Toán lớp 5 trang 22 - Em làm được những gì - SGK chân trời sáng tạo

Gà mái cân nặng 2 kg, gà trống cân nặng 3 kg. Tỉ số khối lượng của gà mái và gà trống là ... Một hộp bút có ba loại: bút xanh, bút đỏ và bút đen. Số bút đen bằng 2/3 số bút xanh ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 22 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Dưới đây là bảng thống kê số học sinh tiểu học trên cả nước trong bốn năm học (từ năm học 2018 – 2019 đến năm học 2021 - 2022).

Dựa vào bảng thống kê, thực hiện các yêu cầu sau:

a) Đọc số học sinh tiểu học trên cả nước theo từng năm học.

b) Số học sinh năm học sau tăng hay giảm so với năm học trước?

c) Năm học 2021 – 2022 tăng bao nhiêu học sinh so với năm học 2018 – 2019?

d) Trung bình mỗi năm học có bao nhiêu học sinh tiểu học?

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin trong bảng thống kê để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Năm học 2018 – 2019: Tám triệu năm trăm linh sáu nghìn sáu trăm học sinh

Năm học 2019 – 2020: Tám triệu bảy trăm mười tám nghìn bốn trăm học sinh

Năm học 2020 – 2021: Tám triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn học sinh

Năm học 2021 – 2022: Chín triệu hai trăm mười hai nghìn học sinh.

b) Số học sinh năm học sau tăng so với năm học trước.

c) Số học sinh năm học 2021 – 2022 tăng so với với năm học 2018 – 2019 là:

9 212 000 – 8 506 600 = 705 400 (học sinh)

d) Trung bình mỗi năm học có số học sinh tiểu học là:

(8 506 600 + 8 718 400 + 8 885 000 + 9 212 000) : 4 = 8 830 500 (học sinh)

Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 22 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Quan sát hai khay bánh dưới đây rồi thực hiện theo yêu cầu.

a) Phân số?

Khay A có .?. cái bánh; khay B có .?. cái bánh. Cả hai khay có .?. cái bánh.

 b) Viết mỗi phân số ở câu a dưới dạng:

- Phân số thập phân.

- Hỗn số có chứa phân số thập phân.

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh rồi viết phân số thích hợp vào chỗ chấm.

b) 

- Cách viết phân số thập phân: Nhân cả tử số và mẫu số tìm được ở câu a với cùng một số tự nhiên để được phân số mới có mẫu số là 10, 100, 1 000, …

 - Cách viết phân số thập phân ở dạng hỗn số: Chia tử số cho mẫu số. Thương tìm được là phần nguyên. Viết phần nguyên kèm theo một phân số có tử số là số dư, mẫu số là số chia.

Lời giải chi tiết:

a) Khay A có $\frac{8}{5}$ cái bánh; khay B có $\frac{7}{4}$ cái bánh.

Cả hai khay có số cái bánh là: $\frac{8}{5} + \frac{7}{4} = \frac{{67}}{{20}}$(cái bánh)

b) Khay A:

    Phân số thập phân $\frac{8}{5} = \frac{{8 \times 2}}{{5 \times 2}} = \frac{{16}}{{10}}$

    Hỗn số có chứa phân số thập phân: $\frac{{16}}{{10}} = 1\frac{6}{{10}}$

    Khay B:

    Phân số thập phân $\frac{7}{4} = \frac{{7 \times 25}}{{4 \times 25}} = \frac{{175}}{{100}}$

   Hỗn số có chứa phân số thập phân: $\frac{{175}}{{100}} = 1\frac{{75}}{{100}}$

Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 23 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Chọn ý trả lời đúng.

Gà mái cân nặng 2 kg, gà trống cân nặng 3 kg.  Tỉ số khối lượng của gà mái và gà trống là:

A. 2 : 3                             

B. 3 : 2                     

C. $\frac{{2\,kg}}{{3\,kg}}$                              

D. $\frac{{3\,kg}}{{2\,kg}}$

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là a : b hay $\frac{a}{b}$ (b khác 0).

Lời giải chi tiết:

Tỉ số khối lượng của gà mái và gà trống là 2 : 3

Chọn đáp án A

Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 23 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

Sơ đồ trên cho biết:

a) Số bình trà bằng $\frac{1}{6}$ số tách trà.

b) Số tách trà gấp 5 lần số bình trà.

Phương pháp giải:

Quan sát sơ đồ để xác định câu đúng, câu sai.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Sai (vì số tác trà gấp 6 lần số bình trà)

Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 23 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Một hộp bút có ba loại: bút xanh, bút đỏ và bút đen. Số bút đen bằng $\frac{2}{3}$ số bút xanh và gấp 2 lần số bút đỏ. Biết rằng trong hộp có 6 cái bút xanh. Hỏi hộp bút đó có tất cả bao nhiêu cái bút?

a) Tóm tắt bài toán bằng sơ đồ đoạn thẳng?

b) Giải bài toán.

Phương pháp giải:

a) Học sinh dựa vào dữ liệu đề bài để tóm tắt.

b) Bước 1: Số bút màu đen = số bút màu xanh x $\frac{2}{3}$

     Bước 2: Số bút màu đỏ = số bút màu đen : 2

     Bước 3: Số cái bút có trong hộp = số bút màu xanh + số bút màu đen + số bút màu đỏ

Lời giải chi tiết:

a) Tóm tắt:

b)                                                                           Số bút màu đen là:

6 x $\frac{2}{3} = 4$(cái)

Số bút màu đỏ là:

4 : 2 = 2 (cái)

Hộp bút đó có tất cả số cái bút là:

6 + 4 + 2 = 12 (cái)

Đáp số: 12 cái bút

Câu 6

Trả lời câu hỏi 6 trang 23 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Hòa tung đồng xu 15 lần thì 4 lần xuất hiện mặt ngửa. Viết tỉ số của số lần xuất hiện mặt ngửa và tổng số lần tung đồng xu.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là $\frac{a}{b}$ (b khác 0).

Lời giải chi tiết:

Tỉ số của số lần xuất hiện mặt ngửa và tổng số lần tung đồng xu là: $\frac{4}{{15}}$

Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 23 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Đúng hay sai?

Một con gà mái cân nặng 3 kg. Một quả trứng của nó cân nặng 45 g. Tỉ số khối lượng của quả trứng và gà mái là $\frac{{45}}{3} = 15$, nghĩa là quả trứng nặng gấp 15 lần con gà mái.

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là $\frac{a}{b}$ (b khác 0).

Lời giải chi tiết:

Đổi: 3 kg = 3 000 g

Tỉ số khối lượng của quả trứng và gà mái là $\frac{{45}}{{3000}} = \frac{3}{{200}}$.

Vậy khẳng định trên là sai.

Hoạt động thực tế

Trả lời câu hỏi Hoạt động thực tế trang 23 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Gập đoạn băng giấy để tạo thành 4 phần bằng nhau, cắt lấy 3 phần.

Phương pháp giải:

Gập đoạn băng giấy vừa cắt sao cho 2 đầu băng giấy trùng với nhau.

Tiếp tục gập tương tự 1 lần nữa, ta thấy băng giấy chia thành 4 đoạn có độ dài bằng nhau. Cắt 3 phần băng giấy đó ta được băng giấy thứ hai dài bằng $\frac{3}{4}$ băng giấy thứ nhất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close