Giải câu 2 trang 46 SBT địa 7

Giải câu 2 trang 46 SBT địa 7, Quan sát hình 19.2 và 19.3 tr.62 SGK, hãy: a) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Xa-ha-ra (đới nóng). b) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Gô-bi (đới ôn hòa). c) Nêu sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.

Đề bài

Quan sát hình 19.2 và 19.3 tr.62 SGK, hãy:

a) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Xa-ha-ra (đới nóng).

b) Nêu nhận xét về nhiệt độ, lượng mưa ở hoang mạc Gô-bi (đới ôn hòa).

c) Nêu sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đặc điểm môi trường - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Hoang mạc Xa-ha-ra (đới nóng)

- Về nhiệt độ:

 Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 40 0C (tháng 7).

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến 12 0C (tháng 12 năm trước và tháng 1 năm sau).

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây rất cao quanh năm.

- Về lượng mưa:

+ Lượng mưa tháng cao nhất khoảng 8 mm (tháng 8).

+ Lượng mưa tháng thấp nhất là khoảng 0 mm (từ thàn 11 năm trước đến tháng 5 năm sau).

+ Như vậy, ở đây lượng mưa rất ít.

b) Hoang mạc Gô-bi (đới ôn hòa)

- Về nhiệt độ:

 Nhiệt độ tháng cao nhất khoảng 22 0(tháng 7).

+ Nhiệt độ tháng thấp nhất xuống đến -22 0C (tháng 1).

+ Như vậy, nhiệt độ ở đây thấp quanh năm.

- Về lượng mưa:

+ Lượng mưa tháng cao nhất là khoảng 60-63 mm (tháng 7).

+ Lượng mưa tháng thấp nhất khoảng 0 mm (tháng 1, tháng 2).

+ Như vậy, ở đây lượng mưa ít.

c) Sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc đới nóng và hoang mạc đới ôn hòa.

- Hoang mạc đới nóng có nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với hoang mạc đới ôn hòa 

- Hoang mạc đới nóng có lượng mưa ít hơn raasrt nhiều so với hoang mạc đới ôn hòa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 19: Môi trường hoang mạc
Gửi bài