Yêu cầu khi trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề đáng quan tâm

Gồm 3 yêu cầu

Quảng cáo

YÊU CẦU KHI TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM

Quảng cáo
decumar

- Giới thiệu được vấn đề nghiên cứu, lí do chọn vấn đề

- Trình bày khát quát những kết quả nghiên cứu chính về vấn đề

- Sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để nội dung trình bày được rõ ràng và hấp dẫn


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close