Giải Bài Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 1 VBT Tiếng Việt 3 tập 2 Cánh diều

Gạch dưới các bộ phận của câu dưới đây và viết câu hỏi dưới bộ phận ấy ( ai?, làm gì?, khi nào?, ở đâu?). Trả lời câu hỏi: Vào mùa lúa, người ta dựng những cong bù nhìn trên cánh đồng để làm gì? Theo em, người ta gắn dưới bụng mỗi chú bù nhìn một chùm lon để làm gì?

Quảng cáo

Đề bài

Đọc và làm bài tập: 

Bù nhìn rơm

a. Gạch dưới các bộ phận của câu dưới đây và viết câu hỏi dưới bộ phận ấy ( ai?, làm gì?, khi nào?, ở đâu?)

Vào mùa lúa, người ta thường dụng những hình người bằng rơm.

……………..  Ai?................................................trên cánh đồng.

b. Trả lời câu hỏi:

- Vào mùa lúa, người ta dựng những cong bù nhìn trên cánh đồng để làm gì?

- Theo em, người ta gắn dưới bụng mỗi chú bù nhìn một chùm lon để làm gì? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.   

Lời giải chi tiết

a)

Vào mùa lúa, người ta thường dựng những hình người bằng rơm.

……………..  Ai?................................................trên cánh đồng.

Khi nào.…...................làm gì…………………….ở đâu.

b)

- Vào mùa lúa, người ta dựng những chú bù nhìn trên cánh đồng để đuổi chim.

- Người ta gắn dưới bụng mỗi chú bù nhìn một chùm lon để phát ra tiếng động đuổi chim đi. 

Quảng cáo
close