Toán lớp 5 trang 55 - So sánh hai số thập phân - SGK chân trời sáng tạo

Dùng cả ba chữ số 5; 6; 7 để viết bốn số thập phân khác nhau, mỗi số có ba chữ số >,<,=Chữ số? a) 27,8 = 27,8? a) 231,8 .?. 99,99

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 56 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

>,<,=

Phương pháp giải:

- Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Khi so sánh các số thập phân có phần nguyên bằng nhau, ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng của phần thập phân, kể từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau: số có chữ số lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) 9,75 < 12,4

    2,38 > 0,951

b) 61,07 < 61,4

   0,5 > 0,125

c) 8,91 > 8,9

    10,1 = 10,10

Thực hành Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 56 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Dùng cả ba chữ số 5; 6; 7 để viết bốn số thập phân khác nhau, mỗi số có ba chữ số, trong đó phần thập phân có hai chữ số.

Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

- Lập các số thập phân theo yêu cầu ở đề bài.

- Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lời giải chi tiết:

Bốn số thập phân khác nhau lập từ các chữ số trên là: 5,67; 6,57; 7,56; 5,76

Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn là: 5,67; 5,76; 6;57; 7,56.

Luyện tập Câu 1

Trả lời câu hỏi 1 trang 56 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

>,<,=

Phương pháp giải:

- Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Khi so sánh các số thập phân có phần nguyên bằng nhau, ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng của phần thập phân, kể từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau: số có chữ số lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) 231,8 > 99,99

    46,05 < 46,50

b) 7,42 > 7,24

    7,42 < 74,2

c) 140,02 > 140

    500 = 500,000

Luyện tập Câu 2

Trả lời câu hỏi 2 trang 56 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

0,77   ; 7,7    ;    0,7   ; 7

Phương pháp giải:

- Trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Khi so sánh các số thập phân có phần nguyên bằng nhau, ta so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng của phần thập phân, kể từ trái sang phải. Cặp chữ số đầu tiên khác nhau: số có chữ số lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 7,7   ; 7   ;   0,77   ;   0,7

Luyện tập Câu 3

Trả lời câu hỏi 3 trang 56 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Chữ số?

a) 27,8 = 27,8?

b) 63?,1 > 638,7

c) 54,3?9 < 54,312

Phương pháp giải:

Dựa vào cách so sánh số thập phân để điền các chữ số thích hợp với dấu ?

Lời giải chi tiết:

a) 27,8 = 27,80

Vậy chữ số thích hợp điền vào dấu ? là 0

b) 639,1 > 638,7

Vậy chữ số thích hợp điền vào dấu ? là 9

c) 54,309 < 54,312

Vậy chữ số thích hợp điền vào dấu ? là 0

Luyện tập Câu 4

Trả lời câu hỏi 4 trang 56 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Số?

a) 3,3; 3,2; 3,1; .?.; .?.; 2,8; 2,7.

b) 0,06; 0,07; 0,08; .?.; .?.; 0,11; 0,12.

Phương pháp giải:

a) Đếm lùi 0,1 đơn vị rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

b) Đếm thêm 0,01 đơn vị rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

a) 3,3; 3,2; 3,1; 3,0; 2,9; 2,8; 2,7.

b) 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12.

Luyện tập Câu 5

Trả lời câu hỏi 5 trang 56 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Tìm một số thập phân lớn hơn 3,4 nhưng bé hơn 3,5.

Phương pháp giải:

Viết số thập phân theo yêu cầu ở đề bài.

Lời giải chi tiết:

Một số thập phân lớn hơn 3,4 nhưng bé hơn 3,5 là 3,42.

Lưu ý: Học sinh có thể viết số thập phân khác lớn hơn 3,4 nhưng bé hơn 3,5.

Đất nước em

Trả lời câu hỏi Đất nước em trang 56 SGK Toán 5 Chân trời sáng tạo

Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đi qua bốn tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Trên tuyến đường cao tốc này có 9 cây cầu lớn vượt sông, trong đó có:

  • Cầu Lạch Tray dài 1,2 km.
  • Cầu Thái Bình dài 0,822 km.
  • Cầu Thanh An dài 0,963 km.

a) Hãy viết tên ba cây cầu trên theo thứ tự từ ngắn đến dài.

b) Tìm vị trí Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên và Hải Phòng trên bản đồ (trang 117).

Phương pháp giải:

a) So sánh độ dài 3 cây cầu rồi viết tên theo thứ tự từ ngắn đến dài.

b) Học sinh tìm trên bản đồ

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 0,822 < 0,963 < 1,2

Vậy tên ba cây cầu theo thứ tự từ ngắn đến dài là: cầu Thái Bình, cầu Thanh An, cầu Lạch Tray.

b) Học sinh tự thực hiện

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close