Trắc nghiệm Bài 44. Anđehit - Hóa 11

Đề bài

Câu 1 :

CTTQ của anđehit no, mạch hở, 2 chức là

 • A

  CnH2nO2 (n ≥ 1)

 • B

  CnH2n-2O(n ≥ 2)

 • C

  CnH2n-4O4 (n ≥ 2)

 • D

  CnH2n+2O2 (n > 0)

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

CTPT nào sau đây không thể là anđehit?

 • A

  C4H8O

 • B

  C3H­4O2

 • C

  C2H6O2

 • D

  CH2O

Câu 3 :

X có CTPT C20H36Om. Biết X là 1 anđehit no, mạch hở. Giá trị của m là

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Câu 4 :

Chất C4H8O có mấy đồng phân là anđehit mạch hở :      

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  1

 • D

  4

Câu 5 :

Có bao nhiêu anđehit 2 chức có CTĐGN là C2H3O?

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  1

 • D

  3

Câu 6 :

Tên gọi của anđehit có khối lượng phân tử nhỏ nhất là

 • A

  anđehit axetic

 • B

  metanal           

 • C

  axeton

 • D

  metanol

Câu 7 :

Tên thay thế của CH3-CH=O là

 • A

  metanal          

 • B

  metanol

 • C

  etanol    

 • D

  etanal

Câu 8 :

Trong những dãy chất sau đây, dãy các chất đồng phân của nhau là

 • A

  CH3OCH3, CH3CHO.

 • B

  C4H10­, C­6H6.

 • C

  CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

 • D

  C2H5OH, CH3OCH3.

Câu 9 :

Ở điều kiện thường, các anđehit nào sau đây tan tốt trong nước ?

 • A

  HCHO, C6H13CHO  

 • B

  CH3CHO, C7H15CHO       

 • C

  HCHO, CH3CHO     

 • D

  C6H13CHO, C7H15CHO

Câu 10 :

Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất HCHO, C2H5OH, H2O là

 • A

  H2O, HCHO, C2H5OH

 • B

  H2O, C2H5OH, HCHO

 • C

  HCHO, H2O, C2H5OH

 • D

  HCHO, C2H5OH, H2O.

Câu 11 :

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

 • A

  axetanđehit

 • B

  metan

 • C

  phenol

 • D

  propan-1-ol

Câu 12 :

Fomalin hay fomon (dùng để bảo quản xác động vật chống thối rữa) là

 • A

  dung dịch HCHO 37% - 40% về khối lượng trong nước. 

 • B

  rượu etylic 46o.

 • C

  dung dịch HCHO 25% - 30% về thể tích trong nước.

 • D

  dung dịch CH3CHO 40% về thể tích trong nước.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

CTTQ của anđehit no, mạch hở, 2 chức là

 • A

  CnH2nO2 (n ≥ 1)

 • B

  CnH2n-2O(n ≥ 2)

 • C

  CnH2n-4O4 (n ≥ 2)

 • D

  CnH2n+2O2 (n > 0)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

CTTQ của anđehit no, mạch hở, 2 chức là CnH2n-2O(n ≥ 2)

Câu 2 :

CTPT nào sau đây không thể là anđehit?

 • A

  C4H8O

 • B

  C3H­4O2

 • C

  C2H6O2

 • D

  CH2O

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

CTPT không thể là anđehit là C2H6O2 vì anđehit chứa tối thiểu 1π trong chức nên hụt tối thiểu 2H

Câu 3 :

X có CTPT C20H36Om. Biết X là 1 anđehit no, mạch hở. Giá trị của m là

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

X là 1 anđehit no, mạch hở => trong X chỉ chứa liên kết π ở chức

=> số chức m = số nguyên tử O = độ bất bão hòa k

=> độ bất bão hòa k = $\frac{2.20+2-36}{2}$ = m

=> m = 3

Câu 4 :

Chất C4H8O có mấy đồng phân là anđehit mạch hở :      

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  1

 • D

  4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các đồng phân anđehit C4H8O là

1. CH3-CH2-CH2-CHO

2. (CH3)2CH-CHO

Câu 5 :

Có bao nhiêu anđehit 2 chức có CTĐGN là C2H3O?

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  1

 • D

  3

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Anđehit 2 chức có 2 nhóm –CHO => phân tử có 2 nguyên tử O

=> CTPT: C4H6O2

1. OHC-CH2-CH2-CHO

2. CH3-CH(CHO)2

Câu 6 :

Tên gọi của anđehit có khối lượng phân tử nhỏ nhất là

 • A

  anđehit axetic

 • B

  metanal           

 • C

  axeton

 • D

  metanol

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Anđehit có khối lượng phân tử nhỏ nhất là HCHO => tên gọi: metanal

Câu 7 :

Tên thay thế của CH3-CH=O là

 • A

  metanal          

 • B

  metanol

 • C

  etanol    

 • D

  etanal

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tên thay thế của CH3-CH=O là etanal

Câu 8 :

Trong những dãy chất sau đây, dãy các chất đồng phân của nhau là

 • A

  CH3OCH3, CH3CHO.

 • B

  C4H10­, C­6H6.

 • C

  CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

 • D

  C2H5OH, CH3OCH3.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dãy các chất đồng phân của nhau là C2H5OH, CH3OCH3 (cùng 1 CTPT)

Câu 9 :

Ở điều kiện thường, các anđehit nào sau đây tan tốt trong nước ?

 • A

  HCHO, C6H13CHO  

 • B

  CH3CHO, C7H15CHO       

 • C

  HCHO, CH3CHO     

 • D

  C6H13CHO, C7H15CHO

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở điều kiện thường, các anđehit tan tốt trong nước là HCHO và CH3CHO

Câu 10 :

Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất HCHO, C2H5OH, H2O là

 • A

  H2O, HCHO, C2H5OH

 • B

  H2O, C2H5OH, HCHO

 • C

  HCHO, H2O, C2H5OH

 • D

  HCHO, C2H5OH, H2O.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Anđehit có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol có khối lượng phân tử tương đương nhưng cao hơn so với hiđrocacbon có cùng số nguyên tử C trong phân tử.

=> thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi: HCHO < C2H5OH < H2O

Câu 11 :

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ?

 • A

  axetanđehit

 • B

  metan

 • C

  phenol

 • D

  propan-1-ol

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là metan.

Câu 12 :

Fomalin hay fomon (dùng để bảo quản xác động vật chống thối rữa) là

 • A

  dung dịch HCHO 37% - 40% về khối lượng trong nước. 

 • B

  rượu etylic 46o.

 • C

  dung dịch HCHO 25% - 30% về thể tích trong nước.

 • D

  dung dịch CH3CHO 40% về thể tích trong nước.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Dung dịch nước của anđehit fomic được gọi là fomon. Dung dịch bão hòa của anđehit fomic (có nồng độ 37-40%) được gọi là fomlin.

close