Đánh giá, rút kinh nghiệm khi thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống

Để đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức thảo luận, tranh luận, cần dựa trên các khía cạnh cụ thể theo gợi ý ở bảng sau

Quảng cáo

ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM KHI THẢO LUẬN, TRANH LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

Quảng cáo
decumar

Để đánh giá chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức thảo luận, tranh luận, cần dựa trên các khía cạnh cụ thể theo gợi ý ở bảng sau

STT

Nội dung đánh giá

Kết quả

Đạt

Chưa đạt

1

Ý nghĩa của vấn đề đời sống được thảo luận, tranh luận

 

 

2

Chất lượng của các ý kiến được trình bày (làm rõ được bản chất vấn đề, quan điểm riêng của người phát biểu ý kiến, việc huy động lí lẽ và bằng chứng,…)

 

 

3

Kết quả của thảo luận, tranh luận (đi đến sự đồng thuận hoặc khẳng định quan điểm khác nhau về vấn đề; mức độ thuyết phục của quan điểm riêng hoặc tranh luận với ý kiến trái ngược,…)

 

 

4

Khả năng tương tác trong cuộc thảo luận, tranh luận

 

 

5

Khả năng sử dụng ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ khi thảo luận, tranh luận

 

 

6

Việc điều hành của người chủ trì và tinh thần tham gia thảo luận, tranh luận của các thành viên

 

 

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close