Trao đổi, đánh giá bài giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật (tiếp theo)

Người nói: Làm rõ những điều người nghe muốn biết thêm về tác phẩm Người nghe: Bày tỏ sự quan tâm về tác phẩm được giới thiệu

Quảng cáo

TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ BÀI GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT (TIẾP THEO)

Quảng cáo
decumar

Người nói

Người nghe

- Làm rõ những điều người nghe muốn biết thêm về tác phẩm

- Bảo vệ hoặc điều chỉnh những đánh giá về tác phẩm qua đối thoại với người nghe

- Thể hiện thái độ tiếp thu các góp ý một cách nghiêm túc, chân thành

- Bày tỏ sự quan tâm về tác phẩm được giới thiệu

- Nêu những điều muốn biết thêm về tác phẩm

- Bổ xung hoặc đính chính thông tin về tác phẩm căn cứ vào thực tế giới thiệu của người nói

- Trình bày cách nhìn nhận khác về tác phẩm trên tinh thần đối thoại tích cực

- Nêu những điểm đồng tình hoặc chưa đồng tình với cách giới thiệu của người nói

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close