Định luật 3 Newton

Lí thuyết Ví dụ minh họa Bài tập vận dụng

Quảng cáo

ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON

I. Lí thuyết

- Trọng mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực đồng thời vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối

\[\overrightarrow {{F_{AB}}}  =  - \overrightarrow {{F_{BA}}} \]

- Đặc điểm của hai lực trực đối:

+ Hai lực tác dụng theo cùng một đường thẳng

+ Ngược chiều nhau

+ Có độ lớn bằng nhau

+ Điểm đặt lên hai vật khác nhau.

II. Ví dụ minh họa

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close