Toán lớp 5 Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay - SGK chân trời sáng tạo

Tính. a) 28 459 + 30 953 a) Tính tỉ số phần trăm của 18 và 80. Tính giá trị của biểu thức. a) 347 x 26 - 285 b) 24 586 : 38 + 1 374 Số? a) 42 x .?. = 31 647 b) .?. + 1 518 = 78 405 c) .?. : 18 = 7 593 d) 27 140 - .?. = 6 578 Câu nào đúng, câu nào sai? Năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 5 000 ha trồng nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4 800 ha. Diện tích trồng nhã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap là khoảng 1 300 ha. a) Tỉnh Hưng Yên có 96% diện tích trồng nhãn cho thu h

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 15 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính.

a) 28 459 + 30 953

b) 48 321 – 9 470

c) 27 452 x 67

d) 68 698 : 28

Phương pháp giải:

Sử dụng máy tính cầm tay.

Lời giải chi tiết:

Lần lượt ấn các phím:

a) 2 8 4 5 9 + 3 0 9 5 3 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 59 412

Vậy: 28 459 + 30 953 = 59 412

b) 4 8 3 2 1 – 9 4 7 0 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 38 851

Vậy: 48 321 – 9 470 = 38 851

c) 2 7 4 5 2 x 6 7 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 1 839 284

Vậy: 27 452 x 67 = 1 839 284

d) 6 8 6 9 8 : 2 8 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 2 453.5, tức là 2 453,5

Vậy 68 698 : 28 = 2 453,5

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 15 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

a) Tính tỉ số phần trăm của 18 và 80.

b) Tính 45% của 60.

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt ấn các phím trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

Lần lượt ấn các phím:

a) 1 8 : 8 0 %

Trên màn hình xuất hiện kết quả 22.5, tức là 22,5 %

Vậy tỉ số phần trăm của 18 và 80 là 22,5%

b) Lần lượt nhấn các nút: 6 0 x 4 5 % =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 27

Vậy 45% của 60 là 27

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 15 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính giá trị của biểu thức.

a) 347 x 26  - 285

b) 24 586 : 38 + 1 374

Phương pháp giải:

Thực hiện lần lượt ấn các phím trên máy tính.

Lời giải chi tiết:

Lần lượt ấn các phím:

a) 3 4 7 x 2 6 – 2 8 5 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 8 737

Vậy: 347 x 26 – 285 = 8 737

b) 2 4 5 8 6 : 3 8 + 1 3 7 4 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 2 021

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 15 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

a) 42 x .?. = 31 647

b) .?. + 1 518 = 78 405

c) .?. : 18 = 7 593

d) 27 140 - .?. = 6 578

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết:

a) 42 x .?. = 31 647

? = 31 647 : 42

Lần lượt nhấn các nút: 3 1 6 4 7 : 4 2 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 753.5, tức 753,5

Vậy số cần tìm là 753,5

b) .?. + 1 518 = 78 405

? = 78 405 – 1 518

Lần lượt nhấn các nút: 7 8 4 0 5 – 1 5 1 8 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 76 887

Vậy số cần tìm là 76 887

c) .?. : 18 = 7 593                                           

?  = 7 593 x 18

Lần lượt nhấn các nút: 7 5 9 3 x 1 8 =

Trên màn hình xuất hiện kết quả 136 674

Vậy số cần tìm là 136 674

d) 27 140 - .?. = 6 578

? = 27 140 – 6 578

Lần lượt nhấn các nút: 2 7 1 4 0 – 6 5 7 8

Trên màn hình xuất hiện kết quả 20 562

Vậy số cần tìm là 20 562

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 15 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

Năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 5 000 ha trồng nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4 800 ha. Diện tích trồng nhã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap là khoảng 1 300 ha.

a) Tỉnh Hưng Yên có 96% diện tích trồng nhãn cho thu hoạch.

b) Diện tích trồng nhãn được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap chiếm 25 % tổng diện tích trồng nhãn.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính lại rồi kiểm tra và xác định câu đúng, câu sai.

a) Tỉnh Hưng Yên có số % diện tích trồng nhãn cho thu hoạch = diện tích trồng nhãn cho thu hoạch : tổng diện tích trồng nhãn

b) Diện tích trồng nhãn được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap chiếm số % tổng diện tích trồng nhãn = diện tích trồng nhãn được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap : tổng diện tích trồng nhãn

Lời giải chi tiết:

a) Tỉnh Hưng Yên có số % diện tích trồng nhãn cho thu hoạch là:

4 800 : 5 000 x 100 = 96 %

Vậy câu a đúng

b) Diện tích trồng nhãn được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap chiếm số % tổng diện tích trồng nhãn là:

1 300 : 5 000 x 100 = 26 %

Vậy câu b Sai

Khám phá

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 15 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện các phép tính với số thập phân.

Ví dụ: Tính 5,859 : 8,3.

Lần lượt nhấn các nút:

Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.63, tức là 0,63.

Phương pháp giải:

Học sinh tự thực hiện

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện

 • Toán lớp 5 Bài 61. Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm - SGK chân trời sáng tạo

  Số? Tìm hiểu về việc đọc sách của học sinh trong một tổ ở học kì 1. - Có .?. học sinh đọc ít hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc nhiều hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. (Các số thập phân làm tròn đến hàng phần mười.) Tỉ số phần trăm học sinh đọc sách của Tổ … Ở hình bên, số viên gạch mỗi màu chiếm bao nhiêu phần trăm số viên gạch của bức tường?

 • Toán lớp 5 Bài 62. Biểu đồ hình quạt - SGK chân trời sáng tạo

  Một trường tiểu học đã thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh vào một ngày trong tuần. Kết quả điều tra thể hiện ở biểu đồ bên. Biểu đồ bên cho biết thời gian dành cho các hoạt động trong một ngày (24 giờ) của bạn Cương. Dưới đây là bảng số liệu và biểu đồ nói về việc tham gia câu lạc bộ của học sinh lớp 5C. Người ta khảo sát 80 học sinh lớp 5 về sở thích đối với các loại nước uống. Kết quả điều tra được thể hiện ở bảng số liệu và biểu đồ dưới đây. Trong ngày đi chơi

 • Toán lớp 5 Bài 63. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  a) Viết các số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm. 0,57; 2,81; 0,6. b) Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân. 50%; 175%; 3,2%. Tính tỉ số phần trăm của hai số. Mẫu: 1 : 3 = 0,333… Một cửa hàng đã thống kê số áo và quần đã bán trong ngày. Số quần đã bán ít hơn số áo đã bán là 24 cái và bằng 40% số áo đã bán. Hỏi ngày hôm đó cử hàng đã bán được bao nhiêu cái quần, bao nhiêu cái áo? Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm khối lượng bốn mặt hàng đã bán trong ngày ở một siêu thị.

 • Toán lớp 5 Bài 59. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm. Tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, biết rằng: a) a = 6 và b = 15 b) a = 1,4 và b = 4 c) a = 2,7 và b = 1,8 Câu nào đúng, câu nào sai? a) 90% học sinh của một trường yêu thích thể thao. Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh thì có 90 bạn yêu thích thể thao. b) 100% số học sinh lớp 5A đi cắm trại. Tỉ số này cho biết có 100 bạn học sinh đi cắm trại Trên một bãi chăn thả gia súc có 20 con trâu và bò, trong đó số con trâu bằng 25% số con b

 • Toán lớp 5 Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK chân trời sáng tạo

  Tính. a) 15% của 40 l b) 0,5% của 60 m c) 8,4% của 15 ha Tính nhẩm. a) 1% của 200 kg b) 10% của 200 kg c) 25% của 200 kg Số? Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, có nghĩa là: Nếu một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là: 1 000 000 x 0,5% = .?. (đồng). Lãi suất tiết kiệm là 0,52% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tổng số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close