Tổng hợp lực - Hợp lực tác dụng

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

TỔNG HỢP LỰC - HỢP LỰC TÁC DỤNG

I. Lí thuyết

- Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

- Lực thay thế gọi là hợp lực

- Về mặt toán học, ta có: \(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}}  + ...\)

- Xét một vật chịu tác dụng đồng thời của hai lực \(\overrightarrow {{F_1}} \)và \(\overrightarrow {{F_2}} \), ta có hợp lực của hai lực này là \(\overrightarrow F \)

\( \Rightarrow \overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

* Trường hợp 1: \(\overrightarrow {{F_1}} \)và \(\overrightarrow {{F_2}} \) cùng chiều

=> F = F+ F2

* Trường hợp 2: \(\overrightarrow {{F_1}} \)và \(\overrightarrow {{F_2}} \)ngược chiều

=> F=|F1−F2|

* Trường hợp 3: \(\overrightarrow {{F_1}} \)và \(\overrightarrow {{F_2}} \)vuông góc

=>\(F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2} \)

* Trường hợp 4: \(\left( {\overrightarrow {{F_1}} ;\overrightarrow {{F_2}} } \right) = \alpha \)

 

=>\[F = \sqrt {F_1^2 + F_2^2 + 2{F_1}{F_2}\cos \alpha } \]

II. Ví dụ minh họa

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close