Khái niệm và chú ý trong bài trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một tư tưởng đạo lí

Khái niệm: Là một hoạt động trong đó, người nói nêu lên nhận xét khen, chê và lý do tán thành hay phản đối... Chú ý: Gồm 3 chú ý

Quảng cáo

KHÁI NIỆM VÀ CHÚ Ý TRONG BÀI TRÌNH BÀY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG ĐẠO LÝ

Quảng cáo
decumar

1. Khái niệm

- Là một hoạt động trong đó, người nói nêu lên nhận xét khen, chê và lý do tán thành hay phản đối về tư tưởng, đạo lý đó. Bài nói cần có ba phần (mở đầu, nội dung chính, kết thúc)

2. Chú ý

- Nắm vững mục đích, đối tượng người nghe và nội dung trình bày

- Biết cách trình bày: cách nói, cách kết hợp, sử dụng sự hỗ trợ của thiết bị công nghệ và các yếu tố phi ngôn ngữ,…

- Có thái độ thân thiện, tôn trọng người nghe


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close