Trắc nghiệm Kĩ năng đọc hiểu Unit 8 Tiếng Anh 12 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage.

No matter who we are or where we are from, we only have 24 hours each day to get things done. Some people seem to make the most (1) ____ their time, using it to achieve their goals and dreams. Others feel that life is passing them by and they aren't (2) ____ anything. If you are in the latter group, it is not too late to turn things around. By implementing a few simple hacks, you can start getting better results very quickly.

If you want to become more productive, it pays to learn about the Pareto (3) ____ (which is also known as the 80-20 rule). It states that for most tasks, 80 percent of the results we get come from 20 percent of the work we do. For example, 80 percent of the company sales usually come from 20 percent of customers. Therefore, the trick is to focus your (4) ____ on the key 20 percent of actions that truly matter to greatly improve your results.

In some cases, people may be busy from morning to night but still seem to get nothing done. In this (5) ____, the problem might be that clear goals haven't been set. To fix this, set some time aside to list the things you want to achieve in life. Then, select the top three or four that you want to focus on for the next year. Look at your goals every night before bedtime and ask yourself what are the next (6) ____ to accomplish each day. Then, promise yourself that you will finish these tasks no matter how busy you get. If possible try completing the tasks first thing in the morning so you are (7) ____ of success.

Another common mistake regarding productivity is not considering our (8) ____ levels. If we try to work around the clock, we will eventually get tired and quit. Everyone needs time to sleep, eat, (9) ____ with friends, and unwind from the stress of the day. To make sure you don't burn out, be sure to schedule some time for breaks and fun activities into your (10) ____ every day. Finally, no matter how difficult your goals may seem, remember the old saying that "a journey of a thousand miles begins with a single step".

Câu 1.1

Some people seem to make the most (1) ____ their time, using it to achieve their goals and dreams.

 • A

  off

 • B

  on

 • C

  of

 • D

  over

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: giới từ

Lời giải chi tiết :

most of (one) time: hầu hết thời gian của ai

=> Some people seem to make the most (1) of their time, using it to achieve their goals and dreams.

Tạm dịch:Một số người dường như tận dụng tối đa thời gian của họ, sử dụng nó để đạt được mục tiêu và ước mơ của họ.

Câu 1.2

Others feel that life is passing them by and they aren't (2) ____ anything.

 • A

  extinguished

 • B

  accomplishing

 • C

  distinct

 • D

  invalid

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

extinguished (adj) dập tắt, chấm dứt

accomplishing (v) hoàn thành

distinct (adj) khác biệt

invalid (adj) hợp lệ

Vị trí cần điền là một động từ Ving để chia ở thì hiện tại tiếp diễn vì phía sau nó là một tân ngữ

=> Others feel that life is passing them by and they aren't (2) accomplishing anything.

Tạm dịch:Những người khác cảm thấy rằng cuộc sống đang trôi qua họ và họ không đạt được bất cứ điều gì.

Câu 1.3

If you want to become more productive, it pays to learn about the Pareto (3) ____ (which is also known as the 80-20 rule). 

 • A

  principle

 • B

  death

 • C

  debt

 • D

  despair

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

principle (n) nguyên tắc

death (n) cái chết

debt (n) nợ

despair (n) sự tuyệt vọng, thất vọng

=> If you want to become more productive, it pays to learn about the Pareto (3) principle (which is also known as the 80-20 rule). 

Tạm dịch: Nếu bạn muốn trở nên năng suất hơn, bạn nên tìm hiểu về nguyên tắc Pareto (còn được gọi là quy tắc 80-20).

Câu 1.4

Therefore, the trick is to focus your (4) ____ on the key 20 percent of actions that truly matter to greatly improve your results.

 • A

  efforts

 • B

  rubbish

 • C

  essence

 • D

  mixture

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

efforts (n) nỗ lực

rubbish (n) rác

essence (n) bản chất

mixture (n) hỗn hợp

=> Therefore, the trick is to focus your (4) efforts on the key 20 percent of actions that truly matter to greatly improve your results.

Tam dịch: Do đó, mẹo là hãy tập trung nỗ lực của bạn vào 20% hành động thực sự quan trọng để cải thiện đáng kể kết quả của bạn.

Câu 1.5

In this (5) ____, the problem might be that clear goals haven't been set.

 • A

  container

 • B

  origin

 • C

  house

 • D

  situation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

container (n) xe tải

origin (n) nguồn gốc

house (n) căn nhà

situation (n) tình huống

=> In this (5) situation , the problem might be that clear goals haven't been set. 

Tạm dịch: Trong tình huống này, vấn đề có thể là các mục tiêu rõ ràng chưa được đặt ra.

Câu 1.6

Look at your goals every night before bedtime and ask yourself what are the next (6) ____ to accomplish each day.

 • A

  result

 • B

  impression

 • C

  actions

 • D

  motivation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

result (n) kết quả

impression (n) ấn tượng

actions (n) hành động

motivation (n) động lực

=> Look at your goals every night before bedtime and ask yourself what are the next (6) actions to accomplish each day. 

Tạm dịch: Nhìn vào mục tiêu của bạn mỗi tối trước khi đi ngủ và tự hỏi bản thân rằng những hành động tiếp theo để hoàn thành mỗi ngày là gì.

Câu 1.7

If possible try completing the tasks first thing in the morning so you are (7) ____ of success.

 • A

  assured

 • B

  found

 • C

  funded

 • D

  funded

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng 

Lời giải chi tiết :

Cụm từ assured of something: hoàn toàn tự tin về điều gì

=> If possible try completing the tasks first thing in the morning so you are (7) assured of success.

Tạm dịch: Nếu có thể, hãy thử hoàn thành công việc đầu tiên vào buổi sáng để bạn yên tâm thành công.

Câu 1.8

Another common mistake regarding productivity is not considering our (8) ____ levels. 

 • A

  defence

 • B

  energy

 • C

  preservation

 • D

  rescue

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

defence (n) bảo vệ, phòng thủ

energy (n) năng lượng

preservation (n) sự bảo tồn

rescue (n) sự giải cứu

=> Another common mistake regarding productivity is not considering our (8) energy levels. 

Tạm dịch: Một sai lầm phổ biến khác liên quan đến năng suất là không xem xét mức năng lượng của chúng ta.

Câu 1.9

Everyone needs time to sleep, eat, (9) ____ with friends, and unwind from the stress of the day.

 • A

  continue

 • B

  endure

 • C

  prolong

 • D

  socialize

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

continue (v) tiếp tục

endure (v) chịu đựng

prolong (v) kéo dài

socialize + with (v) hòa nhập

=> Everyone needs time to sleep, eat, (9) socialize with friends, and unwind from the stress of the day.

Tạm dịch: Mọi người đều cần thời gian để ngủ, ăn uống, giao lưu với bạn bè và thư giãn khỏi những căng thẳng trong ngày.

Câu 1.10

To make sure you don't burn out, be sure to schedule some time for breaks and fun activities into your (10) ____ every day. 

 • A

  journeys

 • B

  trips

 • C

  plans

 • D

  timetable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

journeys (n) hành trình

B.trips (n) chuyến đi

plans (n) kế hoạch

timetable (n) thời khóa biểu

=> To make sure you don't burn out, be sure to schedule some time for breaks and fun activities into your (10) plans every day. 

Tạm dịch: Để đảm bảo bạn không bị kiệt sức, hãy nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi và các hoạt động vui chơi vào kế hoạch mỗi ngày.

Câu hỏi 2 :

Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank spare in the following passage.

Most people need some preparation before they are (1) ____ for the workforce, and planning should begin long before it is time to start a career. 

Many high school students don't yet know what they want to do. High school is a great time to start thinking about careers. Setting on just one (2) ____ in high school isn't necessary, but they should know how to explore careers and put time into investigating them and learning about their skills and interests.

Understanding what you enjoy and what you are good at is the first step in (3) ____ careers. It is important to think about what you like to do because work will eventually be a big part of the life. Once you have thought about the subjects and activities you like best, the next step is to look for careers that put those interests to use. If you love sports, for example, you might (4) ____ a career as a gym teacher, or a coach.

Another approach to identifying potential career interests is to consider local employers and the types of jobs they have. There are many jobs in manufacturing and healthcare near the high school. Talking directly to workers can help you get (5) ____ about what they do. If you don't know workers in occupations (6) ____ interest you, ask people such as parents, friends, or teachers for their (7) ____.

If job (8) ____ gives you a taste of what an occupation is like, imagine how helpful getting experience could be. Students can begin getting career-related experiences in high school through internships, employment, and other activities. Completing an internship is an excellent (9) ____ get experience. Internships are temporary, supervised (10) ____ designed to give students practical job training.

Câu 2.1

Most people need some preparation before they are (1) ____ for the workforce, and planning should begin long before it is time to start a career. 

 • A

  near

 • B

  ready

 • C

  secretive

 • D

  similar

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

near (adj) gần (không đi kèm giới từ)

ready + for (adj) sẵn sàng

secretive (adj) bí mật

similar (adj) giống, giống nhau

=> Most people need some preparation before they are (1) ready for the workforce, and planning should begin long before it is time to start a career. 

Tạm dịch: Hầu hết mọi người cần một số chuẩn bị trước khi họ sẵn sàng cho lực lượng lao động và việc lập kế hoạch nên bắt đầu từ lâu trước khi bắt đầu sự nghiệp.

Câu 2.2

Setting on just one (2) ____ in high school isn't necessary, but they should know how to explore careers and put time into investigating them and learning about their skills and interests.

 • A

  present

 • B

  pastime

 • C

  employment

 • D

  occupation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

present (n) hiện tại/ món quà

pastime (adj/ adv) bán thời gian

employment (n) việc làm

occupation (n) công việc, nghề nghiệp

=> Setting on just one (2) occupation in high school isn't necessary, but they should know how to explore careers and put time into investigating them and learning about their skills and interests.

Tạm dịch: Chỉ làm một nghề ở trường trung học là không cần thiết, nhưng các em nên biết cách khám phá các nghề nghiệp và dành thời gian để tìm hiểu về chúng cũng như tìm hiểu về các kỹ năng và sở thích của mình.

Câu 2.3

Understanding what you enjoy and what you are good at is the first step in (3) ____ careers. 

 • A

  explore

 • B

  explored

 • C

  exploring

 • D

  explores

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau giới từ, động từ phải chia ở dạng Ving

=> Understanding what you enjoy and what you are good at is the first step in (3) exploring careers. 

Tạm dịch: Hiểu những gì bạn thích và những gì bạn giỏi là bước đầu tiên để khám phá nghề nghiệp.

Câu 2.4

If you love sports, for example, you might (4) ____ a career as a gym teacher, or a coach.

 • A

  consider

 • B

  contain

 • C

  exclude

 • D

  prevent

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

consider (v) xem xét

contain (v) chứa, chứa đựng

exclude (v) loại trừ

prevent (v) ngăn cản

=> If you love sports, for example, you might (4) consider a career as a gym teacher, or a coach.

Tạm dịch: Ví dụ: nếu bạn yêu thích thể thao, bạn có thể cân nhắc nghề nghiệp như một giáo viên thể dục hoặc một huấn luyện viên.

Câu 2.5

Talking directly to workers can help you get (5) ____ about what they do. 

 • A

  fact

 • B

  information

 • C

  detail

 • D

  piece

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

fact (n) sự thật

information (n) thông tin

detail (n) chi tiết

piece (n) mảnh, mẩu

=> Talking directly to workers can help you get (5) information about what they do. 

Tạm dịch: Nói chuyện trực tiếp với công nhân có thể giúp bạn biết thông tin về những gì họ làm.

Câu 2.6

 If you don't know workers in occupations (6) ____ interest you

 • A

  that

 • B

  how

 • C

  why

 • D

  when

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

that thay thế cho người/ vật đóng vai trò chủ ngữ

how: thay thế cho cụm từ/ trạng từ chỉ cách thức

why: thay thế cho cụm từ/ trạng từ chỉ nguyên nhân

when : thay thế cho cụm từ/ trạng từ chỉ thời gian

Ta thấy vị trí cần điền thay thế cho vật (occupations) đóng vai trò làm chủ ngữ nên phải chọn đại từ quan hệ that

=>  If you don't know workers in occupations (6) that interest you

Tạm dịch: Nếu bạn không biết người lao động trong những nghề mà bạn quan tâm

Câu 2.7

If you don't know workers in occupations (6) that interest you, ask people such as parents, friends, or teachers for their (7) ____.

 • A

  ability

 • B

  practice

 • C

  contacts

 • D

  judgement

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

ability (n) khả năng

practice (n) luyện tập

contacts (n) thông tin liên lạc, địa chỉ

judgement (n) lời đánh giá

=> If you don't know workers in occupations that interest you, ask people such as parents, friends, or teachers for their (7) contacts .

Tạm dịch: Nếu bạn không biết người lao động trong những nghề mà bạn quan tâm, hãy hỏi những người như cha mẹ, bạn bè hoặc giáo viên để biết họ.

Câu 2.8

If job (8) ____ gives you a taste of what an occupation is like, imagine how helpful getting experience could be.

 • A

  writing

 • B

  shadowing

 • C

  believing

 • D

  persuading

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng 

Lời giải chi tiết :

Cụm từ job shadowing: quan sát, theo dõi công việc, học việc

=> If job (8) shadowing gives you a taste of what an occupation is like, imagine how helpful getting experience could be.

Tạm dịch: Nếu việc tìm hiểu công việc mang lại cho bạn cảm giác về nghề nghiệp là như thế nào, hãy tưởng tượng việc thu thập kinh nghiệm có thể hữu ích như thế nào.

Câu 2.9

Completing an internship is an excellent (9) ____ get experience.

 • A

  notice about

 • B

  access to

 • C

  count for

 • D

  way to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

notice about N/ Ving : chú ý về việc gì

access to  N: truy cập vào điều gì

count for N: dựa dẫm, tin tưởng vào việc gì

way to V : cách thức để 

=> Completing an internship is an excellent (9) way to get experience.

Tạm dịch: Hoàn thành kỳ thực tập là một cách tuyệt vời để có được kinh nghiệm.

Câu 2.10

Internships are temporary, supervised (10) ____ designed to give students practical job training.

 • A

  reference

 • B

  assignments

 • C

  evidence

 • D

  stock

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

reference (n) tài liệu tham khảo

assignments (n) khóa luận, bài tập

evidence  (n) bằng chứng 

stock (n) nguồn dự trữ

=> Internships are temporary, supervised (10) assignments designed to give students practical job training.

Tạm dịch: Thực tập là các nhiệm vụ tạm thời, có giám sát được thiết kế để cung cấp cho sinh viên đào tạo công việc thực tế.

close