Trắc nghiệm Review 3 Đọc điền từ Tiếng Anh 12 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the blanks.

Speech is one of the most important communicating (1) ______. It consists of far more than just making noises. To talk and also to be understood by other people, we have to speak a language, that is, we have to use combinations of sounds that everyone agrees to stand for a particular object or idea. Communication would be impossible if everyone made up their own language.

Learning a language properly is very (2)______ . The basic vocabulary of English is not very large, and not only about 2,000 words are needed to speak it quite (3)______ but the more idea you can express the more precise you can be about their exact meaning.

Words are the (4)______ thing we use in communicating what we want to say. The way we say the words is also very important. Our tone of voice can express many emotions and show whether we are pleased or angry, for instance.

Câu 1.1

Speech is one of the most important communicating (1) ________.

 • A

  ways

 • B

  reasons 

 • C

  rules

 • D

  tests

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. ways: cách, phương thức

B. reasons: lí do

C. rules: luật, quy định

D. tests: bài kiểm tra

Speech is one of the most important communicating (1) ways.

Tạm dịch: Lời nói là một trong những cách giao tiếp quan trọng nhất.

Câu 1.2

Learning a language properly is very (2) ______.

 • A

  expensive   

 • B

  simple

 • C

  easy

 • D

  important

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. expensive: đắt

B. simple: đơn giản

C. easy: dễ dàng

D. important: quan trọng

Learning a language properly is very (2) _______.

Tạm dịch: Học ngoại ngữ đúng cách là rất quan trọng.

Câu 1.3

The basic vocabulary of English is not very large, and not only about 2,000 words are needed to speak it quite (3)________…

 • A

  well 

 • B

  good

 • C

  fluent

 • D

  perfect

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

A. well (adv): tốt ; (adj): khỏe mạnh

B. good (adj): tốt

C. fluent (adj: trôi chảy

D. perfect (adj): hoàn hảo

The basic vocabulary of English is not very large, and not only about 2,000 words are needed to speak it quite (4) well

Tạm dịch: Vốn từ vựng cơ bản của tiếng Anh không quá lớn, và không những chỉ cần khoảng 2.000 từ để nói khá tốt…

Câu 1.4

Words are the (4) _____thing we use in communicating what we want to say.

 • A

  certain

 • B

  most  

 • C

  full

 • D

  main   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. certain (adj): chắc chắn

B. most (adj): hơn hết, hơn nhất

B. full (adj): đầy, no

D. main (adj): chính

Words are the (4) main thing we use in communicating what we want to say.

Tạm dịch: Từ ngữ là thứ chính mà chúng ta sử dụng để giao tiếp những gì chúng ta muốn nói.

Câu hỏi 2 :

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

Nearly 200 of the 1500 native plant species in Hawaii are at risk of going extinct in the near future because they have been (1) ____ to such low numbers. Approximately 90 percent of Hawaii's plants are found nowhere else in the world but they are threatened by alien invasive species such as feral goats, pigs, rodents and non- (2) ____ plants.

The Hawaii Rare Plant Restoration Group is striving to prevent the extinction of the 182 rare Hawaiian plants with fewer than 50 individuals remaining in the wild. Since 1990, (3) ____ a result of their ‘Plant Extinction Prevention Program’, sixteen species have been brought into cultivation and three species have been reintroduced. Invasive weeds have been removed in key areas and fencing put up in order to (4) ____ plants in the wild.

In the future the Hawaii Rare Plant Restoration Program aims (5) ____ collecting genetic material from the remaining plants in the wild for storage as a safety net for the future. They also aim to manage wild populations and where possible reintroduce species into reserves.

Câu 2.1

Nearly 200 of the 1500 native plant species in Hawaii are at risk of going extinct in the near future because they have been (1) ________to such low numbers.

 • A

  disappeared

 • B

  reduced

 • C

  increased

 • D

  developed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. disappear - disappeared - disappeared: biến mất

B. reduce - reduced - reduced: giảm

C. increase - increased - increased: tăng

D. develop - developed - developed: phát triển

Nearly 200 of the 1500 native plant species in Hawaii are at risk of going extinct in the near future because they have been (1) reduced to such low numbers.

Tạm dịch: Gần 200 trong số 1500 loài thực vật bản địa ở Hawaii có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần vì chúng đã bị giảm xuống số lượng rất thấp.

Câu 2.2

Approximately 90 percent of Hawaii's plants are found nowhere else in the world but they are threatened by alien invasive species such as feral goats, pigs, rodents and non- (2) ______plants.

 • A

  nation

 • B

  native

 • C

  national

 • D

  nationally

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A. nation (n): dân tộc, nước, quốc gia

B. native (adj): (thuộc) nơi sinh, tự nhiên

C. national (adj): (thuộc) quốc gia

D. nationally (adv): quốc gia

Dấu hiệu: trước danh từ “plants” (thực vật) cần một tính từ

=> non-native: không thuộc về bản địa

Approximately 90 percent of Hawaii's plants are found nowhere else in the world but they are threatened by alien invasive species such as feral goats, pigs, rodents and non- (27) native plants.

Tạm dịch: Khoảng 90% thực vật của Hawaii không được tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới nhưng chúng đang bị đe dọa bởi các loài ngoại lai xâm lấn như dê hoang, lợn, động vật gặm nhấm và các loài thực vật không phải bản địa.

Câu 2.3

Since 1990, (3) ________a result of their ‘Plant Extinction Prevention Program’, sixteen species have been brought into cultivation and three species have been reintroduced.

 • A

  so

 • B

  due

 • C

  as

 • D

  but

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm từ

Lời giải chi tiết :

as a result of: bởi vì

Since 1990, (3) as a result of their ‘Plant Extinction Prevention Program’, sixteen species have been brought into cultivation and three species have been reintroduced.

Tạm dịch: Kể từ năm 1990, vì có "Chương trình Ngăn chặn Sự Tuyệt chủng Thực vật" của họ, mười sáu loài đã được đưa vào trồng trọt và ba loài đã được giới thiệu trở lại.

Câu 2.4

Invasive weeds have been removed in key areas and fencing put up in order to (4) _________plants in the wild.

 • A

  derive

 • B

  vary

 • C

  remain

 • D

  protect

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. derive (v): chuyển hoá từ, bắt nguồn từ

B. vary (v): thay đổi

C. remain (v): còn lại

D. protect (v): bảo vệ

Invasive weeds have been removed in key areas and fencing put up in order to (4) protect plants in the wild.

Tạm dịch: Cỏ dại xâm lấn đã được loại bỏ ở các khu vực trọng điểm và làm hàng rào để bảo vệ cây tự nhiên.

Câu 2.5

In the future the Hawaii Rare Plant Restoration Program aims (5) _______collecting genetic material from the remaining plants in the wild for storage as a safety net for the future.

 • A

  at

 • B

  for

 • C

  with

 • D

  on

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

aim at sth: nhằm, mục đích làm gì

In the future the Hawaii Rare Plant Restoration Program aims (5) at collecting genetic material from the remaining plants in the wild for storage as a safety net for the future.

Tạm dịch: Trong tương lai, Chương trình Phục hồi Thực vật Quý hiếm Hawaii nhằm thu thập chất di truyền từ các thực vật còn lại trong tự nhiên để lưu trữ như một mạng lưới an toàn cho tương lai.

Câu hỏi 3 :

Read the following passage and choose the correct answer for each of the blanks.

Revising for exams is not as easy as it looks. You will need to work out which routine suits you best, and then stick to it. Some people like studying at night when it’s quiet, whereas others find the early morning is a good time to get things done. You might enjoy (1)…….. to music while you revise, but this can be (2)……... Can you really concentrate (3)……….. two things at once? So think (4)……… you turn your radio on. Your (5)…….. is also important while you are revising. This may be a more than usually (6)………. period of your life, when you should take extra care to eat properly. No missed meals, or junk food, or (7)…….cups of coffee! Get plenty of exercise as well. If you have got fed up with (8)……. you’re doing, or find it hard to concentrate, go for a walk to clear your head. (9)……. exercise will help to keep your body fit and your brain working (10)………… Finally, you also need to take time off. Go out occasionally, see your friends, and make time to relax. Then you will return to your studies fresh and full of enthusiasm.

Câu 3.1

You might enjoy (1) ______to music while you revise.

 • A

  listen

 • B

  having listened

 • C

  to listen

 • D

  listening

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/Ving

Lời giải chi tiết :

enjoy + Ving: thích làm gì

You might enjoy (1) listening to music while you revise.

Tạm dịch: Bạn có thể thích nghe nhạc khi ôn tập.

Câu 3.2

You might enjoy listening to music while you revise, but this can be (2) ________.

 • A

  helpful

 • B

  helpless

 • C

  unhelpful

 • D

  helping

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

helpful (adj): có ích, hữu ích

helpless (adj): bất lực, yếu đuối, bơ vơ

unhelpful (adj): không hữu ích

help – helping: giúp đỡ

You might enjoy listening to music while you revise, but this can be (2) unhelpful.

Tạm dịch: Bạn có thể thích nghe nhạc trong khi ôn tập, nhưng điều này có thể không hữu ích.

Câu 3.3

Can you really concentrate (3) _____two things at once?

 • A

  of

 • B

  on

 • C

  for

 • D

  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

concentrate on sth: tập trung vào cái gì

Can you really concentrate (3) on two things at once?

Tạm dịch: Bạn có thể thực sự tập trung vào hai việc cùng một lúc không?

Câu 3.4

So think (4) __________you turn your radio on.

 • A

  if

 • B

  unless

 • C

  after

 • D

  before

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

if: nếu

unless: nếu … không, trừ khi

after: sau khi

before: trước khi

So think (4) before you turn your radio on.

Tạm dịch: Vì vậy, hãy suy nghĩ trước khi bật nhạc.

Câu 3.5

Your (5) ________is also important while you are revising.

 • A

  diet

 • B

  menu

 • C

  slim

 • D

  healthy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

diet (n): chế độ ăn uống, chế độ ăn kiêng

menu (n): thực đơn

slim (adj): mảnh mai, thon thả

healthy (adj): lành mạnh

Tính từ sở hữu + danh từ => loại C, D

Your (5) diet is also important while you are revising.

Tạm dịch: Chế độ ăn uống của bạn cũng rất quan trọng trong khi bạn đang ôn thi.

Câu 3.6

This may be a more than usually (6) _____period of your life, when you should take extra care to eat properly.

 • A

  stressful

 • B

  unforgettable

 • C

  interesting

 • D

  memorable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

stressful (adj): đầy căng thẳng

unforgettable (adj): đáng nhớ

interesting (adj): thích thú, thú vị

memorable (adj): đáng nhớ

This may be a more than usually (6) stressful period of your life, when you should take extra care to eat properly.

Tạm dịch: Đây có thể là giai đoạn căng thẳng hơn thường lệ trong cuộc sống của bạn, khi đó bạn nên chú ý ăn uống hợp lý.

Câu 3.7

No missed meals, or junk food, or (7) ________cups of coffee! 

 • A

  restless

 • B

  endless

 • C

  hopeless

 • D

  worthless

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

restless (adj): không ngừng, thao thức

endless (adj): vô tận, vĩnh viễn, không ngừng

hopeless (adj): thất vọng, tuyệt vọng

worthless (adj): không có giá trị, vô ích

No missed meals, or junk food, or (7) endless cups of coffee! 

Tạm dịch: Không ăn bữa phụ, đồ ăn vặt, hoặc những cốc cà phê không hồi kết!

Câu 3.8

If you have got fed up with (8) _____you’re doing, or find it hard to concentrate, go for a walk to clear your head.

 • A

  who

 • B

  what

 • C

  that

 • D

  which

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ

- who: thay thế cho danh từ chỉ người đóng cai trò làm chủ ngữ => không đứng sau giới từ

- what: cái gì => không đứng sau danh từ

- that: thay thế cho cả danh từ chỉ người, chỉ vật => không đứng sau giới từ

- which: thay thế cho cả danh từ chỉ vật

If you have got fed up with (8) what you’re doing, or find it hard to concentrate, go for a walk to clear your head.

Tạm dịch: Nếu bạn đã chán với công việc đang làm hoặc cảm thấy khó tập trung, hãy đi bộ để giải tỏa đầu óc.

Câu 3.9

(9) _____exercise will help to keep your body fit

 • A

  Always

 • B

  Every

 • C

  Strongly

 • D

  Regular

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Always (adv): luôn luôn

Every (adj): mỗi, mọi

Strongly (adv)

Regular (adj): thường xuyên

Vị trí cần điền là một tính từ vì phía sau có danh từ

(9) Regular exercise will help to keep your body fit

Tạm dịch: Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp giữ cho thân hình cân đối 

Câu 3.10

Regular exercise will help to keep your body fit and your brain working (10) ______.

 • A

  energetic

 • B

  correct

 • C

  well

 • D

  good

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

energetic (adj): mạnh mẽ, đầy nghị lực

correct (adj): đúng, chính xác

well (adv): tốt, giỏi, hay: (adj): khỏe mạnh

good (adj): tốt, giỏi

Cấu trúc: keep somebody/something doing something => “working” là động từ, sau động từ cần trạng từ.

Regular exercise will help to keep your body fit and your brain working (10) well.

Tạm dịch: Tập thể dục thường xuyên sẽ giúp giữ cho thân hình cân đối và trí não hoạt động tốt.

Câu hỏi 4 :

Read the passage and choose correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks.

BOOKS

Nearly all the discoveries that have been (1)_______ through the ages can be found in books. The invention of the book is one of humankind's (2)_______ achievements, the importance of (3)_______ cannot be overestimated. Books are very adaptable, (4)_______ us with both entertainment and information. The production of books (5)_______ in Ancient Egypt, though not in a form that is recognised to us today. The books read by the Romans, however, have some similarities to the ones we read now. Until the middle of the 15th century, in Europe, all books were written by hand. They were often beautifully illustrated and always rare and expensive. With printing came the possibility of cheap, large-scale publication and distribution of books, making knowledge more widespread and accessible.

 
Câu 4.1

Nearly all the discoveries that have been (1) ______through the ages can be found in books.

 • A

  done

 • B

  made

 • C

  achieved

 • D

  attained

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

do – did – done: làm, hành động

make – made – made: chế tạo, sản xuất 

achieve – achieved – achieved: giành được

attain – attained – attained: đạt được

=> make discoveries: khám phá

Nearly all the discoveries that have been (8) made through the ages can be found in books.

Tạm dịch: Gần như tất cả những khám phá đã được thực hiện qua các thời đại đều có thể được tìm thấy trong sách.

 
Câu 4.2

The invention of the book is one of humankind's (2) ________achievements

 • A

  giant

 • B

  greatest

 • C

  huge

 • D

  largest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

giant (adj): khổng lồ, phi thường

great – greatest: lớn, to lớn, vĩ đại 

huge (adj): to lớn, đồ sộ

large – largest: rộng

The invention of the book is one of humankind's (2) greatest achievements

Tạm dịch: Việc phát minh ra cuốn sách là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của loài người

 
Câu 4.3

The invention of the book is one of humankind's greatest achievements, the importance of (3) _______cannot be overestimated.

 • A

  that

 • B

  who's

 • C

  whose

 • D

  which

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đại từ quan hệ

Lời giải chi tiết :

Trong mệnh đề quan hệ:

- that: thay thế cho danh từ chỉ vật, chỉ người (không thể đứng sau giới từ)

- who: thay thế cho danh từ chỉ người đóng vai trò làm chủ ngữ

- whose + N: thay thế cho tính từ sở hữu

- which: thay thế cho danh từ chỉ vật (có thể đứng sau giới từ)

=> The invention of the book is one of humankind's greatest achievements, the importance of (3) which cannot be overestimated.

Tạm dịch: Việc phát minh ra cuốn sách là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của loài người, tầm quan trọng của nó không thể định giá được.

 
Câu 4.4

Books are very adaptable, (4) ________us with both entertainment and information.

 • A

  giving

 • B

  meeting

 • C

  offering

 • D

  providing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

give – giving: cho, tặng (give sb sth)

meet – meeting: gặp gỡ, đáp ứng

offer – offering: đề nghị

provide – providing: cung cấp

Books are very adaptable, (4) providing us with both entertainment and information.

Tạm dịch: Sách rất hữu ích, cung cấp cho chúng ta cả giải trí và thông tin.

 
Câu 4.5

The production of books (5) ___________in Ancient Egypt, though not in a form that is recognised to us today.

 • A

  began

 • B

  set

 • C

  arose

 • D

  carried out

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

begin – began: bắt đầu

set – set: để, đặt 

arise – arose: xuất hiện, xảy ra

carry out - carried out: thực hiện

The production of books (5) began in Ancient Egypt, though not in a form that is recognised to us today.

Tạm dịch: Việc sản xuất sách bắt đầu ở Ai Cập cổ đại, mặc dù không phải ở dạng được chúng ta sử dụng ngày nay.

 
close