Toán lớp 5 trang 72 - Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

Chọn kết quả thích hợp với mỗi tổng. Đặt tính rồi tính: a) 782,6 + 51,34 b) 9,084 – 3,65 c) 7 – 0,17 Tính bằng cách thuận tiện. a) 95,4 + 0,16 + 4,6 b) 3,82 + 1,88 + 2,18 + 2,12

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 72 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Chọn kết quả thích hợp với mỗi tổng.

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính ở cột bên trái sau đó nối với ô thích hợp ở cột bên phải.

 

Lời giải chi tiết:

 

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Đặt tính rồi tính:

a) 782,6 + 51,34

b) 9,084 – 3,65

c) 7 – 0,17

 

Phương pháp giải:

* Muốn cộng hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng hai số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng

* Muốn trừ hai số thập phân, ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ như trừ các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của bị trừ và số trừ.

 

Lời giải chi tiết:

 

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 95,4 + 0,16 + 4,6

b) 3,82 + 1,88 + 2,18 + 2,12

 

Phương pháp giải:

Nhóm các số sao cho thích hợp.

 

Lời giải chi tiết:

a) 95,4 + 0,16 + 4,6

= (95,4 + 4,6) + 0,16

= 100 + 0,16

= 100,16

b) 3,82 + 1,88 + 2,18 + 2,12

= (3,82 + 2,18) + (1,88 + 2,12)

= 6 + 4

= 10

 

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Chọn ba trong năm số 1,7; 2,3; 2,7; 4,3; 6 để khi thay vào .?. thì ta được các phép tính đúng.

 

Phương pháp giải:

Ghép các số thành các phép tính sau đó chọn số thích hợp.

 

Lời giải chi tiết:

Ta được các phép tính đúng là:

1,7 + 4,3 = 6 và 6 – 4,3 = 1,7

hoặc 4,3 + 1,7 = 6 và 6 – 1,7 = 4,3

 

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Số?

a)  4,65 + .?. =  6,37

b) .?. – 54,8 = 2,1

c) 17,2 - .?.  = 9,4

 

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

c) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

 

Lời giải chi tiết:

a) 4,65 + .?. = 6,37

? = 6,37 – 4,65 = 1,72

Vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là 1,72.

b) .?. – 54,8 = 2,1

? = 2,1 + 54,8 = 56,9

Vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là 56,9.

c) 17,2 – .?. = 9,4

? = 17,2 – 9,4 = 7,8

Vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là 7,8.

 

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Tìm số thứ bảy trong mỗi dãy số sau.

a) 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,25; ...

b) 0,1; 0,2; 0,4; 0,7; 1,1; ...

 

Phương pháp giải:

Tìm ra quy luật của dãy số sau đó tìm số cần tìm.

 

Lời giải chi tiết:

a) Ta có :   0,5 – 0,25 = 0,25; 0,75 – 0,5 = 0,25

Quy luật: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với 0,25.

- Số hạng thứ sáu là: 1,25 + 0,25 = 1,5

- Số hạng thứ bảy là: 1,5 + 0,25 = 1,75

Vậy số hạng thứ 7 trong dãy số là: 1,75

b) Ta có :  

0,2 – 0,1 = 0,1 = 0,1 x (2 – 1)

0,4 – 0,2 = 0,2 = 2 x 0,1 = 0,1 x (3 – 1)

0,7 – 0,4 = 0,3 = 3 x 0,1 = 0,1 x (4 – 1)

1,1 – 0,7 = 0,4 = 4 x 0,1 = 0,1 x (5 – 1)

Quy luật: Mỗi số hạng (kể từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng liền trước nó cộng với tích của 0,1 nhân với hiệu số chỉ thứ tự của số hạng đó trừ đi 1.

- Số hạng thứ sáu là: 1,1 + (6 – 1) x 0,1 = 1,6

- Số hạng thứ bảy là: 1,6 + (7 – 1) x 0,1 = 2,2

Vậy số hạng thứ 7 trong dãy số là: 2,2

 

Câu 7

Trả lời câu hỏi 7 trang 69 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

 

Giải bài toán theo tóm tắt dưới đây.

 

Phương pháp giải:

- Từ sơ đồ ta thấy: số kg gà vàng = số kg gà nâu – 0,25

- Số kg gà đen = số kg gà vàng + 0,5

- Số kg cả 3 loại gà = số kg gà nâu + số kg gà vàng + số kg gà đen

 

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Gà vàng nặng số kg là:

1,75 – 0,25 = 1,5 (kg)

Gà đen nặng số kg là:

1,5 + 0,5 = 2 (kg)

Cả ba con gà nặng tất cả số kg là:

1,75 + 1,5 + 2 = 5,25 (kg)

Đáp số: 5,25 kg.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close