Trắc nghiệm Review 2 Đọc điền từ Tiếng Anh 12 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word or phrase that best fits each space in the following passage

 Many people love boats. Going out on the water on a warm summer day is a lot of fun. (1) _______  ,different people like different kinds of boats. Two of the most popular kinds of boat are sailboats and speedboats. Sailboats use the (2) _______to give them power. They only have small engines. In contrast, speedboats have large engines and go very fast. Furthermore, speedboats are usually not as (3) _______ as sailboats. Speedboats are small so that they can go fast. Sailboats, on the other hand, are big so that they are more comfortable. ( 4) _______, sailboats can travel into the ocean, but this would be very dangerous in a speedboat. You can only use speedboats on rivers or lakes.

Câu 1.1

Going out on the water on a warm summer day is a lot of fun. (1) _________,  different people like different kinds of boats.

 • A

  However

 • B

  Although

 • C

  Because

 • D

  Unless

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên (nối 2 mệnh đề, 2 câu tương phản)

Altough: tuy nhiên (nối 2 mệnh đề tương phản)

Because: bởi vì (nối 2 mệnh đề nguyên nhân – kết quả)

Unless: nếu không (dùng trong các loại câu điều kiện)

Ta thấy liên từ cần tìm đứng giữa 2 câu có mối quan hệ tương phản nên đáp án phù hợp nhất là However

=> Going out on the water on a warm summer day is a lot of fun. (1) However,  different people like different kinds of boats.

Tạm dịch: Đi chơi trên mặt nước trong một ngày hè ấm áp thật là vui. Tuy nhiên, những người khác nhau thích các loại thuyền khác nhau.

Câu 1.2

Sailboats use the (2) ______to give them power.

 • A

  water

 • B

  speed

 • C

  weather

 • D

  wind

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

water (n) nước

speed (n) tốc độ

weather (n) thời tiết

wind (n) gió

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án D phù hợp về nghĩa nhất

=> Sailboats use the (2) wind to give them power.

Tạm dịch: Thuyền buồm sử dụng gió để cung cấp cho chúng sức mạnh.

Câu 1.3

Furthermore, speedboats are usually not as (3) _____as sailboats.

 • A

  bigger

 • B

  biggest

 • C

  biger

 • D

  big

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: so sánh bằng

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + be + (not ) as adj as N

=> Furthermore, speedboats are usually not as (44) big as sailboats.

Tạm dịch: Hơn nữa, thuyền cao tốc thường không lớn bằng như thuyền buồm.

Câu 1.4

Sailboats, on the other hand, are big so that they are more comfortable. (4) __________, sailboats can travel into the ocean, but this would be very dangerous in a speedboat.

 • A

  Unfortunately   

 • B

  At first

 • C

  In addition

 • D

  Except for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

Unfortunately: thật không may

At first : đầu tiên

In addition: thêm vào đó, ngoài ra

Except for: trừ khi

Ta thấy 2 câu đều cung cấp thông tin. Câu sau bổ sung thêm thông tin cho câu trước nên phải dùng liên từ In addition

=> Sailboats, on the other hand, are big so that they are more comfortable. (4) In addition, sailboats can travel into the ocean, but this would be very dangerous in a speedboat.

Tạm dịch: Mặt khác, thuyền buồm lớn để họ thoải mái hơn. Ngoài ra, thuyền buồm có thể đi vào đại dương, nhưng điều này sẽ rất nguy hiểm đối với tàu cao tốc.

Câu hỏi 2 :

Read the passage and choose the best answers:

Never say anything negative about past experiences, employers, or courses or professors. Always think of something positive about an experience and talk about that. You should also be __(1)__. If you are genuinely interested __(2)__ the job, let the interviewer know that.

One of the best ways to show you are keen on a job is to demonstrate that you have researched the organization prior to the interview. You can also __(3)__ interest by asking questions about the job, the organization, and its service and products. The best way to impress an employer is to ask questions that build your interview discussion. This shows you are interested and __(4)__ close attention to the interviewer. It is a good idea to prepare a few questions in advance, but an insightful comment based on your conversation can make an even stronger statement. At the __(5)__ of the interview, it is appropriate for you to ask when you may expect to hear from the employer.

Câu 2.1

You should also be (1)___________.

 • A

  enthusiasm

 • B

  enthusiastic

 • C

  enthusiastically

 • D

  enthusiast

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

enthusiasm (n) sư nhiệt huyết

enthusiastic (adj) nhiệt tình, tâm huyết

enthusiastically (adv) một cách nhiệt tình, tâm huyết

enthusiast (n) người nhiệt tình

Vị trí cần điền là một tính từ vì phía trước nó là động từ tobe

=> You should also be enthusiastic.

Tạm dịch: Bạn cũng nên nhiệt tình, nhiệt thành.

Câu 2.2

If you are genuinely interested (2)_________ the job, let the interviewer know that.

 • A

  with

 • B

  for

 • C

  on

 • D

  in

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Cụm từ be interested in Ving: thích thú làm gì

=> If you are genuinely interested in the job, let the interviewer know that.

Tạm dịch: Nếu bạn thực sự quan tâm đến công việc, hãy cho người phỏng vấn biết điều đó.

Câu 2.3

You can also (3)______ interest by asking questions about the job, the organization, and its service and products.

 • A

  appear

 • B

  conceal

 • C

  show

 • D

  cover

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ vựng

Lời giải chi tiết :

appear (v) xuất hiện

conceal (v) tiết lộ

show (v) thể hiện

cover (v) che đậy

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án C phù hợp về nghĩa nhất

=> You can also show interest by asking questions about the job, the organization, and its service and products.

Tạm dịch: Bạn cũng có thể thể hiện sự quan tâm bằng cách đặt câu hỏi về công việc, tổ chức cũng như dịch vụ và sản phẩm của nó.

Câu 2.4

This shows you are interested and (4)_________ close attention to the interviewer.

 • A

  pay

 • B

  choose

 • C

  make

 • D

  spend

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Cụm từ pay attention to: tập trung vào

=> This shows you are interested and pay close attention to the interviewer.

Tạm dịch: Điều này cho thấy bạn đang quan tâm và chú ý đến người phỏng vấn.

Câu 2.5

At the (5)________of the interview, it is appropriate for you to ask when you may expect to hear from the employer.

 • A

  close

 • B

  final

 • C

  end

 • D

  finish

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Cụm từ at the end of N: phần cuối, phần kết thúc của

=> At the end of the interview, it is appropriate for you to ask when you may expect to hear from the employer.

Tạm dịch: Vào cuối cuộc phỏng vấn, bạn nên hỏi khi nào bạn có thể mong đợi nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng.

Câu hỏi 3 :

Choose the word or phrase ( A, B, C or D ) that best fits the blank space in the following passage.

What do you do well? What do you enjoy doing? Your answers to these two questions will help you identify your (1)_____. An employer will consider you seriously for a (2)___ when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied. Sometimes it is difficult to know what your weaknesses are. Clearly not everyone is equally good (3) ___ everything. You may need to improve yourself and so (4) ___courses in that field could turn a weakness into strength.

You will need to (5) ___some time on your self-assessment. Your honesty and the desire for self-improvement will lead to success in getting the right job. Explore the following seven areas to start to get to know yourself: your aptitude, your skills, your personality, the level of responsibility you feel comfortable with, your interests and your needs.

Câu 3.1

Your answers to these two questions will help you identify your (1)________.

 • A

  strong

 • B

  strength

 • C

  strengthen

 • D

  strengthened  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

strong (adj) mạnh, khỏe

strength (n) sức mạnh

strengthen (v) làm tăng sức mạnh

strengthened (adj) được cường hóa, tăng sức mạnh

Vị trí cần điền  là một danh từ vì phía trước nó là một tính từ sở hữu (your)

=> Your answers to these two questions will help you identify your strength.

Tạm dịch: Câu trả lời của bạn cho hai câu hỏi này sẽ giúp bạn xác định được sức mạnh của mình.

Câu 3.2

An employer will consider you seriously for a (2)___ when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied.

 • A

  position

 • B

  location

 • C

  spot

 • D

  room  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

position (n) vị trí (địa vị)

location (n) vị trí (địa lí)

spot (n) điểm

room (n) phòng

Dựa vào ngữ cảnh câu, đáp án A phù hợp nhất

=> An employer will consider you seriously for a position when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied.

Tạm dịch: Nhà tuyển dụng sẽ xem xét bạn một cách nghiêm túc cho một vị trí khi bạn có thể cho họ thấy rằng bạn biết bạn là ai, bạn có thể cung cấp những gì và bạn đã nghiên cứu điều gì.

Câu 3.3

Clearly not everyone is equally good (3)______ everything.

 • A

  upon

 • B

  in

 • C

  at

 • D

  for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Ta có: be good at N/ Ving: giỏi về cái gì

=> Clearly not everyone is equally good at everything.

Tạm dịch: Rõ ràng không phải ai cũng giỏi như nhau trong mọi việc.

Câu 3.4

You may need to improve yourself and so (4)_______ courses in that field could turn a weakness into strength.

 • A

  meeting

 • B

  taking

 • C

  choosing

 • D

  interviewing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

meet (v) gặp gỡ

take (v) lấy

choose (v) chọn

interview (v)  phỏng vấn

Ta có take courses: tham gia khóa học

=> You may need to improve yourself and so taking courses in that field could turn a weakness into strength.

Tạm dịch: Bạn có thể cần phải cải thiện bản thân và do đó, tham gia các khóa học trong lĩnh vực đó có thể biến điểm yếu thành điểm mạnh.

Câu 3.5

You will need to (5)________some time on your self-assessment.

 • A

  use

 • B

  make

 • C

  lose

 • D

  spend

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

use (v) sử dụng

make (v) làm

lose (v) làm mất, đánh mất

spend (v) để dành

Cấu trúc: spend time on N/ Ving: dành thời gian cho

=> You will need to spend some time on your self-assessment.

Tạm dịch: Bạn sẽ cần dành một chút thời gian để tự đánh giá bản thân.

close