Toán lớp 5 Bài 65. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật - SGK chân trời sáng tạo

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 0,8 m. Số? Bạn An dán giấy màu ở bốn mặt ngoài, xung quanh một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 18 cm và chiều cao 10 cm. Tính diện tích phần giấy màu bạn An đã dán . Người ta sơn tất cả các mặt của một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 dm, chiều rộng 0,7 dm và chiều cao 10 cm. Tính diện tích phần gỗ được sơn. Chọn ý trả lời đúng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 27 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 2 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 0,8 m.

Em hoàn thiện bài giải.

Bài giải

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

...?...

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

...?...

Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

...?...

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

...?...

Đáp số: Diện tích xung quanh: ..?..

Diện tích toàn phần: ..?..

Phương pháp giải:

- Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2

- Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật = chu vi mặt đáy x chiều cao

- Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật = chiều dài x chiều rộng x 2

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật = diện tích xung quanh + diện tích hai mặt đáy

Lời giải chi tiết:

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 28 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Phương pháp giải:

- Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật = chu vi mặt đáy x chiều cao

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật = diện tích xung quanh + diện tích hai mặt đáy

Lời giải chi tiết:

*Cột thứ 2:

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: (10 + 5) x 2 = 30 (m)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 30 x 8 = 240 (m2)

Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 10 x 5 x 2 = 100 (m2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 240 + 100 = 340 (m2)

*Cột thứ 3:

Chu vi mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: (9,5 + 6,5) x 2 = 32 (mm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là: 32 x 5 = 160 (mm2)

Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là: 9,5 x 6,5 x 2 = 123,5 (mm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là: 160 + 123,5 = 283,5 (mm2)

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 28 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Bạn An dán giấy màu ở bốn mặt ngoài, xung quanh một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 18 cm và chiều cao 10 cm. Tính  diện tích phần giấy màu bạn An đã dán.

Phương pháp giải:

- Diện tích phần giấy màu bạn An đã dán = Diện tích xung quanh của cái hộp hình hộp chữ nhật

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Diện tích phần giấy màu bạn An đã dán là:

(20 + 18) x 2 x 10 = 760 (cm2)

Đáp số: 760 cm2

Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 28 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Người ta sơn tất cả các mặt của một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 dm, chiều rộng 0,7 dm và chiều cao 10 cm. Tính diện tích phần gỗ được sơn.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

Đổi 10 cm = 1 dm

Diện tích xung quanh là:

(1,2 + 0,7) x 2 x 1 = 3,8 (dm2)

Diện tích phần gỗ được sơn là:

3,8 + (1,2 x 0,7 x 2) = 5,48 (dm2)

Đáp số: 5,48 dm2

Khám phá

Trả lời câu hỏi Khám phá trang 28 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Chọn ý trả lời đúng.

a) Hình H dưới đây được tạo bởi ba hình hộp chữ nhật bằng nhau, mỗi hình có chiều dài 6 cm, chiều rộng 2 cm và chiều cao 3 cm. Diện tích xung quanh của hình H là:

A. 48 cm2

B. 120 cm2

C. 144 cm2

D. 192 cm2

b) Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m, chiều rộng 0,5 m và chiều cao 8 dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Diện tích quét sơn là:

A. 3,2 m2

B. 3,95 m2

C. 4,7 m2

D. 32,75 m2

Phương pháp giải:

a) Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

b) Diện tích phần được sơn = Diện tích xung quanh + Diện tích 1 mặt đáy

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật là:

(6 + 2) x 2 x 3 = 48 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình H là:

48 x 3 = 144 (cm2)

Chọn đáp án C

b) Đổi 8 dm = 0,8 m

Diện tích xung quanh của thùng hình hộp chữ nhật là:

(1,5 + 0,5) x 2 x 0,8 = 3,2 (m2)

Diện tích một mặt đáy là:

 1,5x 0,5 = 0,75 (m2)

Diện tích quét sơn là:

3,2 + 0,75 = 3,95 (m2)

Chọn đáp án B

 • Toán lớp 5 Bài 66. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương - SGK chân trời sáng tạo

  Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 4 dm. Bài giải Diện tích một mặt của hình lập phương là: Số đo? Người ta sơn tất cả các mặt của hai khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 0,5 m. Tính diện tích phần được quét sơn. Câu nào đúng, câu nào sai? Người ta dán các khối gỗ giống nhau có dạng hình lập phương thành hai hình A và B rồi sơn kín mỗi hình. Số? Tại một thành phố ở nước Đức có một thư viện được thiết kế theo dạng hình lập phương có cạnh 45 m.

 • Toán lớp 5 Bài 67. Hình trụ - SGK chân trời sáng tạo

  Tìm các vật có dạng hình trụ trong lớp học. Làm hộp đựng đồ vật từ lõi bìa hình trụ của cuộn giấy, giấy màu kẻ ô và bìa cứng.

 • Toán lớp 5 Bài 68. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Bạn Tâm dùng bìa làm một cái hộp dạng hình lập phương cạnh 5 cm, hộp có nắp. Hỏi phần bìa dùng làm hộp (không tính mép dán) có diện tích bao nhiêu đề-xi-mét vuông? Một bể cá không nắp được gắn bởi các miếng kính. Bể cá có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1 m và chiều cao 0,8 m. Tính diện tích kính cần dùng để làm bể cá (không tính mép dán). Số?

 • Toán lớp 5 Bài 69. Thể tích của một hình - SGK chân trời sáng tạo

  Đặt đồ vật (chẳng hạn cục tẩy) vào trong hộp bút rồi nói theo mẫu. Mẫu: Thể tích cục tẩy bé hơn thể tích hộp bút. Thể tích hộp bút lớn hơn thể tích cục tẩy. Ghép các hình lập phương như nhau để được các hình, rồi nói về thể tích Bằng hay lớn hơn? a) Hình M và hình N, mỗi hình gồm 4 hình lập phương. Thể tích hình M .?. thể tích hình N. b) Hình L gồm nhiều hình lập phương hơn hình M. Thể tích hình L .?. thể tích hình M. c) Hình L gồm 8 hình lập phương nên thể tích hình L .?. tổng thể tích

 • Toán lớp 5 Bài 70. Xăng-ti-mét khối - SGK chân trời sáng tạo

  Thực hiện theo yêu cầu. Lấy các hình lập phương có cạnh dài 1 cm theo yêu cầu rồi viết số đo. Viết và đọc số đo thể tích của mỗi hình dưới đây. Quan sát hai hình D và E dưới đây. Viết số đo thể tích của một hình lập phương nhỏ màu hồng dưới dạng phân số và số thập phân.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close