Toán lớp 5 trang 68 - Cộng hai số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

Cách đặt tính nào sai? Đặt tính rồi tính. a) 51,4 + 23,7 b) 51,3 + 2,68

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Cách đặt tính nào sai?

a) \(\begin{array}{l} + \begin{array}{*{20}{c}}{1{\rm{ }}7,5}\\{\underline {8,6{\rm{ }}1} }\end{array}\\{\rm{   }}\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l} + \begin{array}{*{20}{c}}{17,5}\\{\underline {{\rm{   }}8,61} }\end{array}\\{\rm{ }}\end{array}\)

c) \(\begin{array}{l}{\rm{  + }}\begin{array}{*{20}{c}}{{\rm{   }}4,2}\\{\underline {{\rm{ 79   }}} }\end{array}\\{\rm{       }}\end{array}\)

d) \(\begin{array}{l} + \begin{array}{*{20}{c}}{4,2}\\{\underline {{\rm{ }}7{\rm{ }}9{\rm{ }}} }\end{array}\\{\rm{   }}\end{array}\)

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

Lời giải chi tiết:

Các câu đặt tính sai là: a; d.

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính.

a) 51,4 + 23,7

b) 51,3 + 2,68

c) 0,657 + 14,81

d) 36 + 2,94

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức.

a) 67,3 + 0,14 và 0,14 + 67,3

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán.

a + b = b + a

b) (3,8 + 4,7) + 2,3 và 3,8 + (4,7 +2,3)

Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp.

(a + b) + c = a + (b + c)

Phương pháp giải:

*Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

*So sánh giá trị của các biểu thức

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 67,3 + 0,14 = 67,44

0,14 + 67,3 = 67,44

Vậy 67,3 + 0,14 = 0,14 + 67,3

b) Ta có: (3,8 + 4,7) + 2,3  =  8,5 + 2,3 = 10,8

3,8 + (4,7 +2,3) = 3,8 + 7,0 = 10,8

Vậy (3,8 + 4,7) + 2,3  =  3,8 + (4,7 +2,3)

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 52,7 + 21,9 + 34,3

b) 0,4 + 0,8 + 0,2 + 0,6

c) 4,82 + 1,18 + 5,67

d) 3,1 + 4,3 + 6,9 + 5,7

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất: (a + b) + c = a + (b + c)

Lời giải chi tiết:

a) 52,7 + 21,9 + 34,3

= (52,7 + 34,3) + 21,9

= 87 + 21,9

= 108,9

b) 0,4 + 0,8 + 0,2 + 0,6

= (0,4 + 0,6) + (0,8 + 0,2)

= 1 + 1

= 2

c) 4,82 + 1,18 + 5,67

= (4,82 + 1,18) + 5,67

= 6 + 5,67

= 11,67

d) 3,1  + 4, 3 + 6,9 + 5,7

= (3,1 + 6,9) + (4,3 + 5,7)

= 10 + 10

= 20

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Năm 2020, sản lượng xoài của nước ta khoảng 894,8 nghìn tấn. Năm 2021, sản lượng xoài tăng 104,8 nghìn tấn so với năm 2020. Hỏi cả hai năm, sản lượng xoài của nước ta khoảng bao nhiêu nghìn tấn?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm sản lượng xoài của năm 2021 = sản lượng xoài của năm 2020 + sản lượng xoài tăng

Bước 2: Sản lượng xoài của nước ta ở cả hai năm = sản lượng xoài của năm 2020 + sản lượng xoài của năm 2021

Lời giải chi tiết:

Năm 2021, sản lượng xoài của nước ta là:

894,8 + 104,8 = 999,6 (nghìn tấn)

Cả hai năm, sản lượng xoài của nước ta là:

894,8 + 999,6 = 1894,4 ( nghìn tấn )

Đáp số: 1894,4 nghìn tấn

Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Trong hình bên, ba trái xoài cát có khối lượng lần lượt là 0,62 kg; 0,7 kg; 0,78 kg. Con gà cân nặng 2 kg. Em hãy giúp các bạn nhỏ trả lời câu hỏi.

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm tổng số cân nặng của ba trái xoài

Bước 2. So sánh cân nặng của trái xoài và con gà

Bước 3. Kết luận

Lời giải chi tiết:

Ba trái xoài nặng số ki-lô-gam là:

0,62 + 0,7 + 0,78 = 2,1 (kg)

Vì 2,1 > 2, nên ba trái xoài nặng hơn con gà.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close