Trao đổi, đánh giá bài trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề đáng quan tâm

Người nói: - Lắng nghe, trả lời câu hỏi và phản hồi về những phản biện của người nghe Người nghe: - Đặt ra các câu hỏi để tìm hiểu sâu thêm về đề tài

Quảng cáo

TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐÁNG QUAN TÂM

Quảng cáo
decumar

Người nói

Người nghe

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi và phản hồi về những phản biện của người nghe

- Tự đánh giá, sửa chữa, hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu

- Đặt ra các câu hỏi để tìm hiểu sâu thêm về đề tài

- Phản biện lại những nội dung vừa trình bày hoặc đưa ra một cách kiến giải khác, một nguồn thông tin khác về vấn đề

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close