Chuẩn bị nói bài giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật (tiếp theo)

Gồm Lựa chọn đề tài, Tìm ý và sắp xếp ý

Quảng cáo

CHUẨN BỊ NÓI BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (TIẾP THEO)

Quảng cáo
decumar

1. Lựa chọn đề tài

- Đề tài của bài nói có thể cũng là đề tài ở bài viết

- Ngoài ra, người viết có thể chọn nói về tác phẩm có thể khơi dậy ở người tiếp nhận thái độ sống tích cực, gợi lên nhiều suy nghĩ về vấn đề lựa chọn và hành động theo định hướng giá trị của bài học

2. Tìm ý và sắp xếp ý

- Nếu tiếp tục chọn giới thiệu về tác phẩm nghệ thuật đã được bàn tới trong bài viết trước đó, cần rút gọn bài viết thành một dàn ý, đánh dấu những ý cơ bản sẽ trình bày

- Nếu chọn giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật khác, cần xây dựng hệ thống ý nhằm làm rõ các thông tin

- Khi diễn đạt ý, cần quan tâm sử dụng những từ ngữ mang tính chuyên môn (thuật ngữ) để gọi tên các bộ phận cấu thành của tác phẩm hay nói về kĩ thuật thực hiện tác phẩm theo từng loại hình nghệ thuật khác nhau


Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close