Trắc nghiệm Bài 45. Điều chế và ứng dụng của axit cacboxylic - Hóa 11

Đề bài

Câu 1 :

Câu đúng khi nói về điều chế axit axetic bằng phương pháp lên men giấm là

 • A

  Chất lên men là ancol etylic, nhiệt độ lên men là 400-500oC, sản phẩm tạo ra là axit và nước.

 • B

  Chất lên men là ancol etylic, nhiệt độ lên men là 25-30oC, sản phẩm tạo ra là axit và nước.

 • C

  Chất lên men là ancol etylic, nhiệt độ lên men là 25-30oC, sản phẩm tạo ra là axit và khí cacbonic.

 • D

  Chất lên men là glucozơ, nhiệt độ lên men là 100-120oC, sản phẩn tạo ra là axit và khí cacbonic.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Phản ứng điều chế axit axetic nào sau đây là sai.

 • A
  1. C2H5OH + O2 \[\xrightarrow{\text{men giấm }\!\!\hat{\mathrm{}}\!\!\text{}}\] CH3COOH + H2O
 • B

  2CH3CHO  + O2 \[\xrightarrow{xt,\text{ }{{\text{t}}^{\text{o}}}}\] 2CH3COOH

 • C

  CH3OH + CO \[\xrightarrow{xt,\text{ }{{\text{t}}^{\text{o}}}}\] CH3COOH.

 • D

  2C2H6 + 3O2 \[\xrightarrow{xt,\text{ }{{\text{t}}^{\text{o}}}}\] 2CH3COOH + 2H2O

Câu 3 :

Có thể tạo ra CH3COOH từ

 • A

  CH3CHO.

 • B

  C2H5OH.

 • C

  CH3CCl3.

 • D

  Tất cả đều đúng.

Câu 4 :

Cho các chất : CaC2 (1), CH3CHO (2), CH3COOH (3), C2H2 (4). Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là

 • A

  1 → 4 → 2 → 3

 • B

  4 → 1 → 2 → 3.

 • C

  1 → 2 → 4 → 3.

 • D

  2 → 1 → 4 → 3.

Câu 5 :

Trong phòng thí nghiệm, axit benzoic được điều chế từ

 • A

  Stiren                

 • B

  cumen         

 • C

  toluen      

 • D

  benzen

Câu 6 :

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic là

 • A

  CH3CHO, C6H12O6, CH3OH.     

 • B

  C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

 • C

  CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.

 • D

  CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.

Câu 7 :

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

 • A

  ancol etylic và anđehit axetic.      

 • B

  glucozơ và ancol etylic.

 • C

  glucozơ và etyl axetat.

 • D

  mantozơ và glucozơ.

Câu 8 :

Cho dãy chất: C2H6, CH3OH, C2H5CHO, C2H5OH, CH3CHO, C4H10, CH4. Số chất có thể tạo ra axit axetic bằng 1 phản ứng là.

 • A

  4.

 • B

  2.

 • C

  3.

 • D

  1.

Câu 9 :

Lên men 1 lít ancol etylic 80 (H = 92%) thu được m gam axit axetic. Biết etanol có D = 0,8 g/ml. Giá trị của m là.

 • A

  76,8 gam.             

 • B

  90,8 gam.          

 • C

  73,6 gam.  

 • D

  58,88 gam.

Câu 10 :

Từ 1 loại gạo chứa 80% tinh bột, người ta sản xuất giấm ăn (dung dịch CH3COOH 4%) theo sơ đồ sau: Tinh bột $\xrightarrow{75%}$ Glucozơ $\xrightarrow{80%}$ etanol$\xrightarrow{90%}$axit axetic.

Khối lượng gạo để điều chế được 10 tấn giấm ăn là

 • A

  1 tấn 

 • B

  1,25 tấn     

 • C

  0,8 tấn          

 • D

  0,64 tấn

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Câu đúng khi nói về điều chế axit axetic bằng phương pháp lên men giấm là

 • A

  Chất lên men là ancol etylic, nhiệt độ lên men là 400-500oC, sản phẩm tạo ra là axit và nước.

 • B

  Chất lên men là ancol etylic, nhiệt độ lên men là 25-30oC, sản phẩm tạo ra là axit và nước.

 • C

  Chất lên men là ancol etylic, nhiệt độ lên men là 25-30oC, sản phẩm tạo ra là axit và khí cacbonic.

 • D

  Chất lên men là glucozơ, nhiệt độ lên men là 100-120oC, sản phẩn tạo ra là axit và khí cacbonic.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lên men giấm là phương pháp cổ nhất, ngày nay chỉ còn dùng để sản xuất giấm ăn

   CH3CH2OH + O2 $\xrightarrow[25-{{30}^{o}}C]{men\,\,giam}$ CH3COOH + H2O

Câu 2 :

Phản ứng điều chế axit axetic nào sau đây là sai.

 • A
  1. C2H5OH + O2 \[\xrightarrow{\text{men giấm }\!\!\hat{\mathrm{}}\!\!\text{}}\] CH3COOH + H2O
 • B

  2CH3CHO  + O2 \[\xrightarrow{xt,\text{ }{{\text{t}}^{\text{o}}}}\] 2CH3COOH

 • C

  CH3OH + CO \[\xrightarrow{xt,\text{ }{{\text{t}}^{\text{o}}}}\] CH3COOH.

 • D

  2C2H6 + 3O2 \[\xrightarrow{xt,\text{ }{{\text{t}}^{\text{o}}}}\] 2CH3COOH + 2H2O

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương pháp điều chế không đúng là: 2C2H6 + 3O2 $\xrightarrow{xt,\text{ }{{\text{t}}^{\text{o}}}}$ 2CH3COOH + 2H2O

Câu 3 :

Có thể tạo ra CH3COOH từ

 • A

  CH3CHO.

 • B

  C2H5OH.

 • C

  CH3CCl3.

 • D

  Tất cả đều đúng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Có thể tạo ra CH3COOH từ CH3CHO, C2H5OH, CH3CCl3

   CH3CHO + $\frac{1}{2}$O2 $\xrightarrow{xt,{{t}^{o}}}$ CH3COOH

   CH3CH2OH + O2 $\xrightarrow[25-{{30}^{o}}C]{men\,\,giấm}$ CH3COOH + H2O

   CH3CCl3 + 3NaOH → CH3COOH + 3NaCl + H2O

Câu 4 :

Cho các chất : CaC2 (1), CH3CHO (2), CH3COOH (3), C2H2 (4). Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là

 • A

  1 → 4 → 2 → 3

 • B

  4 → 1 → 2 → 3.

 • C

  1 → 2 → 4 → 3.

 • D

  2 → 1 → 4 → 3.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết điều chế axit axetic

Lời giải chi tiết :

Sơ đồ chuyển hóa:  CaC2 → C2H2 → CH3CHO → CH3COOH

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 + H2O $\xrightarrow{Hg\text{S}{{O}_{4}},{{t}^{o}}}$ CH3CHO

CH3CHO + $\frac{1}{2}$O2 $\xrightarrow{xt,{{t}^{o}}}$ CH3COOH

Câu 5 :

Trong phòng thí nghiệm, axit benzoic được điều chế từ

 • A

  Stiren                

 • B

  cumen         

 • C

  toluen      

 • D

  benzen

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong phòng thí nghiệm, axit benzoic được điều chế từ toluen

   C6H5-CH3 $\xrightarrow[{{H}_{2}}O,{{t}^{o}}]{KMn{{O}_{4}}}$ C6H5COOK $\xrightarrow{{{H}_{3}}{{O}^{+}}}$ C6H5-COOH

Câu 6 :

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic là

 • A

  CH3CHO, C6H12O6, CH3OH.     

 • B

  C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.

 • C

  CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.

 • D

  CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp axit axetic là CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.

Câu 7 :

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là

 • A

  ancol etylic và anđehit axetic.      

 • B

  glucozơ và ancol etylic.

 • C

  glucozơ và etyl axetat.

 • D

  mantozơ và glucozơ.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tinh bột → glucozơ → ancol etylic → axit axetic

=> X và Y là glucozơ và ancol etylic

Câu 8 :

Cho dãy chất: C2H6, CH3OH, C2H5CHO, C2H5OH, CH3CHO, C4H10, CH4. Số chất có thể tạo ra axit axetic bằng 1 phản ứng là.

 • A

  4.

 • B

  2.

 • C

  3.

 • D

  1.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các chất có thể tạo ra axit axetic bằng 1 phản ứng là: CH3OH, C2H5OH, CH3CHO, C4H10

Câu 9 :

Lên men 1 lít ancol etylic 80 (H = 92%) thu được m gam axit axetic. Biết etanol có D = 0,8 g/ml. Giá trị của m là.

 • A

  76,8 gam.             

 • B

  90,8 gam.          

 • C

  73,6 gam.  

 • D

  58,88 gam.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

+) ${{D}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}=0,8\text{ }g/ml\text{ }=>\text{ }m=D.V=>\text{ }{{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}$

$+){{n}_{C{{H}_{3}}COOH\,\,(LT)}}={{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}$ $=>{{n}_{C{{H}_{3}}COOH\,\,(TT)}}={{n}_{C{{H}_{3}}COOH\,\,(LT)}}.92%$

 

Lời giải chi tiết :

1 lít ancol etylic 8o chứa VC2H5OH = 0,08 lít = 80 ml

Vì ${{D}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}=0,8\text{ }g/ml\text{ }=>\text{ }m=D.V=0,8.80=64\text{ }gam=>\text{ }{{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}=\frac{32}{23}mol$

   CH3CH2OH + O2 $\xrightarrow[25-{{30}^{o}}C]{men\,\,giấm}$ CH3COOH + H2O

$=>{{n}_{C{{H}_{3}}COOH\,\,(LT)}}={{n}_{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH}}=\frac{32}{23}mol$

$=>{{n}_{C{{H}_{3}}COOH\,\,(TT)}}=\frac{32}{23}.92%=1,28\,\,mol\,\,=>\,\,{{m}_{axit}}=1,28.60=76,8\,\,gam$

Câu 10 :

Từ 1 loại gạo chứa 80% tinh bột, người ta sản xuất giấm ăn (dung dịch CH3COOH 4%) theo sơ đồ sau: Tinh bột $\xrightarrow{75%}$ Glucozơ $\xrightarrow{80%}$ etanol$\xrightarrow{90%}$axit axetic.

Khối lượng gạo để điều chế được 10 tấn giấm ăn là

 • A

  1 tấn 

 • B

  1,25 tấn     

 • C

  0,8 tấn          

 • D

  0,64 tấn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

+) Hiệu suất toàn quá trình H = H1 . H2 . H3

+) mCH3COOH = 10.4%

(C6H10O5)n $\xrightarrow{H=54%}$2CH3COOH

 +) Tính theo PT => m tinh bột lí thuyết

=> mtinh bột (thực tế) => mgạo = mtinh bột / 80%

Lời giải chi tiết :

(C6H10O5)n $\xrightarrow{75%}$ C6H12O6 $\xrightarrow{80%}$ 2C2H5OH$\xrightarrow{90%}$2CH3COOH

Hiệu suất toàn quá trình H = 75%.80%.90% = 54%

10 tấn giấm ăn chứa mCH3COOH = 10.4% = 0,4 tấn = 400 kg

(C6H10O5)n $\xrightarrow{H=54%}$2CH3COOH

  162                                2.60

  540 kg             ←          400 kg

=> mtinh bột (thực tế) = $\frac{540}{54%}=1000\,\,kg$= 1 tấn

=> mgạo = $\frac{1}{80%}=1,25$ tấn

close