Toán lớp 5 Bài 57. Tính tỉ số phần trăm của hai số - SGK chân trời sáng tạo

Tính tỉ số phần trăm của hai số. Mẫu: 32 và 50 Cách 1: $frac{{32}}{{50}} = frac{{64}}{{100}} = 64% $ Cách 2: 32 : 50 = 0,64 = 64% Viết các tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm. Mẫu: 17 và 30 17 : 30 = 0,566… Tỉ số phần trăm của 17 và 30 là 56,6% Số? Các bạn Linh, Tuấn, Thu đặt kế hoạch: Mỗi ngày bơi được 500 m. Dưới đây là quãng đường bơi được của mỗi bạn trong một ngày. Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển. Lớp 5D có 35 học sinh. H

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 9 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tính tỉ số phần trăm của hai số.

Mẫu: 32 và 50

Cách 1: $\frac{{32}}{{50}} = \frac{{64}}{{100}} = 64\% $

Cách 2: 32 : 50 = 0,64 = 64%

a) 7 và 10

b) 16 và 25

c) 57 và 20

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 7 và 10

Cách 1: $\frac{7}{{10}} = \frac{{70}}{{100}} = 70\% $

Cách 2: 7 : 10 = 0,7 = 70 %

b) 16 và 25

Cách 1: $\frac{{16}}{{25}} = \frac{{64}}{{100}} = 64\% $

Cách 2: 16 : 25 = 0.64 = 64 %

c) 57 và 20

Cách 1: $\frac{{57}}{{20}} = \frac{{285}}{{100}} = 285\% $

Cách 2: 57 : 20 = 2,85 = 285%

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Viết các tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm.

Mẫu: 17 và 30

17 : 30 = 0,566…

Tỉ số phần trăm của 17 và 30 là 56,6%

a) 3 và 5

b) 1,6 và 2

c) 0 4,5  và 6,1

Lưu ý: Nếu phần thập phân thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến 3 chữ số.

Phương pháp giải:

Thực hiện theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

a) 3 và 5

3 : 5 = 0,6

Tỉ số phần trăm của 3 và 5 là 60%

b) 1,6 và 2

1,6 : 2 = 0,8

Tỉ số phần trăm của 1,6 và 2 là 80%

c) 4,5 và 6,1

4,5 : 6,1 = 0,737

Tỉ số phần trăm của 4,5 và 6,1 là 73,7%

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 10 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

   Các bạn Linh, Tuấn, Thu đặt kế hoạch: Mỗi ngày bơi được 500 m. Dưới đây là quãng đường bơi được của mỗi bạn trong một ngày.

Tỉ số phần trăm của quãng đường bơi được của mỗi bạn và quãng đường bơi theo kế hoạch là:

a) Linh: .?. %

b) Tuấn: .?.

c) Thu: .?. %

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta làm như sau:

- Tìm thương của hai số.

- Nhân thương của hai số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số phần trăm của quãng đường bơi được của Linh và quãng đường bơi theo kế hoạch là:

450 : 500 = 0,9 = 90%

b) Tỉ số phần trăm của quãng đường bơi được của Tuấn và quãng đường bơi theo kế hoạch là:

500 : 500 = 1 = 100%

c) Tỉ số phần trăm của quãng đường bơi được của Thu và quãng đường bơi theo kế hoạch là:

600 : 500 = 1,2 = 120%

Đáp án:

a) Linh: 90%

b) Tuấn: 100%

c) Thu: 120%

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 10 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Trong 40 kg nước biển có 1,4 kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta làm như sau:

- Tìm thương của hai số.

- Nhân thương của hai số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là:

1,4 : 40 = 0,035

0,035 = 3,5 %

Đáp số: 3,5%

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 10 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Lớp 5D có 35 học sinh. Học kì 1 có 14 học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ, học kì 2 có thêm 7 học sinh tham gia. Hỏi mỗi học kì lớp 5D có bao nhiêu phần trăm học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta làm như sau:

- Tìm thương của hai số.

- Nhân thương của hai số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Học kì 1 lớp 5D có số phần trăm học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ là:

14 : 35 = 0,4 = 40%

Học kì 2 có số học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ là:

14 + 7 = 21 ( học sinh)

Học kì 2 lớp 5D có số phần trăm học sinh tham gia câu lạc bộ bóng rổ là:

21 : 35 = 0,6 = 60%

Đáp số: Kì 1: 40%

Kì 2: 60%

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 10 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Chọn ý trả lời đúng.

Một bãi giữ xe hai bánh có 72 xe đạp và 48 xe máy. Tỉ số phần trăm của số xe đạp trong bãi xe là:

A. 0,6

B. 60 %

C. 1,5

D. 150 %

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta làm như sau:

- Tìm thương của hai số.

- Nhân thương của hai số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Bãi giữ xe hai bánh có tổng số xe là:

72 + 48 = 120 (xe)

Tỉ số phần trăm của số xe đạp trong bãi xe là:

72 : 120 = 0,6 = 60%

Đáp số: 60%

Vui học

Trả lời câu hỏi Vui học trang 10 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

Bức tranh bên có 5 con chim, 3 con sóc và 4 con cá sấu. So với tổng số con vật trong tranh:

a) Số con vật có bốn chân, không là động vật ăn thịt chiếm .?. %.

b) Số con vật đẻ trứng chiếm .?. %

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số, ta làm như sau:

- Tìm thương của hai số.

- Nhân thương của hai số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Bức tranh có tổng tất cả số con vật là:

5 + 3 + 4 = 12 ( con )

a) Các con vật có bốn chân, không là động vật ăn thịt là con cá sấu và con sóc.

Tổng số con vật có bốn chân, không là động vật ăn thịt là: 4 + 3 = 7 (con)

Số con vật có bốn chân, không là động vật ăn thịt chiếm số phần là: 7 : 12 = 0,583 = 58,3%

Vậy số con vật có bốn chân, không là động vật ăn thịt chiếm 58,3%

b) Các con vật đẻ trứng là: con chim, con sóc, con cá sấu.

Số con vật đẻ trứng chiếm số phần là: 12 : 12 = 1 = 100%

Vậy số con vật đẻ trứng chiếm 100%

 • Toán lớp 5 Bài 58. Tìm giá trị phần trăm của một số - SGK chân trời sáng tạo

  Tính. a) 15% của 40 l b) 0,5% của 60 m c) 8,4% của 15 ha Tính nhẩm. a) 1% của 200 kg b) 10% của 200 kg c) 25% của 200 kg Số? Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, có nghĩa là: Nếu một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng thì số tiền lãi sau 1 tháng là: 1 000 000 x 0,5% = .?. (đồng). Lãi suất tiết kiệm là 0,52% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 10 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tổng số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?

 • Toán lớp 5 Bài 59. Em làm được những gì? - SGK chân trời sáng tạo

  Viết các số sau dưới dạng tỉ số phần trăm. Tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, biết rằng: a) a = 6 và b = 15 b) a = 1,4 và b = 4 c) a = 2,7 và b = 1,8 Câu nào đúng, câu nào sai? a) 90% học sinh của một trường yêu thích thể thao. Tỉ số này cho biết cứ 100 học sinh thì có 90 bạn yêu thích thể thao. b) 100% số học sinh lớp 5A đi cắm trại. Tỉ số này cho biết có 100 bạn học sinh đi cắm trại Trên một bãi chăn thả gia súc có 20 con trâu và bò, trong đó số con trâu bằng 25% số con b

 • Toán lớp 5 Bài 60. Sử dụng máy tính cầm tay - SGK chân trời sáng tạo

  Tính. a) 28 459 + 30 953 a) Tính tỉ số phần trăm của 18 và 80. Tính giá trị của biểu thức. a) 347 x 26 - 285 b) 24 586 : 38 + 1 374 Số? a) 42 x .?. = 31 647 b) .?. + 1 518 = 78 405 c) .?. : 18 = 7 593 d) 27 140 - .?. = 6 578 Câu nào đúng, câu nào sai? Năm 2022, tỉnh Hưng Yên có 5 000 ha trồng nhãn, trong đó diện tích cho thu hoạch khoảng 4 800 ha. Diện tích trồng nhã đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap là khoảng 1 300 ha. a) Tỉnh Hưng Yên có 96% diện tích trồng nhãn cho thu h

 • Toán lớp 5 Bài 61. Viết các số liệu dưới dạng tỉ số phần trăm - SGK chân trời sáng tạo

  Số? Tìm hiểu về việc đọc sách của học sinh trong một tổ ở học kì 1. - Có .?. học sinh đọc ít hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. - Có .?. học sinh đọc nhiều hơn 10 quyển, chiếm .?. % số học sinh của tổ. (Các số thập phân làm tròn đến hàng phần mười.) Tỉ số phần trăm học sinh đọc sách của Tổ … Ở hình bên, số viên gạch mỗi màu chiếm bao nhiêu phần trăm số viên gạch của bức tường?

 • Toán lớp 5 Bài 62. Biểu đồ hình quạt - SGK chân trời sáng tạo

  Một trường tiểu học đã thống kê phương tiện di chuyển từ nhà đến trường của học sinh vào một ngày trong tuần. Kết quả điều tra thể hiện ở biểu đồ bên. Biểu đồ bên cho biết thời gian dành cho các hoạt động trong một ngày (24 giờ) của bạn Cương. Dưới đây là bảng số liệu và biểu đồ nói về việc tham gia câu lạc bộ của học sinh lớp 5C. Người ta khảo sát 80 học sinh lớp 5 về sở thích đối với các loại nước uống. Kết quả điều tra được thể hiện ở bảng số liệu và biểu đồ dưới đây. Trong ngày đi chơi

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close