Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu tường thuật Tiếng Anh 12 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following question.

"Don't come to the interview late," my mom said.

 • A

  My mom told me do not come to the interview late.

 • B

  My mom told me did not come to the interview late.

 • C

  My mom told me not to come to the interview late.

 • D

  My mom told me not coming to the interview late.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật của câu mệnh lệnh

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + told / asked + O + (not) + to V ….

=>  My mom told me not to come to the interview late.

Tạm dịch: Mẹ tôi bảo tôi đừng đến buổi phỏng vấn muộn.

Câu hỏi 2 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

"I will help you with your CV, Mary," Peter said.

 • A

  Peter advised Mary to write the CV.

 • B

  Peter promised to help Mary with her CV.

 • C

  Peter advised Mary not to write her CV.

 • D

  Peter wanted Mary to help with the CV.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật lời hứa 

Lời giải chi tiết :

advised: khuyên 

promised : hứa 

advised: khuyên 

wanted : muốn

Ta thấy nội dung câu trực tiếp là một lời hứa nên động từ tường thuật phù hợp là “promise”

Cấu trúc: S + promised to V

=> Peter promised to help Mary with her CV.

Tạm dịch: Peter hứa sẽ giúp Mary làm CV của cô ấy.

Câu hỏi 3 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

The woman said she ____ in this company for over 20 years.

 • A

  has been working

 • B

  was working

 • C

  had been working

 • D

  works

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật của câu trần thuật

Lời giải chi tiết :

Đây là câu tường thuật về một câu đơn thông thường nên ta phải áp dụng quy tắc lùi thì khi chia động từ

Dấu hiệu nhận biết: for over 20 years => động từ chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn trong câu trực tiếp

Như vậy, khi chuyển sang câu gián tiếp, ta lùi thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thành thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc: S + had been Ving

=> The woman said she had been working in this company for over 20 years.

Tạm dịch: Người phụ nữ cho biết cô đã làm việc ở công ty này hơn 20 năm.

Câu hỏi 4 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

 “____,” Paul reminded me.

 • A

  Don't forget to tailor your CV to match the job descriptions

 • B

  I would tailor your CV if you do not mind

 • C

   I remember to tailor the CV

 • D

  I remember tailoring your CV

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật yêu cầu, nhắc nhở

Lời giải chi tiết :

Ta thấy động từ tường thuât là “reminded” (nhắc nhở) nên câu trực tiếp cũng phải mang nghĩa nhắc nhở ai đó làm gì

A. Don't forget to tailor your CV to match the job descriptions: Đừng quên điều chỉnh CV của bạn để phù hợp với mô tả công việc

B. I would tailor your CV if you do not mind: Tôi sẽ điều chỉnh CV của bạn nếu bạn không phiền

C. I remember to tailor the CV: Tôi nhớ chỉnh sửa CV

D. I remember tailoring your CV: Tôi nhớ đã chỉnh sửa CV của bạn

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án A phù hợp nhất

Câu hỏi 5 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

Ellie asked Stan ____ to look for a new job.

 • A

  did he want

 • B

  do you want

 • C

  whether he wants

 • D

  if he wanted

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật của câu hỏi yes/ no

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + asked O if/ whether + S + V lùi thì

Vì động từ phải lùi thì ở câu gián tiếp nên chỉ có đáp án D phù hợp nhất

=> Ellie asked Stan if he wanted to look for a new job.

Tạm dịch: Ellie hỏi Stan liệu anh có muốn tìm một công việc mới không.

Câu hỏi 6 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

We complained ____ the manager ____ the pressure working environment.

 • A

  on - about

 • B

  at - for

 • C

  with - of

 • D

  to – about

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thời giới từ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + complain to sb  about sth: phàn nàn với ai về điều gì

=> We complained to the manager about the pressure working environment.

Tạm dịch: Chúng tôi đã phàn nàn với người quản lý về môi trường làm việc áp lực.

Câu hỏi 7 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

The manager finally agreed ____ a full compensation.

 • A

  giving me

 • B

  to give me

 • C

  give to me

 • D

  to me to give

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + agreed to V: đồng ý làm gì

=> The manager finally agreed to give me a full compensation.

Tạm dịch:Người quản lý cuối cùng đã đồng ý bồi thường đầy đủ cho tôi.

Câu hỏi 8 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

 The boss ____ because he was always behind the deadlines.

 • A

   threatened to dismiss him

 • B

  suggested him to dismiss

 • C

   threatened him to dismiss

 • D

  promised him to dismiss

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật 

Lời giải chi tiết :

threatened:: đe dọa  

suggest: gợi ý

 promised: hứa

Dựa vào ngữ cảnh câu, ta thấy động từ tường thuật phù hợp nhất là “threatened”

Cấu trúc: S + threatened to V

=> The boss threatened to dismiss him because he was always behind the deadlines.

Tạm dịch: Ông chủ dọa sẽ sa thải anh ta vì anh ta luôn làm chậm thời hạn.

Câu hỏi 9 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

“What did Maria ask you?”

“She asked me ____ I had ever worked part time.”

 • A

  that

 • B

  whether

 • C

  for

 • D

  about

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: câu tường thuật của câu hỏi yes/ no

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + asked O if/ whether S + V lùi thì

=> She asked me whether I had ever worked part time.

Tạm dịch: Cô ấy hỏi tôi liệu tôi đã từng đi làm thêm chưa.

Câu hỏi 10 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

We wonder ____ from his office after that scandal.

 • A

  why did he not resign

 • B

  why he did not resign

 • C

  why he not resign

 • D

  why didn't he resign

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật của câu hỏi có từ để hỏi

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S +asked O + wh - words + S + V lùi thì

=> We wonder why he did not resign from his office after that scandal.

Tạm dịch: Chúng tôi tự hỏi tại sao ông ấy không từ chức sau vụ bê bối đó.

Câu hỏi 11 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

Mr. Hawk told me that he would give me his answer the ____ day.

 • A

  previous

 • B

  following

 • C

  before

 • D

  last

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật

Lời giải chi tiết :

Vì câu gián tiếp chia ở thì tương lai trong quá khứ (would + V) nên khi ở câu trực tiếp , thì động từ sẽ là thì tương lai đơn

Dấu hiệu thì : tomorrow (trưc tiếp) => the next day (gián tiếp)

=> Mr. Hawk told me that he would give me his answer the following day.

Tạm dịch: Ông Hawk nói với tôi rằng ông ấy sẽ trả lời cho tôi vào ngày hôm sau.

Câu hỏi 12 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to the following question.

“____,” the workers refused.

 • A

  We would like to work overtime

 • B

  We had better work overtime

 • C

  We're afraid that we really don't want to work overtime

 • D

  We're willing to work overtime

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật

Lời giải chi tiết :

Ta thấy động từ tường thuật là refused (từ chối) nên câu trực tiếp cũng phải mang nghĩa từ chối, khước từ

A. We would like to work overtime: Chúng tôi muốn làm việc ngoài giờ

B. We had better work overtime: Chúng tôi nên làm thêm giờ tốt hơn

C. We're afraid that we really don't want to work overtime: Chúng tôi e rằng chúng tôi thực sự không muốn làm thêm giờ

D. We're willing to work overtime: Chúng tôi sẵn sàng làm việc ngoài giờ

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án C phù hợp nhất

Câu hỏi 13 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

He complained with his friends about the terrible working condition at that factory.

 • A

  complained

 • B

  with

 • C

  about

 • D

  at that factory

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: giới từ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + complain to sb  about sth: phàn nàn với ai về điều gì

Sửa: with -> to

=> He complained to his friends about the terrible working condition at that factory.

Tạm dịch: Anh ta phàn nàn với bạn bè về tình trạng làm việc tồi tệ ở nhà máy đó.

Câu hỏi 14 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

She refused to tell me what was the director's salary was because that information was confidential.

 • A

  to tell

 • B

  what was

 • C

  that information

 • D

  confidential

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật của câu hỏi

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S +asked O + wh - words + S + V lùi thì

Sửa: what was -> what 

=> She refused to tell me what the director's salary was because that information was confidential.

Tạm dịch: Cô ấy từ chối cho tôi biết mức lương của giám đốc là bao nhiêu vì thông tin đó là bí mật.

Câu hỏi 15 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

You had better learning a foreign language before applying for a job.

 • A

  had better

 • B

  learning

 • C

  a foreign

 • D

  applying

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Dạng của động từ

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + had better + V nguyên thể: nên làm gì

Sửa: learning -> learn

=> You had better learn a foreign language before applying for a job.

Tạm dịch: Bạn nên học ngoại ngữ tốt hơn trước khi nộp đơn xin việc.

Câu hỏi 16 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

She asked me what the most important thing to remember at an interview is.

 • A

  asked

 • B

   what the most

 • C

  to remember

 • D

  is

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S +asked O + wh - words + S + V lùi thì

Sửa: is -> was

=> She asked me what the most important thing to remember at an interview is.

Tạm dịch: Cô ấy hỏi tôi điều quan trọng nhất cần nhớ trong một cuộc phỏng vấn là gì.

Câu hỏi 17 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

The secretary said, "Sorry, I will never work on Sunday.”

 • A

  The secretary promised not to work on Sunday.

 • B

  The secretary refused not to work on Sunday.

 • C

  The secretary reminded her boss to work on Sunday.

 • D

  The secretary refused to work on Sunday.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật 

Lời giải chi tiết :

promised: hứa 

refused: từ chối 

reminded: nhắc nhở

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa từ chối nên động từ tường thuật phù hợp là refused

Cấu trúc: S + refuse + to  V: từ chối làm gì

=> The secretary refused to work on Sunday.

Tạm dịch:Thư ký từ chối làm việc vào Chủ nhật.

Câu hỏi 18 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

"Joanna, please come to my office immediately," the boss said.

 • A

  The boss invited Joanna to come to his office immediately.

 • B

  The boss warned Joanna to come to his office immediately.

 • C

  The boss asked Joanna to come to his office immediately.

 • D

  The boss told Joanna please come to his office immediately.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật mệnh lệnh, yêu cầu 

Lời giải chi tiết :

invited: mời 

warned: cảnh cáo 

asked/ told: yêu cầu 

Ta thấy câu trực tiếp là một câu mệnh lệnh, yêu cầu nên phải dùng động từ tường thuật asked/ told

Cấu trúc: S + asked/ told + O to V

=> The boss asked Joanna to come to his office immediately.

Tạm dịch: Ông chủ yêu cầu Joanna đến văn phòng của mình ngay lập tức.

Câu hỏi 19 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

“Susan, can you remember to photocopy these documents for tomorrow's meeting?" said the line manager.

 • A

  The line manager advised Susan to photocopy those documents for the meeting tomorrow.

 • B

  The line manager reminded Susan to photocopy those documents for the meeting the following day.

 • C

  The line manager invited Susan to photocopy these documents for the meeting the following day.

 • D

  The line manager reminded Susan to photocopy these documents for the meeting the following day.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật 

Lời giải chi tiết :

advised: khuyên 

invited: mời 

reminded: nhắc nhở

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa nhắc nhở nên động từ tường thuật phù hợp phải lâ “reminded”

Cấu trúc: S + reminded + O (not) to V: nhắc nhở ai (không) làm gì

Khi chuyển sang câu gián tiếp, ta phải chú ý biến đổi các đại từ và trạng từ thời gian: 

- these -> those

- tomorrow -> the following day

=> The line manager reminded Susan to photocopy those documents for the meeting the following day.

Tạm dịch: Quản lý đường dây nhắc Susan photocopy những tài liệu đó cho cuộc họp vào ngày hôm sau.

Câu hỏi 20 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

 • A

  The father encouraged Mike to apply for the job.

 • B

  The father denied applying for the job.

 • C

  The father invited Mike to apply for the job.

 • D

  The father forced Mike to apply for the job.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật 

Lời giải chi tiết :

encouraged: khuyến khích, khích lệ 

denied: từ chối 

invited: mời 

forced: ép, bắt buộc

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa động viên khích lệ nên động từ tường thuật phù hợp là “encourage”

Cấu trúc: S + encourage + O (not) to V

=>  The father encouraged Mike to apply for the job.

Tạm dịch: Người cha khuyến khích Mike nộp đơn xin việc.

Câu hỏi 21 :

Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to the following question.

“I would like a cup of coffee, please,” Ms. Smith said to the waitress.

 • A

  Ms. Smith ordered the waitress to bring her a cup of coffee.

 • B

  Ms. Smith invited the waitress a cup of coffee.

 • C

  Ms. Smith advised the waitress to drink a cup of coffee.

 • D

  Ms. Smith warned the waitress not to drink coffee.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: câu tường thuật 

Lời giải chi tiết :

ordered: ra lệnh, yêu cầu 

advised: khuyên 

warned: cảnh báo 

invited : mời

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa yêu cầu, ra lệnh nên động từ tường thuật phù hợp là “ordered”

Cấu trúc: S + ordered O (not) to V: ra lệnh, yêu cầu ai (không) làm gì

=> Ms. Smith ordered the waitress to bring her a cup of coffee.

Tạm dịch: Cô Smith ra lệnh cho nhân viên phục vụ mang cho cô một tách cà phê.

Câu hỏi 22 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences.

"Don't put your elbow on the table!" he said.


He asked me

Đáp án của giáo viên lời giải hay

"Don't put your elbow on the table!" he said.


He asked me

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật của câu mệnh lệnh

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + asked/told + O + (not) to V…

Biến đổi các thành phần trong câu: your -> my

=> He asked me not to put my bellow on the table.

Tạm dịch: Anh ấy yêu cầu tôi không đặt chiếc đồng hồ của tôi lên bàn.

Câu hỏi 23 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences.

"Do not get off the bus while it is going." said the driver.


The driver told  us

Đáp án của giáo viên lời giải hay

"Do not get off the bus while it is going." said the driver.


The driver told  us

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật của câu mệnh lệnh và câu trần thuật

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + asked/ told O (not ) + to V

Mệnh đề sau when được lùi xuống 1 thì: từ thì hiện tại tiếp diễn thành thì quá khứ tiếp diễn

=> The driver told  us not to get off the bus while it was going.

Tạm dịch: Người lái xe nói với chúng tôi rằng không được xuống xe khi đang đi

Câu hỏi 24 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences.

 "May I use your telephone?" said my neighbor.


My neighbor offered

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 "May I use your telephone?" said my neighbor.


My neighbor offered

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu mệnh lệnh đề nghị

Lời giải chi tiết :

Vì câu trực tiếp mang nghĩa gợi ý, đề nghị nên động từ tường thuật phù hợp là “offered”

Cấu trúc: S + offered to V…

Biến đổi các thành phần trong câu: your -> my

=> My neighbor offered to use my telephone.

Tạm dịch: Hàng xóm của tôi đề nghị sử dụng điện thoại của tôi.

Câu hỏi 25 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences.

The manager said "Come into my office,”


The manager asked me

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The manager said "Come into my office,”


The manager asked me

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật của câu mênh lệnh

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + asked / told + O (not) to V

Biến đổi các thành phần khác trong câu: my -> his

=> The manager asked me to come into his office.

Tạm dịch: Người quản lý yêu cầu tôi vào văn phòng của anh ấy.

Câu hỏi 26 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences.

“You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.


Đáp án của giáo viên lời giải hay

“You had better not lend him any more money, Elizabeth,’’ said John.


Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật lời khuyên

Lời giải chi tiết :

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa khuyên nhủ nên động từ tường thuật phù hợp là advised

Cấu trúc: S +advised + O (not ) to V

=> John advised Elizabeth not to lend him any more money.

Tạm dịch: John khuyên Elizabeth. Không nên cho anh ta vay tiền nữa.

Câu hỏi 27 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences.

“You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.


Đáp án của giáo viên lời giải hay

“You should take more exercise, Mr. Robert,” the doctor said.


Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật lời khuyên

Lời giải chi tiết :

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa khuyên nhủ nên động từ tường thuật phù hợp là advised

Cấu trúc: S +advised + O (not ) to V

=> The doctor advised Mr. Robert to take more exercise.

Tạm dịch: Bác sĩ khuyên ông Robert nên tập thể dục nhiều hơn.

Câu hỏi 28 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences.

Harry said to me, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”


Đáp án của giáo viên lời giải hay

Harry said to me, “If I were you , I would read different types of books in different ways.”


Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu tường thuật lời khuyên

Lời giải chi tiết :

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa khuyên nhủ nên động từ tường thuật phù hợp là advised

Cấu trúc: S +advised + O (not ) to V

=>Harry advised me to read different types of books in different ways.

Tạm dịch: Harry khuyên tôi nên đọc nhiều loại sách khác nhau theo những cách khác nhau.

Câu hỏi 29 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences.

Shall I make you a coffee?” Jan said to the lady.


Đáp án của giáo viên lời giải hay

Shall I make you a coffee?” Jan said to the lady.


Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu mệnh lệnh đề nghị

Lời giải chi tiết :

Vì câu trực tiếp mang nghĩa gợi ý, đề nghị nên động từ tường thuật phù hợp là “offered”

Cấu trúc: S + offered to V…

=> Jan offered to make a coffee for the lady.

Tạm dịch: Jan đề nghị pha cà phê cho quý bà.

close