Trắc nghiệm Bài 25. Điều chế, ứng dụng của ankan - Hóa 11

Đề bài

Câu 1 :

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CH4 bằng phản ứng

 • A

  crackinh n-butan.

 • B

  cacbon tác dụng với hiđro.

 • C

  nung natri axetat với vôi tôi xút.

 • D

  điện phân dung dịch natri axetat.

Câu 2 :

Cho phương trình hóa học: 2X + 2NaOH $\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}$ 2CH4 + K2CO3 + Na2CO3. X là

 • A

  CH2(COONa)2

 • B

  CH3COONa

 • C

  CH3COOK

 • D

  CH2(COOK)2

Câu 3 :

Không thể điều chế CH4 bằng phản ứng nào ?

 • A

  Nung muối natri malonat với vôi tôi xút

 • B

  Canxi cacbua tác dụng với nước

 • C

  Nung natri axetat với vôi tôi xút

 • D

  Điện phân dung dịch natri axetat

Câu 4 :

$A{l_4}{C_3} + {\text{ }}{H_2}O \to X + {\text{ }}Al{\left( {OH} \right)_3}$. X là

 • A

  CH4

 • B

  C2H6

 • C

  C3H8

 • D

  C3H6

Câu 5 :

$A{l_4}{C_3} \to X \to Y \to {C_2}{H_6}.$ X, Y lần lượt là:

 • A

  CH4, C2H2

 • B

  CH4, CH3Cl

 • C

  C3H8, C2H4

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 6 :

Từ CH4 (các chất vô cơ và điều kiện có đủ) có thể điều chế các chất nào sau đây?

 • A

  CH3Cl

 • B

  C2H6

 • C

  C3H8

 • D

  Cả 3 chất trên

Câu 7 :

Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là

 • A

  CH4

 • B

  C2H4

 • C

  C2H2

 • D

  C6H6

Câu 8 :

Khí metan được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nào sau đây?

 • A

  $C{H_3}COON{a_{(r)}} + NaO{H_{(r)}}\xrightarrow{{CaO}}C{H_4} \uparrow + N{a_2}C{O_3}$

 • B

  ${C_3}{H_8}\xrightarrow{{xt,\,\,{t^o}}}C{H_4} + {C_2}{H_4}$

 • C

  $C + 2{H_2} \to C{H_4}$

 • D

  ${C_4}{H_{10}}\xrightarrow{{xt,\,\,{t^o}}}C{H_4} + {C_3}{H_6}$

Câu 9 :

Phát biểu nào dưới đây không phải ứng dụng của ankan?

 • A

  Dùng làm dung môi

 • B

  Dùng làm nhiên liệu động cơ (xăng, dầu,..)

 • C

  Dùng làm chất đốt

 • D

  Dùng làm nguyên liệu tổng hợp polime

Câu 10 :

Ankan được dùng để

 • A

  sản xuất dầu mỡ bôi trơn

 • B

  sản xuất nhựa đường

 • C

  sản xuất nến

 • D

  Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 11 :

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y:

Kết quả hình ảnh cho Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí c2h2,ch4

Khí Y là

 • A
  C2H4.
 • B
  C2H6
 • C
  CH4
 • D
  C2H2.
Câu 12 :

Hình vẽ mô tả quá trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm:

Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên đã nêu ra các phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy nước.

(b) Các chất rắn trong X có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.

(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

(e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy.

 • A

   2. 

 • B

  1. 

 • C

  4. 

 • D

  3.

Câu 13 :

Cho thí nghiệm như hình vẽ sau:

Dãy các khí đều có thể là khí Y trong thí nghiệm trên là

 • A
   SO2, Cl2.
 • B
   C2H4, NH3.
 • C
   C2H2, H2.
 • D
   CH4, O2.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CH4 bằng phản ứng

 • A

  crackinh n-butan.

 • B

  cacbon tác dụng với hiđro.

 • C

  nung natri axetat với vôi tôi xút.

 • D

  điện phân dung dịch natri axetat.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong phòng thí nghiệm, CH4 được điều chế bằng cách nung natri axetat với vôi tôi xút

Câu 2 :

Cho phương trình hóa học: 2X + 2NaOH $\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}$ 2CH4 + K2CO3 + Na2CO3. X là

 • A

  CH2(COONa)2

 • B

  CH3COONa

 • C

  CH3COOK

 • D

  CH2(COOK)2

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại phương pháp điều chế ankan

Lời giải chi tiết :

2CH3COOK + 2NaOH $\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}$ 2CH4 + K2CO3 + Na2CO3

Câu 3 :

Không thể điều chế CH4 bằng phản ứng nào ?

 • A

  Nung muối natri malonat với vôi tôi xút

 • B

  Canxi cacbua tác dụng với nước

 • C

  Nung natri axetat với vôi tôi xút

 • D

  Điện phân dung dịch natri axetat

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Không thể  điều chế CH4 bằng phản ứng canxicacbua tác dụng với nước vì

$Ca{C_2} + 2{H_2}O \to {C_2}{H_2} + Ca{(OH)_2}$

Câu 4 :

$A{l_4}{C_3} + {\text{ }}{H_2}O \to X + {\text{ }}Al{\left( {OH} \right)_3}$. X là

 • A

  CH4

 • B

  C2H6

 • C

  C3H8

 • D

  C3H6

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

$A{l_4}{C_3} + {\text{12}}{H_2}O \to 3C{H_4} + {\text{ 4}}Al{\left( {OH} \right)_3}$

Câu 5 :

$A{l_4}{C_3} \to X \to Y \to {C_2}{H_6}.$ X, Y lần lượt là:

 • A

  CH4, C2H2

 • B

  CH4, CH3Cl

 • C

  C3H8, C2H4

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại phương pháp điều chế và ứng dụng của metan

Lời giải chi tiết :

$A{l_4}{C_3} \to C{H_4} \to {C_2}{H_2} \to {C_2}{H_6}$

$A{l_4}{C_3} \to C{H_4} \to {C}{H_3}{Cl} \to {C_2}{H_6}$

Câu 6 :

Từ CH4 (các chất vô cơ và điều kiện có đủ) có thể điều chế các chất nào sau đây?

 • A

  CH3Cl

 • B

  C2H6

 • C

  C3H8

 • D

  Cả 3 chất trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại phương pháp điều chế và ứng dụng của metan

Lời giải chi tiết :

$C{H_4} + C{l_2}\xrightarrow{{as}}C{H_3}Cl + HCl$

$C{H_4}\xrightarrow{{1500^\circ C,\,xt}}{C_2}{H_2}\xrightarrow{{ + {H_2}(Ni,t^\circ )}}{C_2}{H_6}$

$C{H_4}\xrightarrow{{1500^\circ C,\,xt}}{C_2}{H_2}\xrightarrow{{đime{\text{ }}hóa}}{C_4}{H_4}\xrightarrow{{ + {H_2}(Ni,t^\circ )}}{C_4}{H_{10}}\xrightarrow{{crackinh}}{C_3}{H_6}\xrightarrow{{ + {H_2}(Ni,t^\circ )}}{C_3}{H_8}$

Câu 7 :

Khí thiên nhiên được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần chính của khí thiên nhiên là

 • A

  CH4

 • B

  C2H4

 • C

  C2H2

 • D

  C6H6

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí metan (CH4)

Câu 8 :

Khí metan được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng nào sau đây?

 • A

  $C{H_3}COON{a_{(r)}} + NaO{H_{(r)}}\xrightarrow{{CaO}}C{H_4} \uparrow + N{a_2}C{O_3}$

 • B

  ${C_3}{H_8}\xrightarrow{{xt,\,\,{t^o}}}C{H_4} + {C_2}{H_4}$

 • C

  $C + 2{H_2} \to C{H_4}$

 • D

  ${C_4}{H_{10}}\xrightarrow{{xt,\,\,{t^o}}}C{H_4} + {C_3}{H_6}$

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khí metan được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng

$C{H_3}COON{a_{(r)}} + NaO{H_{(r)}}\xrightarrow{{CaO}}C{H_4} \uparrow + N{a_2}C{O_3}$

Câu 9 :

Phát biểu nào dưới đây không phải ứng dụng của ankan?

 • A

  Dùng làm dung môi

 • B

  Dùng làm nhiên liệu động cơ (xăng, dầu,..)

 • C

  Dùng làm chất đốt

 • D

  Dùng làm nguyên liệu tổng hợp polime

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ankan được dùng làm dung môi, nhiên liệu, chất đốt và nguyên liệu tổng hợp các chất khác,..

Câu 10 :

Ankan được dùng để

 • A

  sản xuất dầu mỡ bôi trơn

 • B

  sản xuất nhựa đường

 • C

  sản xuất nến

 • D

  Tất cả các ý trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ankan được dùng để sản xuất dầu mỡ bôi trơn, nhựa đường, nến, giấy nến,…

Câu 11 :

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y:

Kết quả hình ảnh cho Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí c2h2,ch4

Khí Y là

 • A
  C2H4.
 • B
  C2H6
 • C
  CH4
 • D
  C2H2.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Viết PTHH CaC2 và Al4C3 với H2o để xác định được hỗn hợp khí X

Sau đó xét xem khí X qua dd Br2 thì khí nào có pư với dd Br2 sẽ bị giữ lại, khí không có phản ứng với Br2 sẽ thoát ra. Khí thoát ra đó chính là khí Y

Lời giải chi tiết :

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Hỗn hợp X gồm C2H2 và CH4. Cho hh này qua bình đựng dd Br2 dư thì C2H2 bị hấp thụ. Khí thoát ra là CH4

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Vậy khí Y là CH4

Câu 12 :

Hình vẽ mô tả quá trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm:

Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên đã nêu ra các phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy nước.

(b) Các chất rắn trong X có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.

(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

(e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy.

 • A

   2. 

 • B

  1. 

 • C

  4. 

 • D

  3.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Lý thuyết về phản ứng vôi tôi xút điều chế ankan.

Lời giải chi tiết :

(a) sai, khí metan hầu như không tan trong nước nên ta thu khí bằng phương pháp đẩy nước.

(b) đúng, PTHH: \(C{H_3}COONa + NaOH\xrightarrow{{CaO,{t^o}}}C{H_4} + N{a_2}C{O_3}\)

(c) đúng, để tránh trường hợp hóa chất bị ẩm khi đun nóng hơi nước bay lên và bị ngưng tụ tại miệng ống nghiệm chảy ngược lại gây vỡ ống nghiệm.

(d) sai, nếu làm vậy phần không khí trong ống nghiệm có nhiệt độ giảm đột ngột khiến áp suất trong ống giảm, nước sẽ bị hút vào ống nghiệm, mà ống nghiệm đang nóng sẽ gây vỡ ống nghiệm.

(e) sai, CaO là chất hút ẩm tránh tạo dung dịch NaOH đặc để ăn mòn thủy tinh.

Vậy có 2 phát biểu đúng.

Câu 13 :

Cho thí nghiệm như hình vẽ sau:

Dãy các khí đều có thể là khí Y trong thí nghiệm trên là

 • A
   SO2, Cl2.
 • B
   C2H4, NH3.
 • C
   C2H2, H2.
 • D
   CH4, O2.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Khí Y được thu bằng phương pháp đẩy nước nên Y là khí rất ít tan trong nước và không phản ứng với nước.

Lời giải chi tiết :

Khí Y được thu bằng phương pháp đẩy nước nên Y là khí rất ít tan trong nước và không phản ứng với nước.

A loại vì Cl2 phản ứng với nước: Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO.

B loại vì NH3 tan nhiều trong nước.

C loại vì C2H2 tác dụng với nước.

D đúng.

close