với hai câu trước đó: "In fact, it seems that the biggest threat to orcas these days is humans. Between the practices of hunting orcas, polluting their environments, and capturing them for entertainment purposes, we are making it very difficult for them to survive." (Trên thực tế, có lẽ mối nguy hại lớn nhất đối với cá voi sát thủ hiện nay là con người. Với việc săn cá voi sát thủ, làm ô nhiễm môi trường sống của chúng, và việc săn bắt chúng để phục vụ các mục đích giải trí, chúng ta đang làm cho nó khó có thể tồn tại được nữa), có thể hiểu rằng tác giả cho rằng con người mới thực sự là sát thủ, chứ không phải loài cá này.

Chỉ có đáp án D nêu đúng ý này.

close