Trao đổi, đánh giá bài trình bày ý kiến đánh giá, bình luận về một vấn đề xã hội

Người nói: Nắm bắt được những thắc mắc của người nghe để giải đáp thỏa đáng Người nghe: Chủ động nêu ý kiến thảo luận (thắc mắc cần được giải đáp

Quảng cáo

TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ BÀI TRÌNH BÀY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ, BÌNH LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Quảng cáo
decumar

Người nói

Người nghe

- Nắm bắt được những thắc mắc của người nghe để giải đáp thỏa đáng; tiếp thu ý kiến của người nghe để có những điều chỉnh cần thiết

- Khẳng định lại những quan điểm mà bản chất cho là có đầy đủ cơ sở

- Chủ động nêu ý kiến thảo luận (thắc mắc cần được giải đáp; cách hiểu khác về bản chất vấn đề; quan điểm khác với người nói trong đánh giá, bình luận về vấn đề;…)

- Cần hướng thảo luận vào cả hai khía cạnh: nội dung và cách trình bày của người nói

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close