Trao đổi, đánh giá bài giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật

Người nói: Làm rõ những điều người nghe muốn tìm hiểu thêm Người nghe: Nêu những vấn đề muốn làm rõ hơn về tác phẩm

Quảng cáo

TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

Quảng cáo
decumar

Người nói

Người nghe

- Làm rõ những điều người nghe muốn tìm hiểu thêm

- Trao đổi lại những điểm chưa thống nhất về ý kiến

- Thể hiện thái độ tiếp thu tích cực, cầu thị

- Nêu những vấn đề muốn làm rõ hơn về tác phẩm

- Nêu quan điểm đánh giá khác về tác phẩm (trên tinh thần tranh luận)

- Bổ xung thông tin về tác phẩm

- Góp ý với người nói về cách trình bày bài nói

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close