Trắc nghiệm Kĩ năng đọc điền từ Unit 10 Tiếng Anh 12 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

LEARNING HOW TO LEARN AND THINK

What is the point of the education system? Although this question may seem ridiculous at first (1) ____, it is actually not stupid as it sounds. The reason it is (2) ____ trying to answer is that schools and university clearly (3) ____ academic achievement, passing exams and gaining (4) ____ much more than acquiring skills such as (5) ____ children or car maintenance. But why is it? Why do they neglect to teach (6) ____ skills at school?

One answer may be that schools don't (7) ____ to help us gain useful knowledge about the world. At school, what we are (8) ____ learning is how to learn effectively. The idea is that we can then (9) ____ use of that ability later on in life when we come to deal (10) ____ more practical aspects of day- to-day living.

However, some people argue that the (11) ____ system is in fact a failure because it doesn't actually teach children how to become good thinkers. Learning how to learn is one thing. Learning how to learn is one thing. Learning how to think is (12) ____ another.

Câu 1.1

Although this question may seem ridiculous at first (1) ____, it is actually not stupid as it sounds. 

 • A

  glance

 • B

  sight

 • C

  look

 • D

  eye

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

glance (n) cái liếc mắt

sight (n) tầm nhìn, nhìn 

look (n) cái nhìn

eye (n) con mắt

at first sight: dưới cái nhìn đầu tiền

=> Although this question may seem ridiculous at first (1) sight, it is actually not stupid as it sounds. 

Tạm dịch: Mặc dù câu hỏi này có vẻ lố bịch khi nhìn thấy lần đầu tiên, nhưng nó thực sự không hề ngu ngốc.

 
Câu 1.2

The reason it is (2) ____ trying to answer is [...]

 • A

  cost

 • B

  value

 • C

  worth

 • D

  price

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

A. cost (n) giá, giá tiền

B. value (n) giá trị

C. worth (n) giá trị

D. price (n) giá tiền

Cấu trúc: be worth + Ving: đáng để làm gì

=> The reason it is (2) worth trying to answer is [...]

Tạm dịch: Lý do đáng để cố gắng trả lời là...

 
Câu 1.3

The reason it is worth trying to answer is that schools and university clearly (3) ____ academic achievement, passing exams...

 • A

  strain

 • B

  stress

 • C

  emphasis

 • D

  emphasise

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

A. strain (v) làm căng thẳng

B. stress (v) làm căng thẳng

C. emphasis (n) sự nhấn mạnh

D. emphasise (v) nhấn mạnh 

=> The reason it is worth trying to answer is that schools and university clearly (3) emphasise academic achievement, passing exams...

Tạm dịch: Lý do đáng để cố gắng trả lời là các trường học và trường đại học nhấn mạnh rõ ràng thành tích học tập, vượt qua các kỳ thi ...

 
Câu 1.4

...schools and university clearly emphasise academic achievement, passing exams and gaining (4) ____ much more than acquiring skills …

 
 • A

  qualifications

 • B

  skills

 • C

  qualities

 • D

  personalities

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. qualifications (n) trình độ

B. skills (n) kỹ năng

C. qualities (n) phẩm chất

D. personalities (n) nhân cách

=> ...schools and university clearly emphasise academic achievement, passing exams and gaining (4) qualifications much more than acquiring skills …

Tạm dịch: ... các trường học và trường đại học nhấn mạnh rõ ràng thành tích học tập, vượt qua các kỳ thi và đạt được bằng cấp nhiều hơn là đạt được các kỹ năng ...

 
Câu 1.5

...schools and university clearly emphasise academic achievement, passing exams and gaining qualifications  much more than acquiring skills such as (5) ____ children or car maintenance. 

 
 • A

  increasing

 • B

  rising

 • C

  growing

 • D

  raising

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. increasing (v) tăng

B. rising (v) tăng

C. growing (v) lớn lên, phát triển

D. raising (v) tăng, nâng, nuôi (con)

=> ...schools and university clearly emphasise academic achievement, passing exams and gaining qualifications  much more than acquiring skills such as (5) raising children or car maintenance. 

Tạm dịch: ... các trường học và trường đại học nhấn mạnh rõ ràng thành tích học tập, vượt qua các kỳ thi và đạt được bằng cấp nhiều hơn là đạt được các kỹ năng như nuôi dạy con cái hoặc bảo dưỡng xe hơi.

 
Câu 1.6

Why do they neglect to teach (6) ____ skills at school?

 • A

  practice

 • B

  practical

 • C

  impractical

 • D

  imperfect

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. practice (v) thực hành

B. practical (adj) thực tế

C. impractical (adj) không thực tế

D. imperfect (adj) không hoàn hảo

=> Why do they neglect to teach (6) practical skills at school?

Tạm dịch: Tại sao họ bỏ bê việc dạy kỹ năng thực hành ở trường?

Câu 1.7

One answer may be that schools don't (7) ____ to help us gain useful knowledge about the world.

 • A

  prospect

 • B

  exit

 • C

  exist

 • D

  insist

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. prospect (n) tiềm năng

B. exit (v) thoát, chạy thoát

C. exist (v) tồn tại

D. insist (v) nài nỉ

=> One answer may be that schools don't (7) exist to help us gain useful knowledge about the world.

Tạm dịch: Một câu trả lời có thể là trường học không tồn tại để giúp chúng ta có được kiến thức hữu ích về thế giới.

Câu 1.8

At school, what we are (8) ____ learning is how to learn effectively. 

 • A

  actually

 • B

  factually

 • C

  gradually

 • D

  virtually

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

A. actually (adv) thực tế

B. factually (adv) dựa trên sự thật

C. gradually (adv) dần dần

D. virtually (adv) hầu như, hầu hết

=> At school, what we are (8) actually learning is how to learn effectively. 

Tạm dịch: Ở trường, những gì chúng ta đang học thực sự là cách học hiệu quả.

Câu 1.9

The idea is that we can then (9) ____ use of that ability later on in life...

 • A

  work

 • B

  do

 • C

  take

 • D

  make

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cụm từ cố định

Lời giải chi tiết :

make use of sth : tận dụng cái gì

=> The idea is that we can then (9) make use of that ability later on in life...

Tạm dịch: Ý tưởng là sau đó chúng ta có thể sử dụng khả năng đó sau này trong cuộc sống ...

Câu 1.10

...when we come to deal (10) ____ more practical aspects of day- to-day living.

 • A

  at

 • B

  with

 • C

  on

 • D

  to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

deal with sth: giải quyết, đối phó với cái gì

=> ...when we come to deal (10) with more practical aspects of day- to-day living.

Tạm dịch: ... khi chúng ta giải quyết với những khía cạnh thực tế hơn của cuộc sống hàng ngày.

Câu 1.11

However, some people argue that the (11) ____ system is in fact a failure because it doesn't actually teach children how to become good thinkers. 

 • A

  corruptive

 • B

  concurrent

 • C

  current

 • D

  currency

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Vị trí cần điền là một tính từ vì phía sau có một danh từ (system)

A. corruptive (adj) hư hỏng

B. concurrent (adj) đồng thời

C. current (adj) hiện tại

D. currency (n) tiền tệ

=> However, some people argue that the (11) current system is in fact a failure because it doesn't actually teach children how to become good thinkers. 

Tạm dịch: Tuy nhiên, một số người cho rằng hệ thống hiện tại trên thực tế là một thất bại vì nó không thực sự dạy trẻ em cách trở thành những người có tư duy tốt.

Câu 1.12

Learning how to think is (12) ____ another.

 • A

  quite

 • B

  quit

 • C

  quiet

 • D

  quietly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

A. quite (adv) hoàn toàn

B. quit (v) từ bỏ

C. quiet (adj) yên lặng

D. quietly (adv) yên lặng

Vị trí cần điền là một trạng từ vì nó đứng trước bổ nghĩa cho tính từ “another”

=> Learning how to think is (12) quite another.

Tạm dịch: Học cách suy nghĩ là hoàn toàn khác.

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer to complete the passage.

Most people (1) ____ learning with formal education at school, college, university etc. We are all told, from an early age, that we should get a good education'. Generally speaking, it is true that a formal education and the resulting qualifications are important. Education may (2) ____ our potential to find better, more satisfying jobs, earn more and perhaps, become more successful in our chosen career.

However, 'schooling' is only one type of learning. There are many other opportunities to further your (3) ____ and develop the skills you need throughout life. Knowledge can be acquired and skill sets developed anywhere - learning is unavoidable and happens all the (4) ____. However, lifelong learning is about creating and maintaining a positive attitude to learning both for personal and professional development.

Lifelong learners are self-motivated to learn and develop because they want to. (5) ____ learning can enhance our understanding of the world around us, provide us with more and better opportunities and improve our quality of life. People learn for personal development and for professional (6) ____. There are many reasons why people learn for personal development. You may want to increase your knowledge or (7) ____ around a particular hobby or pastime that you enjoy. Perhaps you want to develop some entirely new skill that will in some way enhance your life – take a pottery (8) ____ car mechanic course for example. Perhaps you want to research a medical condition or your ancestry.

If you do find yourself unemployed, then use the time wisely. Learning something new can pay off with new opportunities which might not otherwise have (9) ____. While you are employed, take advantage of training, coaching or mentoring opportunities and work on your continuous professional development as you will likely (10) ____ better at what you do and more indispensable to your current or future employer.

Câu 2.1

Most people (1) ____ learning with formal education at school, college, university etc.

 • A

  allow

 • B

  associate

 • C

  express

 • D

  communicate

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

allow (v) cho phép

associate (v) liên kết

express (v) bày tỏ

communicate (v) giao tiếp

=> Most people (1) associate learning with formal education at school, college, university etc.

Tạm dịch: Hầu hết mọi người liên kết việc học với giáo dục chính quy ở trường học, cao đẳng, đại học, v.v.

 
Câu 2.2

 Education may (2) ____ our potential to find better, more satisfying jobs, earn more and perhaps, become more successful in our chosen career.

 • A

  possess

 • B

  affect

 • C

  limit

 • D

  maximise

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

possess (v) sở hữu

affect (v) ảnh hưởng

limit (v) giới hạn

maximise (v) tối đa hóa

=>  Education may (2) maximise our potential to find better, more satisfying jobs, earn more and perhaps, become more successful in our chosen career.

Tạm dịch: Giáo dục có thể tối đa hóa tiềm năng của chúng ta để tìm được công việc tốt hơn, thỏa mãn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và có lẽ, trở nên thành công hơn trong sự nghiệp đã chọn của chúng ta.

 
Câu 2.3

There are many other opportunities to further your (3) ____ and develop the skills you need throughout life. 

 • A

  knowledge

 • B

  height

 • C

  ability

 • D

  top

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

knowledge (n) kiến thức

height (n) chiều cao

ability (n) khả năng

top (n) hàng đầu

=> There are many other opportunities to further your (3) knowledge and develop the skills you need throughout life. 

Tạm dịch: Có nhiều cơ hội khác để nâng cao kiến thức của bạn và phát triển các kỹ năng bạn cần trong suốt cuộc đời.

 
Câu 2.4

Knowledge can be acquired and skill sets developed anywhere - learning is unavoidable and happens all the (4) ____. 

 • A

  path

 • B

  present

 • C

  time

 • D

  future

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

path (n) con đường

present (n) hiện tại

time (n) thời gian

future (n) tương lai

Cụm từ all the time: mọi lúc

=> Knowledge can be acquired and skill sets developed anywhere - learning is unavoidable and happens all the (4) time

Tạm dịch: Kiến thức có thể được thu nhận và các bộ kỹ năng được phát triển ở bất cứ đâu - việc học là không thể tránh khỏi và luôn xảy ra.

 
Câu 2.5

(5) ____ learning can enhance our understanding of the world around us, provide us with more and better opportunities and improve our quality of life. 

 • A

  Inclusion

 • B

  Combination

 • C

  Spirit

 • D

  Lifelong

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Inclusion (n) sự hòa nhập

Combination (n) sư kết hợp

Spirit (n) tinh thần

Lifelong (adj) suốt đời

=> (5) Lifelong learning can enhance our understanding of the world around us, provide us with more and better opportunities and improve our quality of life. 

Tạm dịch: Học tập suốt đời có thể nâng cao hiểu biết của chúng ta về thế giới xung quanh, mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội hơn và tốt hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta.

 
Câu 2.6

People learn for personal development and for professional (6) ____.

 • A

  unemployment

 • B

  development

 • C

  illnesses

 • D

  tiredness

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

 
Lời giải chi tiết :

unemployment (n) sự thất nghiệp

development (n) sự phát triển

illnesses (n) bệnh tật

tiredness(n) sự mệt mỏi

=> People learn for personal development and for professional (6) development

Tạm dịch: Mọi người học để phát triển cá nhân và phát triển nghề nghiệp.

 
Câu 2.7

 You may want to increase your knowledge or (7) ____ around a particular hobby or pastime that you enjoy. 

 • A

  skills

 • B

  partnership

 • C

  business

 • D

  group

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

skills (n) kỹ năng

partnership (n) quan hệ đối tác

business (n) kinh doanh

group (n) nhóm

=>  You may want to increase your knowledge or (7) skills around a particular hobby or pastime that you enjoy. 

Tạm dịch: Bạn có thể muốn nâng cao kiến thức hoặc kỹ năng của mình về một sở thích hoặc thú tiêu khiển cụ thể mà bạn yêu thích.

Câu 2.8

Perhaps you want to develop some entirely new skill that will in some way enhance your life – take a pottery (8) ____ car mechanic course for example. 

 • A

  but

 • B

  because

 • C

  or

 • D

  so

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

but : nhưng (nối 2 mệnh đề tương phản)

because : bởi vì (nối 2 mệnh đề nguyên nhân- kết quả)

or : hoặc (nối 2 mệnh đề/ danh từ mang nghĩa lựa chọn)

so: vì vậy (nối 2 mệnh đề nguyên nhân- kết quả)

=> Perhaps you want to develop some entirely new skill that will in some way enhance your life – take a pottery (8) or car mechanic course for example. 

Tạm dịch: Có lẽ bạn muốn phát triển một số kỹ năng hoàn toàn mới, theo một cách nào đó sẽ nâng cao cuộc sống của bạn - chẳng hạn như lấy một khóa học làm gốm hoặc thợ sửa xe.

Câu 2.9

Learning something new can pay off with new opportunities which might not otherwise have (9) ____. 

 • A

  stretched

 • B

  offered

 • C

  extended

 • D

  arisen

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng - Từ loại

Lời giải chi tiết :

stretched (v) kéo dài

offered (v) cung cấp (ngoại động từ)

extended (v) kéo dài

arisen (v) phát sinh (nội động từ)

Chú ý:

 • ngoại động từ luôn có tân ngữ
 • nội động từ không có tân ngữ đi sau chịu tác động

Ta thấy sau động từ trong câu không có chủ ngữ nên chọn đáp án D

=> Learning something new can pay off with new opportunities which might not otherwise have (9) arisen

Tạm dịch: Học một điều gì đó mới có thể mang lại lợi ích bằng những cơ hội mới mà nếu không có thể nảy sinh.

Câu 2.10

While you are employed, take advantage of training, coaching or mentoring opportunities and work on your continuous professional development as you will likely (10) ____ better at what you do and more indispensable to your current or future employer.

 • A

  cause

 • B

  become

 • C

  support

 • D

  save

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

cause (v) gây ra

become (v) trở nên

support (v) hỗ trợ

save (v) lưu, cứu

Cấu trúc: be/ become good at sth: giỏi làm gì

Trong câu từ “good” được chuyển thành dạng so sánh hơn là better. 

=> While you are employed, take advantage of training, coaching or mentoring opportunities and work on your continuous professional development as you will likely (10) become better at what you do and more indispensable to your current or future employer.

Tạm dịch: Trong khi bạn được tuyển dụng, hãy tận dụng các cơ hội đào tạo, huấn luyện hoặc cố vấn và nỗ lực phát triển chuyên môn liên tục của bạn vì bạn có khả năng trở nên giỏi hơn những gì bạn làm và không thể thiếu đối với nhà tuyển dụng hiện tại hoặc tương lai của bạn.

close