Trắc nghiệm Kĩ năng đọc điền từ Unit 8 Tiếng Anh 12 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the following passage and choose among A, B, C or D the correct answer to each of the questions.

INTERNET JOBS

Contrary to popular belief, one does not have to be a trained programmer to work online.

Of course, there are plenty of jobs available for people with high-tech computer skills, but the growth of new media has opened up a wide range of Internet career opportunities requiring only a minimal level of technical expertise. Probably one of the most well-known online job opportunities is the job of Webmaster. However, it is hard to define one basic job description for this position. The qualifications and responsibilities depend on what tasks a particular organization needs a Webmaster to perform.

To specify the job description of a Webmaster, one needs to identify the hardware and software the website the Webmaster will manage is running on. Different types of hardware and software require different skill sets to manage them. Another key factor is whether the website will be running internally or externally (renting shared space on the company servers). Finally, the responsibilities of a webmaster also depend on whether he or she will be working independently, or whether the firm will provide people to help. All of these factors need to be considered before one can create an accurate webmaster job description.

Webmaster is one type of Internet career requiring in-depth knowledge of the latest computer applications. However, there are also online jobs available for which traditional skills remain in high demand. Content jobs require excellent writing skills and a good sense of the web as a "new media'.

The term "new media" is difficult to define because it compasses a constantly growing set of new technologies and skills. Specifically, it includes websites, email internet technology, CD- ROM, DVD, streaming audio and video, interactive multimedia presentations, e-books, digital music, computer illustration, video games, virtual reality, and computer artistry.

Additionally, many of today's Internet careers are becoming paid-by-the-job professions. With many companies having to downsize in tough economic items, the outsourcing and contracting of freelance workers online has become common business practice. The Internet provides an infinite pool of buyers from around the world with whom freelancers can contract their services. An added benefit to such their own country. online jobs is that freelancers are able to work on projects with companies outside

How much can a person make in these kinds of careers? As with many questions related to today's evolving technology, there is no simple answer. There are many companies willing to pay people with Internet skills salaries well over $70,000 a year. Generally, webmasters start at about $30,000 per year, but salaries can vary greatly. Freelance writers working online have been known to make between $40,000 to $70,000 a year. 

Câu 1.1

The word "identify" in paragraph 2 is closest in meaning to ____.

 • A

  name

 • B

  discover

 • C

  encounter

 • D

  estimate

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng ( identify (v) nhận dạng, xác định)

Lời giải chi tiết :

name (v) đặt tên

discover(v) khám phá

encounter (v) gặp gỡ

estimate (v) ước tính

=> identify = name

Câu 1.2

According to the passage, which of the following is TRUE of webmasters?

 • A

   They never work independently

 • B

  The duties they perform depend on the organization they work for.

 • C

  They require a minimal level of expertise.

 • D

  They do not support software products.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn văn, điều gì sau đây là ĐÚNG của web quản trị viên?

A. Họ không bao giờ làm việc độc lập.

B. Các nhiệm vụ mà họ thực hiện phụ thuộc vào tổ chức mà họ làm việc.

C. Họ yêu cầu tối thiểu chuyên môn.

D. Họ không hỗ trợ phần mềm sản phẩm.

Thông tin: there are plenty of jobs available for people with high-tech computer skills, but the growth of new media has opened up a wide range of Internet career opportunities requiring only a minimal level of technical expertise. Probably one of the most well-known online job opportunities is the job of Webmaster...the responsibilities of a webmaster also depend on whether he or she will be working independently or whether the firm will provide people to help.

Tạm dịch: có rất nhiều công việc dành cho những người có kỹ năng máy tính công nghệ cao, nhưng sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trên Internet chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật tối thiểu. Có lẽ một trong những cơ hội việc làm trực tuyến nổi tiếng nhất là công việc Quản trị viên web ... trách nhiệm của quản trị viên web cũng phụ thuộc vào việc người đó sẽ làm việc độc lập hay liệu công ty có cung cấp người để trợ giúp hay không.

Câu 1.3

According to the passage, all of the followings are TRUE except ____.

 • A

  Webmasters must have knowledge of the latest computer applications.

 • B

  Online workers cannot free themselves from the office.

 • C

  "New media" is not easy to define.

 • D

  There are online jobs available for workers with minimal computer skills.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Theo đoạn văn, tất cả những điều sau đây đều ĐÚNG ngoại trừ ____.

A. Quản trị viên web phải có kiến thức về các ứng dụng máy tính mới nhất.

B. Những người làm việc trực tuyến không thể tự giải phóng mình khỏi văn phòng.

C. "Phương tiện mới" không dễ định nghĩa.

D. Có những công việc trực tuyến dành cho những người lao động có trình độ máy tính tối thiểu.

Thông tin: 

- Webmaster is one type of Internet career requiring in-depth knowledge of the latest computer applications. (Quản trị trang web là một loại nghề nghiệp trên Internet đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về các ứng dụng máy tính mới nhất.)

=> A đúng

- The term "new media" is difficult to define … (Thuật ngữ "phương tiện mới" rất khó định nghĩa)

=> C đúng

- the growth of new media has opened up a wide range of Internet career opportunities requiring only a minimal level of technical expertise. Probably one of the most well-known online job opportunities is the job of Webmaster (sự phát triển của các phương tiện truyền thông mới đã mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trên Internet chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật tối thiểu. Có lẽ một trong những cơ hội việc làm trực tuyến nổi tiếng nhất là công việc Quản trị viên web )

=> D đúng

Câu 1.4

Which of the followings is true about the job of the freelance writers?

 • A

   They may work with others in the company.

 • B

  It is considered a "content" job.

 • C

  They manage hardware and software.

 • D

  They require in-depth knowledge of applications

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

A. Họ có thể làm việc với những người khác trong công ty.

B. Nó được coi là một công việc "nội dung".

C. Họ quản lý phần cứng và phần mềm.

D. Chúng yêu cầu kiến thức chuyên sâu về các ứng dụng

Thông tin:  However, there are also online jobs available for which traditional skills remain in high demand. Content jobs require excellent writing skills and a good sense of the web as a "new media'.

Tạm dịch: Tuy nhiên, cũng có những công việc trực tuyến có sẵn mà các kỹ năng truyền thống vẫn có nhu cầu cao. Công việc nội dung yêu cầu kỹ năng viết xuất sắc và cảm nhận tốt về web như một "phương tiện truyền thông mới".

Câu 1.5

Which of the following is not mentioned as part of the "new media"?

 • A

  Internet technology

 • B

  writing skills

 • C

  websites

 • D

  video games

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Nội dung nào sau đây không được đề cập như một phần của "phương tiện truyền thông mới"?

A. Công nghệ Internet B. kỹ năng viết C. trang web D. trò chơi điện tử

Thông tin: The term "new media" is difficult to define because it compasses a constantly growing set of new technologies and skills. Specifically, it includes websites, email internet technology, CD- ROM, DVD, streaming audio and video, interactive multimedia presentations, e-books, digital music, computer illustration, video games, virtual reality, and computer artistry.

Tạm dịch: Cụ thể, nó bao gồm các trang web, công nghệ internet email, CD-ROM, DVD, âm thanh và video trực tuyến, các bài thuyết trình đa phương tiện tương tác, sách điện tử, nhạc kỹ thuật số, hình minh họa máy tính, trò chơi điện tử, thực tế ảo và nghệ thuật máy tính.

Câu 1.6

The word "vary" in paragraph 6 can be best replaced by ____.

 • A

  decrease

 • B

  change

 • C

  differ

 • D

  increase

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (vary (v) thay đổi)

Lời giải chi tiết :

A. decrease (v) tăng

B. change (v) thay đổi

C. differ (v) khác nhau

D. increase (v) tăng

=> vary = change 

Câu 1.7

What is the purpose of the passage?

 • A

  To inform people about the tasks and the roles of a webmaster.

 • B

  To inform people about employment related to the Internet.

 • C

  To inform people about the computer industry.

 • D

  To explain why webmasters make a lot of money.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Mục đích của đoạn văn là gì?

A. Để thông báo cho mọi người về nhiệm vụ và vai trò của quản trị viên web.

B. Để thông báo cho mọi người về việc làm liên quan đến Internet.

C. Để thông báo cho mọi người về ngành công nghiệp máy tính.

D. Để giải thích tại sao quản trị viên web kiếm được nhiều tiền.

Ta thấy bài đọc giới thiệu về một số công việc online như webmaster (quản trị viên web), content job (chuyên viên nội dung) nên đáp án phù hợp nhất là B

Câu hỏi 2 :

Read the following passage and choose among A, B, C or D the correct answer to each of the questions.

Telecommuting is some form of computer communication between employees' homes and offices. For employees whose job involves sitting at a terminal or word processor entering data or typing reports, the location of the computer is of no consequence. If the machine can communicate over telephone lines, when the work is completed, employees can dial the office computer and transmit the material to their employers. A recent survey in USA Today estimates that there are approximately 8.7 million telecommuters. But although the numbers are rising annually, the trend does not appear to be as significant as predicted when Business Week published "The Portable Executive" as its cover story a few years ago. Why hasn't telecommuting become more popular?

Clearly, change simply takes time. But in addition, there has been active resistance on the part of many managers. These executives claim that supervising the telecommuters in a large workforce scattered across the country would be too difficult, or at least systems for managing them are not yet developed, thereby complicating the manager's responsibilities.

It is also true that employees who are given the option of telecommuting are reluctant to accept the opportunity. Most people feel that they need regular interaction with a group, and many are concerned that they will not have the same consideration for advancement if they are not more visible in the office setting. Some people feel that even when a space in their homes is set aside as a work area, they never really get away from the office.

Câu 2.1

With which of the following topics is the passage primarily concerned?

 • A

  An overview of telecommuting

 • B

  The failure of telecommuting

 • C

  The advantages of telecommuting

 • D

  A definition of telecommuting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Với chủ đề nào sau đây, đoạn văn được quan tâm chủ yếu?

Tổng quan về telecommuting 

Sự thất bại của telecommuting

Những lợi ích của việc ngắt kết nối viễn thông 

Định nghĩa về việc ngắt kết nối viễn thông

Ta thấy bài đọc đưa ra 

định nghĩa và những mặt lợi hại của viễn thông nên đáp án phù hợp nhất là A

Câu 2.2

 How many Americans are involved in telecommuting?

 • A

  More than predicted in Business Week

 • B

  More than 8 million

 • C

  Fewer than last year

 • D

   Fewer than estimated in USA

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Có bao nhiêu người Mỹ tham gia vào việc ngắt điện thoại?

A. Nhiều hơn dự đoán trong Tuần lễ kinh doanh 

B. Hơn 8 triệu

C. Ít hơn năm ngoái 

D. Ít hơn ước tính ở Hoa Kỳ

Thông tin: A recent survey in USA Today estimates that there are approximately 8.7 million telecommuters.

Tạm dịch: Một cuộc khảo sát gần đây trên tờ USA Today ước tính rằng có khoảng 8,7 triệu người dùng viễn thông.

Câu 2.3

The phase “of no consequence” means ____.

 • A

  of no use

 • B

  irrelevant

 • C

  of no good

 • D

  unimportant

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng ( of no consequence : tầm thường, không quan trọng)

Lời giải chi tiết :

A. of no use : không sử dụng được

B. irrelevant: không liên quan

C. of no good : không tốt, kém

D. unimportant: không quan trọng

=> of no consequence = unimportant

Câu 2.4

The word “them” in the second paragraph relent to ____.

 • A

  telecommuter

 • B

  systems

 • C

  executives

 • D

  responsibilities

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Thông tin: These executives claim that supervising the telecommuters in a large workforce scattered across the country would be too difficult, or at least systems for managing them are not yet developed, thereby complicating the manager's responsibilities.

Tạm dịch: Các giám đốc điều hành này cho rằng việc giám sát các nhân viên viễn thông trong một lực lượng lao động lớn rải rác trên khắp đất nước sẽ là quá khó khăn, hoặc ít nhất các hệ thống quản lý họ chưa được phát triển, do đó làm phức tạp trách nhiệm của người quản lý.

Câu 2.5

The author mentions all of the following as concerns of telecommuting EXCEPT ____.

 • A

  the opportunities for advancement

 • B

  the different system of supervision

 • C

   the lack of interaction with a group

 • D

  the work place is in the home

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tác giả đề cập đến tất cả những điều sau đây là mối quan tâm của việc làm việc từ xa NGOẠI TRỪ ____.

A. cơ hội thăng tiến 

B. hệ thống giám sát khác nhau

C. thiếu sự tương tác với một nhóm 

D. nơi làm việc là trong nhà

Thông tin:  Most people feel that they need regular interaction with a group, and many are concerned that they will not have the same consideration for advancement if they are not more visible in the office setting. Some people feel that even when a space in their homes is set aside as a work area, they never really get away from the office.

Tạm dịch: Hầu hết mọi người cảm thấy rằng họ cần tương tác thường xuyên với một nhóm và nhiều người lo ngại rằng họ sẽ không được cân nhắc thăng tiến như nhau nếu họ không xuất hiện nhiều hơn trong môi trường văn phòng. Một số người cảm thấy rằng ngay cả khi một không gian trong nhà của họ được dành làm khu vực làm việc, họ không bao giờ thực sự rời khỏi văn phòng.

close