Toán lớp 5 trang 74 - Nhân hai số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính: a) 2,6 × 5,1 b) 0,71 × 4,2 c) 0,18 × 0,54 Số? Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức. a) 6,4 × 7 và 7 × 6,4 5,3 × 8,2 và 8,2 × 5,3 b) (9,2 × 2) × 0,5 và 9,2 × (2 × 0,5)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 75 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính:

a) 2,6 × 5,1

b) 0,71 × 4,2

c) 0,18 × 0,54

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai số thập phân ta làm như sau:

- Đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 75 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai số thập phân ta làm như sau:

- Đặt tính rồi nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ra ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 75 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức.

a) 6,4 × 7 và 7 × 6,4

5,3 × 8,2 và 8,2 × 5,3

b) (9,2 × 2) × 0,5 và 9,2 × (2 × 0,5)

Phương pháp giải:

Tính rồi so sánh giá trị của các biểu thức.

Lời giải chi tiết:

a)

- Ta có: 6,4 × 7 = 44,8

7 × 6,4 = 44,8

Ta thấy giá trị của hai biểu thức bằng nhau.

- Ta có: 5,3 × 8,2 = 43,46

8,2 × 5,3= 43,46

Ta thấy giá trị của hai biểu thức bằng nhau.

b)

Ta có: (9,2 × 2) × 0,5

= 18,4 × 0,5

= 9,2

9,2 × (2 × 0,5)

= 9,2 × 1

= 9,2

Ta thấy giá trị của hai biểu thức bằng nhau.

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 3 trang 75 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 0,2 × 3,9 × 50

b) 6,7 × 2,5 × 40

c) 0,5 × 8,3 × 2 000

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: a × b × c = a × (b × c)

Lời giải chi tiết:

a) 0,2 × 3,9 × 50

= (0,2 × 50) × 3,9

= 10 × 3,9

= 39

b) 6,7 × 2,5 × 40

= 6,7 × (2,5 × 40)

= 6,7 × 100

= 670

c) 0,5 × 8,3 × 2 000

= (0,5 × 2 000) × 8,3

= 1 000 × 8,3

= 8 300

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 75 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một người đi xe đạp trung bình mỗi giờ đi được 14,5 km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Tính số km xe máy đi được trong 2,5 giờ = số ki-lô-mét xe máy đi được trong 1 giờ x 2,5

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 giờ: 14,5 km

2,5 giờ: ? km.

Bài giải

Trong 2,5 giờ người đó đi được số ki-lô-mét là:

14,5 × 2,5 = 36,25 (km)

Đáp số: 36,25 km.

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 75 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Bác Ba sơn hai mặt của một bức tường có dạng hình chữ nhật cao 1,2 m và dài 7,5 m. Biết rằng để sơn mỗi mét vuông tường thì cần dùng 0,2 l sơn. Bác Ba cần dùng .?. l sơn để sơn bức tường đó.

Phương pháp giải:

Tính diện tích 1 mặt bức tường = chiều dài x chiều rộng

Tính diện tích 2 mặt bức tường = diện tích 1 mặt bức tường x 2

Tính số lít sơn để sơn bức tường = số lít sơn để sơn 1 mét vuông x diện tích 2 mặt bức tường

Lời giải chi tiết:

Diện tích 1 mặt bức tường là:

1,2 × 7,5 = 9 (m2)

Diện tích 2 mặt bức tường là:

9 × 2 = 18 (m2)

Số lít sơn để sơn bức tường là:

18 × 0,2 = 3,6 (lít)

Vậy Bác Ba cần dùng 3,6 l sơn để sơn bức tường đó

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close