Xung lượng của lực

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

XUNG LƯỢNG CỦA LỰC

I. Lí thuyết

1. Xung lượng

- Khi một lực \(\overrightarrow F \) tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn ∆t thì tích \(\overrightarrow F .\Delta t\) được định nghĩa là xung lượng của lực \(\overrightarrow F \)trong khoảng thời gian ∆t ấy.

- Đơn vị xung lượng: N.s.

2. Liên hệ giữa xung lượng của lực và độ biến thiên động lượng

Xung lượng của lực tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian bằng độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó.

\(\overrightarrow F .\Delta t = m\overrightarrow {{v_2}}  - m\overrightarrow {{v_1}}  = \overrightarrow {{p_2}}  - \overrightarrow {{p_1}} \)

3. Dạng tổng quát của định luật 2 Newton

Phát biểu khác của định luật 2 Newton: lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng tốc độ thay đổi động lượng của vật.

\(\overrightarrow F  = \frac{{\Delta \overrightarrow p }}{{\Delta t}}\)

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close