Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 21 SBT địa 7

  Giải câu 1 trang 21 SBT địa 7, Dựa vào nội dung bảng dưới đây: a) Em hãy đặt tên cho bảng trên. b) Nêu những thuận lợi của khí hậu môi trường đới nóng với sản xuất nông nghiệp.

 • pic

  Câu 2 trang 22 SBT địa 7

  Giải câu 2 trang 22 SBT địa 7, Hãy đánh dấu x vào ông vuông ý em cho là đúng nhất: Những khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là: a) xói mòn đất. b) lụt lội. c) hạn hán. d) diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng. đ) tất cả các ý trên.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 22 SBT địa 7

  Giải câu 3 trang 22 SBT địa 7, Câu dưới đây đúng hay sai. Biện pháp khắc phục khó khăn do lượng mưa nhiều theo mùa gây ra là phát triển công tác thủy lợi và tăng cường trồng cây che phủ mặt đất. a) Đúng b) Sai

 • pic

  Câu 4 trang 22 SBT địa 7

  Giải câu 4 trang 22 SBT địa 7, Hoàn thành bảng dưới đây:

Gửi bài