Trắc nghiệm Ngữ pháp Cấu trúc so sánh lặp lại Tiếng Anh 12 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using Comparative + and + comparative

The company expanded rapidly. It grew (big)

all the time.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The company expanded rapidly. It grew (big)

all the time.

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ

Lời giải chi tiết :

Đây là so sanh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “grow”

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ ngắn: adj-er and adj-er

=> The company expanded rapidly. It grew (big) bigger and bigger all the time.

Tạm dịch: Công ty mở rộng nhanh chóng. Nó lớn lên và lớn hơn mọi lúc.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using Comparative + and + comparative

She is on a strict diet, so she is eating (little)

food.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She is on a strict diet, so she is eating (little)

food.

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với danh từ không đếm được (less and less + N)

Lời giải chi tiết :

Đây là so sánh lặp của danh từ không đếm được vì phía sau vị trí cần điền là danh từ food

Cấu  trúc so sánh lặp lại với danh từ: less and less + N

=> She is on a strict diet, so she is eating less and less food.

Tạm dịch: Cô ăn kiêng nghiêm ngặt nên ngày càng ăn ít hơn.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using Comparative + and + comparative

My bag seemed to get (heavy)

as I carried them.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My bag seemed to get (heavy)

as I carried them.

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ ngắn (adj-er and adj-er)

Lời giải chi tiết :

Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “grow”

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ ngắn: adj-er and adj-er

heavy là tính từ có tận cùng là y => chuyển y dài thành i rồi thêm er

=> My bag seemed to get heavier and heavier as I carried them.

Tạm dịch: Túi của tôi dường như ngày càng nặng hơn khi tôi mang chúng.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using comparative + and + comparative

As I waited for my interview, I became (nervous)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

As I waited for my interview, I became (nervous)

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ dài (more adj and  adj)

Lời giải chi tiết :

Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “become” (become + adj: trở nên …)

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ dài: more adj and  adj

=> As I waited for my interview, I became more and more nervous.

Tạm dịch: Khi chờ đợi cuộc phỏng vấn của mình, tôi ngày càng lo lắng hơn.

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using comparative + and + comparative

As the day went on, the weather got (bad)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

As the day went on, the weather got (bad)

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ ngắn (adj-er and  adj-er)

Lời giải chi tiết :

Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “get” (get + adj: trở nên….)

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ ngắn: adj-er and  adj-er

bad là tính từ ngắn đặc biết nên khi chuyển sang dạng so sánh hơn, ta phải dùng “worse”

=> As the day went on, the weather got worse and worse.

Tạm dịch: Thời tiết càng ngày càng trở nên tồi tệ.

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using comparative + and + comparative

After a course about public speaking, she can talk in front of people (confident)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

After a course about public speaking, she can talk in front of people (confident)

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với trạng từ dài (more and more + adv)

Lời giải chi tiết :

Phía trước vị trí cần điền là động từ “talk” (nói chuyện) nên cần phải thêm một trạng từ

=>chuyển “confident” (adj) tự tin => confidently (adv) một cách tự tin

Cấu trúc so sánh lặp với trạng từ dài: more and more + adv

=> After a course about public speaking, she can talk in front of people more and more confidently.

Tạm dịch: Sau một khóa học về nói trước đám đông, cô ấy có thể nói chuyện trước mọi người ngày càng tự tin hơn.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using comparative + and + comparative

These days, (many)

people are learning English.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

These days, (many)

people are learning English.

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với danh từ (more and more + Ns)

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Ta thấy phía sau “many” là danh từ số nhiều đếm được

=> sử dụng cấu trúc so sánh lặp với danh từ đếm được: more and more + Ns

=> These days, more and more people are learning English.

Tạm dịch: Ngày nay, ngày càng nhiều người học tiếng Anh.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using comparative + and + comparative

The company's share price kept (high)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The company's share price kept (high)

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ ngắn (adj-er and  adj-er)

Lời giải chi tiết :

Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “keep” (keep + adj: duy trì….)

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ ngắn: adj-er and  adj-er

=> The company's share price kept higher and higher.

Tạm dịch: Giá cổ phiếu của công ty ngày càng cao.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using comparative + and + comparative

In the last minute, he ran (quick)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

In the last minute, he ran (quick)

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với trạng từ dài (more and more + adv)

Lời giải chi tiết :

Phía trước vị trí cần điền là động từ “ran” (chạy) nên cần phải thêm một trạng từ

=>chuyển “quick” (adj) nhanh => quickly (adv) một cách nhanh chóng

Cấu trúc so sánh lặp với trạng từ dài: more and more + adv

=> In the last minute, he ran more and more quickly.

Tạm dịch: Trong phút cuối cùng, anh ta chạy càng nhanh.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer

My younger brother is ________________.

 • A

  more and more funnier       

 • B

  much and much funny

 • C

  most and most funny    

 • D

  funnier and funnier

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ ngắn (adj-er and adj-er)

Lời giải chi tiết :

Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “is”

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ ngắn: adj-er and adj-er

“funny” là tính từ có tận cùng là y => chuyển y dài thành i rồi thêm er: funnier

=> My younger brother is funnier and funnier.

Tạm dịch: Em trai của tôi trở nên càng vui tính, thú vị.

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer

Hill is becoming ________________.

 • A

  more and more tall               

 • B

  taller and taller

 • C

  tall and tall                             

 • D

  much and much tall

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ ngắn (adj-er and adj-er)

Lời giải chi tiết :

Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “is”

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ ngắn: adj-er and adj-er

=> Hill is becoming taller and taller.

Tạm dịch: Đồi núi ngày càng cao lên.

Câu hỏi 12 :

Choose the best answer

Due to the expensive upgrade, the room is getting ___________.

 • A

  comfortable and comfortable 

 • B

  more and more comfortable

 • C

  most and most comfortable

 • D

  comfortabler and comfortabler

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh lặp với tính từ ngắn (more and more adj)

Lời giải chi tiết :

Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “get” (get + adj: trở nên…)

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ dài: more and more adj

=> Due to the expensive upgrade, the room is getting more and more comfortable.

Tạm dịch: Bởi sự nâng cấp tốn kém nên phòng ngày càng tiện nghi hơn.

Câu hỏi 13 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentences below, using the suitable comparison form of the adjectives from the box.

complex/ upset/  loud/ fast/  difficult

1. Life in the modern world is becoming 

2. When I get excited, my heart beats


3. The little boy seemed to get 


4. It's getting 

to find a job.


The noise got

as we approached the house.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Life in the modern world is becoming 

2. When I get excited, my heart beats


3. The little boy seemed to get 


4. It's getting 

to find a job.


The noise got

as we approached the house.

Phương pháp giải :

Dựa vào ngữ cảnh của từng câu, ta xếp các tính từ theo thứ tự vào từng câu như sau:

1. complex

2. fast

3. upset

4. difficult

5. loud

Lời giải chi tiết :

1. Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “become” (become + adj: trở nên…)

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ dài: more and more adj

=> Life in the modern world is becoming more and more complex.

Tạm dịch: Cuộc sống trong thế giới hiện đại ngày càng trở nên phức tạp hơn.

2. Đây là so sánh lặp của trạng từ vì phía trước là động từ “beat”

fast vừa là tính từ ngắn vừa là trạng từ ngắn

Cấu trúc so sánh lặp của trạng từ ngắn: adv-er and adv-er

=> When I get excited, my heart beats faster and faster.

Tạm dịch: Khi tôi phấn khích, tim tôi đập nhanh hơn và nhanh hơn.

3. Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “get” (get + adj: trở nên….)

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ dài: more adj and  adj

=> The little boy seemed to get more and more upset.

Tạm dịch: Cậu bé dường như ngày càng khó chịu hơn.

4. Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “get” (get + adj: trở nên….)

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ dài: more adj and  adj

=> It's getting more and more difficult to find a job.

Tạm dịch: Ngày càng khó tìm việc hơn.

5. Đây là so sánh lặp của tính từ vì phía trước là động từ “get” (get + adj: trở nên….)

Cấu  trúc so sánh lặp lại với tính từ ngắn: adj-er and  adj-er

=> The noise got louder and louder as we approached the house.

Tạm dịch: Tiếng ồn càng lúc càng lớn khi chúng tôi đến gần ngôi nhà.

close