Toán lớp 5 Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK chân trời sáng tạo

Tính. a) 15% của 40 l b) 0,5% của 60 m c) 8,4% của 15 ha Tính nhẩm. a) 1% của 200 kg b) 10% của 200 kg c) 25% của 200 kg Số? Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, có nghĩa là: Nếu một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là: 1 000 000 x 0,5% = .?. (đồng). Lãi suất tiết kiệm là 0,52% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tổng số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 11 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính.

a) 15% của 40 l

b) 0,5% của 60 m

c) 8,4% của 15 ha

Phương pháp giải:

- Muốn tìm giá trị phần trăm của một số ta lấy số đó nhân với số phần trăm.

- Viết đơn vị thích hợp vào sau kết quả vừa tìm được

Lời giải chi tiết:

a) 15% của 40$l$ là: 40 x 15% = 40 x $\frac{{15}}{{100}}$= 6 ($l$)

Vậy 15% của 40$l$ là 40$l$

b) 0,5% của 60 m là: 60 x 0,5% = 60 x $\frac{5}{{100}}$ = 3 (m)

Vậy 0,5% của 60 m là 3 m

c) 8,4% của 15 ha là 15 x 8,4% = 15 x $\frac{{8,4}}{{100}}$= 1,26 (ha)

Vậy 8,4% của 15 là 1,26 ha

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 11 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm.

a) 1% của 200 kg

b) 10% của 200 kg

c) 25% của 200 kg

Phương pháp giải:

- Muốn tìm giá trị phần trăm của một số ta lấy số đó nhân với số phần trăm.

- Viết đơn vị thích hợp vào sau kết quả vừa tìm được

Lời giải chi tiết:

a) 1% của 200 kg là 200 x 1% = 2 (kg)

Vậy 1% của 200 kg là 2 kg

b) 10% của 200 kg là 200 x 10% = 20 (kg)

Vậy 10% của 200 kg là 20 kg

c) 25% của 200 kg là 200 x 25% = 50 (kg)

Vậy 25% của 200 kg là 50 kg 

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 11 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

   Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, có nghĩa là:

Nếu một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là:

1 000 000 x 0,5% = .?. (đồng).

Phương pháp giải:

- Muốn tìm giá trị phần trăm của một số ta lấy số đó nhân với số phần trăm.

- Viết đơn vị thích hợp vào sau kết quả vừa tìm được

Lời giải chi tiết:

Nếu một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là:

1 000 000 x 0,5% = 1 000 000 x $\frac{{0,5}}{{100}}$= 5 000 (đồng).

Đáp số: 5 000 đồng

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 12 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Lãi suất tiết kiệm là 0,52% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tổng số tiền  gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Bước 1:  Số tiền lãi nhận được sau một tháng = Số tiền gửi tiết kiệm x lãi suất một tháng

Bước 2:  Tổng số tiền gửi và tiền lãi = Số tiền gửi tiết kiệm + số tiền lãi nhận được sau một tháng

Lời giải chi tiết:

Số tiền lãi nhận được sau một tháng là:

10 000 000 x 0,52% = 10 000 000 x $\frac{{0,52}}{{100}}$ = 52 000 (đồng)

Sau một tháng tổng số tiền  gửi và số tiền lãi là:

10 000 000 + 52 000 = 10 052 000 (đồng)

Đáp số: 10 052 000 đồng

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 12 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một bếp ăn mua về 64 kg rau và thịt, trong đó khối lượng thịt chiếm 25%. Người ta dùng $\frac{1}{3}$ khối lượng rau để nấu canh, còn lại làm món xào. Hỏi khối lượng rau để xào là bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm khối lượng thịt bếp ăn đã mua

Bước 2: Tìm khối lượng rau bếp ăn đã mua

Bước 3: Tìm khối lượng rau người ta đã dùng để nấu canh

Bước 4: Tìm khối lượng rau để xào

Lời giải chi tiết:

Khối lượng thịt bếp ăn đã mua là:

64 x 25% = 16 (kg)

Khối lượng rau bếp ăn đã mua là:

64 – 16 = 48 (kg)

Khối lượng rau người ta đã dùng để nấu canh là:

48 x $\frac{1}{3}$ = 16 (kg)

Khối lượng rau để xào là:

48 – 16 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 12 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Va li hành lí của cô Bông nặng 20 kg. Khi chưa có đồ đạc, va li nặng 2 kg. Khối lượng quần áo trong va li chiếm 30% khối lượng đồ đạc trong va li.

a) Tính khối lượng quần áo trong va li.

b) Khối  lượng quần áo chiếm bao nhiêu phần trăm khối lượng cả va li hành lí?

Phương pháp giải:

a) Bước 1: Tìm khối lượng quần áo và đồ đạc trong va li

Bước 2: Tìm khối lượng quần áo trong va li

b) Tìm khối lượng quần áo chiếm số phần trăm khối lượng cả va li và hành lí

Lời giải chi tiết:

a)     Khối lượng quần áo và đồ đạc trong va li là:

20 – 2 = 18 (kg)

Khối lượng quần áo trong va li là:

18 x 30% = 5,4 (kg)

b)     Khối lượng quần áo chiếm số phần trăm khối lượng cả va li hành lí là:

5,4 : 20 x 100 = 27%

Đáp số: a) 5,4 kg

b) 27%

Luyện tập Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 12 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

a) Hình tròn bên được chia thành .?. phần bằng nhau.

b) .?. % hình tròn được tô màu đỏ.

c) Phần tô màu xanh bằng .?. % phần tô màu vàng.

Phương pháp giải:

- Tỉ số phần trăm của phần đã tô màu đỏ so với cả hình tròn = số phần tô màu đỏ : tổng số phần x 100%

Lời giải chi tiết:

a) Hình tròn bên được chia thành 10 phần bằng nhau.

b) Số phần trăm hình tròn được tô màu đỏ là: 5 : 10 x 100 = 50%

c) Phần tô màu xanh bằng số % phần tô màu vàng là:

3 : 2 x 100 = 150 %

Vậy phần tô màu xanh bằng 150% phần tô màu vàng.

Khám phá

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 12 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Thông thường, tỉ số phần trăm nước trong dưa hấu là 91,5%.

Lượng nước có trong 4 kg dưa hấu là .?. kg.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm giá trị phần trăm của một số ta lấy số đó nhân với số phần trăm.

- Viết đơn vị thích hợp vào sau kết quả vừa tìm được

Lời giải chi tiết:

Lượng nước có trong 4 kg dưa hấu là:

4 x 91,5% = 3,66 (kg)

Vậy lượng nước có trong 4 kg dưa hấu là 3,66 kg.

 • Toán lớp 5 Bài 59. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm. Tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, biết rằng: a) a = 6 và b = 15 b) a = 1,4 và b = 4 c) a = 2,7 và b = 1,8 Câu nào đúng, câu nào sai? a) 90% học sinh của một trường yêu thích thể thao. Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh thì có 90 bạn yêu thích thể thao. b) 100% số học sinh lớp 5A đi cắm trại. Tỉ số này cho biết có 100 bạn học sinh đi cắm trại Trên một bãi chăn thả gia súc có 20 con trâu và bò, trong đó số con trâu bằng 25% số con b

 • Toán lớp 5 Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay - SGK chân trời sáng tạo

  Tính. a) 28 459 + 30 953 a) Tính tỉ số phần trăm của 18 và 80. Tính giá trị của biểu thức. a) 347 x 26 - 285 b) 24 586 : 38 + 1 374 Số? a) 42 x .?. = 31 647 b) .?. + 1 518 = 78 405 c) .?. : 18 = 7 593 d) 27 140 - .?. = 6 578 Câu nào đúng, câu nào sai? Năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 5 000 ha trồng nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4 800 ha. Diện tích trồng nhã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap là khoảng 1 300 ha. a) Tỉnh Hưng Yên có 96% diện tích trồng nhãn cho thu h

 • Toán lớp 5 Bài 61. Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm - SGK chân trời sáng tạo

  Số? Tìm hiểu về việc đọc sách của học sinh trong một tổ ở học kì 1. - Có .?. học sinh đọc ít hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc nhiều hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. (Các số thập phân làm tròn đến hàng phần mười.) Tỉ số phần trăm học sinh đọc sách của Tổ … Ở hình bên, số viên gạch mỗi màu chiếm bao nhiêu phần trăm số viên gạch của bức tường?

 • Toán lớp 5 Bài 62. Biểu đồ hình quạt - SGK chân trời sáng tạo

  Một trường tiểu học đã thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh vào một ngày trong tuần. Kết quả điều tra thể hiện ở biểu đồ bên. Biểu đồ bên cho biết thời gian dành cho các hoạt động trong một ngày (24 giờ) của bạn Cương. Dưới đây là bảng số liệu và biểu đồ nói về việc tham gia câu lạc bộ của học sinh lớp 5C. Người ta khảo sát 80 học sinh lớp 5 về sở thích đối với các loại nước uống. Kết quả điều tra được thể hiện ở bảng số liệu và biểu đồ dưới đây. Trong ngày đi chơi

 • Toán lớp 5 Bài 63. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  a) Viết các số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm. 0,57; 2,81; 0,6. b) Viết các tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân. 50%; 175%; 3,2%. Tính tỉ số phần trăm của hai số. Mẫu: 1 : 3 = 0,333… Một cửa hàng đã thống kê số áo và quần đã bán trong ngày. Số quần đã bán ít hơn số áo đã bán là 24 cái và bằng 40% số áo đã bán. Hỏi ngày hôm đó cử hàng đã bán được bao nhiêu cái quần, bao nhiêu cái áo? Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm khối lượng bốn mặt hàng đã bán trong ngày ở một siêu thị.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close